Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 16.8.2018г. до 16.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 5/2018 МВР Ж.И.К. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 16.8.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 17-0454-000626/13.12.2017 г. на началник ОДМВР Бургас, РУ Сунгурларе, в частта с която на Ж.И.К., ЕГН-**********, с адрес: *** на основание чл.179, ал.2, предл. „първо“ от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 /двеста/ лв. за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП, като ПОТВЪРЖДАВА наказателното постановление в останалата част, с която на Ж.И.К., ЕГН-**********, с адрес: *** на основание чл.183, ал.1, т.1 – предл.“първо и второ“ от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10 /десет/ лв. за нарушение на чл.100, ал.1, т.1 от ЗДвП; на основание чл.183, ал.1, т.1 – предл. „трето“ от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 10 /десет/ лв. за нарушение на чл.100, ал.1, т.2 от ЗДвП и на основание чл.175, ал.1, т.5 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50 /петдесет/ лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от два месеца за нарушение на чл.123, ал.1, т.1 от ЗДвП. ОСЪЖДА Ж.И.К., ЕГН-**********, с адрес: *** да заплати направените по делото съдебни разноски в размер на 40.41 лв., както и да заплати сумата от 5/пет/ лева в полза на бюджета на съдебната власт, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметка на РАЙОНЕН СЪД гр. Карнобат № BG67RZBB91553120067013 и BIC *** „Райфайзенбанк България“ клон Карнобат – RZBВBGSF.
В законна сила на 8.9.2018г.
2 НОХД No 301/2018 Привилегирован състав на кражба Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
Т.М.В. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 16.8.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде потвърдена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ПОТВЪРЖДАВА наложената на Т.М.В. - ЕГН ********** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Т.М.В.
В законна сила на 24.8.2018г.
3 НОХД No 311/2018 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
М.Х.Х. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 16.8.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на М.Х.Х. с ЕГН ********** мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
М.Х.Х.
В законна сила на 24.8.2018г.
4 НОХД No 312/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
П.Г.П. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 16.8.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на П.Г.П. с ЕГН **********мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
П.Г.П.
В законна сила на 24.8.2018г.
5 НОХД No 312/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
П.Г.П. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 16.8.2018г.
П.Г.П.
На осн.чл. 343б, ал.1 от НК,чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обв.П.Г.П. се определя: наказание "лишаване от свобода" за срок от 6 /шест/ месеца, чието изпълнение на основание чл. 66, ал. 1 от НК да бъде отложено за срок от 3 /три/ години и наказание „глоба” в размер на 195,00 (сто, деветдесет и пет) лева. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият П.Г.П. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от седем месеца.
В законна сила на 16.8.2018г.
6 НОХД No 316/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
К.В.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 16.8.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на К.В.Г., ЕГН-**********, мярка за неотклонение „Подписка" по бързо производство № 172/2018 година по описа на РУ – гр. Карнобат, намиращо се на досъдебна фаза, пр. вх. № 594 / 2018 г. по описа на РП – Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в седемдневен срок, считано от днес.
К.В.Г.
В законна сила на 24.8.2018г.
7 НОХД No 316/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
К.В.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 16.8.2018г.
Обвиняемият К.В.Г., ЕГН-********** се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл.343б, ал.1 от НК, за това, че на 11.08.2018 г. около 02:55 часа в с.Везенково, Бургаска област от центъра на селото в посока „Чиликовият кладенец“ управлявал моторно превозно средство – лек автомобил **** с концентрация на алкохол в кръвта си над 1,2 на хиляда, а именно с концентрация на алкохол в кръвта си 1,87 на хиляда, установено по надлежния ред с протокол за химическа експертиза № 420 от 13.08.2018г. на Базова Научно- техническа лаборатория при ОД на МВР гр.Бургас. Престъплението е извършено от обвиняемия при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на К.В.Г., ЕГН-**********, на основание чл. 343б, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, и на основание чл.343б, ал.1, във вр. чл. 55, ал. 2 от НК глоба от 195 /сто и деветдесет и пет/лева. ОТЛАГА, на основание чл. 66, ал.1 от НК, изпълнението на така наложеното наказание от четири месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. НАЛАГА на обвиняемия К.В.Г., ЕГН-**********, на основание чл. 343г, вр. чл.343б, ал.1, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, наказание лишаване от право да управлява моторно превозно средство за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА. ПРИСПАДА, на основание чл.59, ал.4, вр. чл.37, ал.1, т.7 от НК, времето, през което за същото деяние К.В.Г., ЕГН-********** е бил лишен по административен ред от правото да управлява моторно превозно средство, считано от 11.08.2018 г. до влизане в сила на настоящото споразумение.
К.В.Г.
В законна сила на 16.8.2018г.