Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.8.2018г. до 1.8.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 204/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Л.М.Л. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 1.8.2018г.
Л.М.Л.
ПРИЗНАВА обвиняемият Л.М.Л. … за ВИНОВЕН … с което е извършил престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. чл. 345, ал.1 от НК, вр. чл.11, ал. 1 от Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника; § 2 от ПЗР на Закона за регистрация и контрол на земеделска и горска техника; вр. чл. 1, ал. 2, ал. 3, чл. 14, т. 3 от Наредба № 15/07.04.2008г. за реда за движение по пътищата, отворени за обществено ползване, на колесни трактори, тракторни ремаркета и друга самоходна техника, регистрирани съгласно Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника, вр. чл. 2, ал. 1 и чл. 5, ал.1, т. 1 и 3 от Наредба № 2 от 03. 02. 2016 г. за условията и реда за регистрация на техниката по Закона за регистрация и контрол на земеделската и горска техника и на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева, която сума да се приведе по сметка на РС-Карнобат.
Мотиви от 1.8.2018г.