Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 31.7.2018г. до 31.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧНД No 214/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.АЙТОС,
М.С.С.Г.
Р.Р.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 31.7.2018г.
НЕ ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО. ПРЕКРАТЯВА производството по ЧНД № 214/2018 година по описа на Районен съд-Карнобат. ИЗПРАЩА делото по подсъдност на Районен съд-Сливен. Определението подлежи на обжалване и /или/ протестиране пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от днес.
Р.Р.С.
В законна сила на 8.8.2018г.