Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.8.2018г. до 13.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 187/2018 Искове за развод и недействителност на брака И.М.Ч. И.Ч. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 13.8.2018г.
ПРЕКРАТЯВА брака, между И.Ч. с адрес Turkiye Kutahya tavsanll, subasl mahalesi, Mehmet Doruozcatesi № 28 и Инжигюл М.Ч. ЕГН **********,***, сключен на 12.07.2012 година в Тавшанлъ, Република Турция, за който е издаден акт № 0023/20.06.2016 година на Община град Сунгурларе, поради дълбокото му и непоправимо разстройство. ПРЕДОСТАВЯ ползването на семейното жилище, находящо на адрес Turkiye Kutahya tavsanll, subasl mahalesi, Mehmet Doruozcatesi № 28 на И.Ч.. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака съпругата Инжигюл М.Ч. да носи предбрачно си фамилно име “ЯХЯ”. ОСЪЖДА Инжигюл М.Ч. ЕГН **********,*** да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд -Карнобат държавна такса в размер на 25.00 лева, както и сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на КРС. ОСЪЖДА И.Ч. с адрес Turkiye Kutahya tavsanll, subasl mahalesi, Mehmet Doruozcatesi № 28 да заплати в полза на бюджета на съдебната власт по сметка на Районен съд -Карнобат държавна такса в размер на 25.00 лева, както и сумата 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, които суми да се приведат по сметката на КРС.
2 Гражданско дело No 479/2018 Искове по СК - издръжка, изменение Ф.А.А. А.В.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 13.8.2018г.
ИЗМЕНЯ на основание чл. 150 СК размера на постановената с Определение № 349/16.06.2014 г. по гр. д. № 310/2014 г. на РС Карнобат месечна издръжка, дължима от А.В.А., ЕГН-**********,*** в полза на детето Ф.А.А. с ЕГН ********** , действаща чрез своята майка и законен представител Н.А.Д., ЕГН-**********,*** като я УВЕЛИЧАВА от 60.00 (шестдесет) лева на 140 ( сто и четиридесет) лева месечно, считано от датата на входиране на исковата молба в съда – 09.05.2018 г., ведно със законната лихва върху всяка просрочена месечна вноска.
В законна сила на 31.8.2018г.