Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 8.8.2018г. до 8.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 117/2018 Искове по СК - издръжка, изменение С.Р.Й.,
И.Р.Й.
Р.И.Й. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 8.8.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба по силата на която: Ответникът Р.И.Й. с ЕГН ********** се задължава да заплаща месечни издръжки на детето С.Р.Й. с ЕГН **********, родена на *** г., в размер на 130 лева и за детето И.Р.Й. с ЕГН **********, родена на *** г. в размер на 130 лв., и двете издръжки считано от 29.01.2018 г. до възникване на причини за тяхното изменяване или прекратяване, ведно със законна лихва за всяка просрочена месечна вноска, като дължимите издръжки следва да се заплащат по банков път чрез майката Б.Р.Р. с ЕГН ********** до края на всеки месец за който се отнасят дължимите издръжки. Ответникът Р.И.Й. с ЕГН ********** се задължава да заплаща месечни издръжки на детето С.Р.Й. с ЕГН **********, родена на *** г., в размер на 130 лева за минало време за периода от 29.01.2017 г. до 29.01.2018 г. и за детето И.Р.Й. с ЕГН **********, родена на *** г. в размер на 130 лв., за минало време за периода от 29.01.2017 г. до 29.01.2018 г., като дължимите издръжки следва да се заплащат по банков път чрез майката Б.Р.Р. с ЕГН **********. Същите издръжки ответникът Р.И.Й. с ЕГН ********** следва да заплаща по банков път по с/ка на Б.Р.Р.: IORT7378, IBAN ***, Счетоводна сметка: 171510000550840001 в ИНВЕСТБАНК АД.
В законна сила на 8.8.2018г.
2 АНД No 181/2018 ДИТ МЛАДОСТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.8.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0001783/16.04.2018 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“, с което на "Младост" АД, ЕИК 102037226, седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Сунгурларе, гр. Сунгурларе, представлявано от И.Ч.Ч., на основание чл.415 от КТ е наложена „имуществена санкция” в размер на 5000 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 5000 /пет хиляди лева/ на 1 500 /хиляда и петстотин/лева.
3 АНД No 183/2018 ДИТ МЛАДОСТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.8.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0001785/16.04.2018 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“, с което на "Младост" АД, ЕИК 102037226, седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Сунгурларе, гр. Сунгурларе, представлявано от И.Ч.Ч., на основание чл.415 от КТ е наложена „имуществена санкция” в размер на 5000 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 5000 /пет хиляди лева/ на 1 500 /хиляда и петстотин/лева.
4 АНД No 185/2018 ДИТ МЛАДОСТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.8.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0001787/16.04.2018 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“, с което на "Младост" АД, ЕИК 102037226, седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Сунгурларе, гр. Сунгурларе, представлявано от И.Ч.Ч., на основание чл.415 от КТ е наложена „имуществена санкция” в размер на 5000 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 5000 /пет хиляди лева/ на 1 500 /хиляда и петстотин/лева.
5 АНД No 187/2018 ДИТ МЛАДОСТ АД ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 8.8.2018г.
ИЗМЕНЯ наказателно постановление № 02-0001789/16.04.2018 година на Директора на Дирекция „Инспекция по труда“, с което на "Младост" АД, ЕИК 102037226, седалище и адрес на управление: обл. Бургас, общ. Сунгурларе, гр. Сунгурларе, представлявано от И.Ч.Ч., на основание чл.415 от КТ е наложена „имуществена санкция” в размер на 5000 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 5000 /пет хиляди лева/ на 1 500 /хиляда и петстотин/лева.