Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.8.2018г. до 10.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1298/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение С.З.С. Г.Р.С.,
С.А.С.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 10.8.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение Г.Р.С. ЕГН **********,*** и настоящ адрес:*** че дължи на С.З.С., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата в размер на 1104,90 лв.(хиляда сто и четири лева и деветдесет стотинки) представляваща припадаща се част от разноските за извършен ремонт на покрив, ведно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 13.09.2017г. до окончателното плащане на вземането, за което в полза на С.З.С., ЕГН ********** е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 1096/2017г. по описа на РС-Карнобат. ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на С.А.С. ЕГН **********,*** и настоящ адрес:***, че дължи на С.З.С., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата в размер на 1104,90 лв.(хиляда сто и четири лева и деветдесет стотинки) представляваща припадаща се част от разноските за извършен ремонт на покрив, ведно със законната лихва върху главницата от подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение – 13.09.2017г. до окончателното плащане на вземането, за което в полза на С.З.С., ЕГН ********** е издадена заповед за изпълнение по чл. 410 ГПК по ч.гр.д. № 1096/2017г. по описа на РС-Карнобат. ОСЪЖДА Г.Р.С. ЕГН **********,*** и настоящ адрес:*** и С.А.С. ЕГН **********,*** и настоящ адрес:*** да платят поравно на С.З.С., ЕГН **********, с адрес: ***, сумата от 757,30 лева /седемстотин петдесет и седем лева и тридесет стотинки/ за направените разноски в настоящото производство и сумата от 236,54 лева /двеста тридесет и шест лева и петдесет и четири стотинки/ за направените разноски в заповедното производство по ч.гр.дело № 1096/2017г. на КРС. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.