Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 30.7.2018г. до 30.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 198/2018 ДАМТН ЕТ Д.-9.- И.Д. ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 30.7.2018г.
НП-изменено

Резултат от касационна инстанция: Не допуска касационно обжалване
Определение от 23.10.2018
Наказателно дело № 2443/2018
Оставя без разглеждане касационната жалба на ЕТ „Д.-95 И.Д.“ със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул. „Странджа“ №28, ЕИК 102920169, представлявано от И.Г.Д. против решение №107 от 30.07.2018г. постановено по АНД № 198/2018г. на Районен съд – Карнобат. Прекратява производството по КАНД 2443/2018г. по описа на Административен съд – Бургас. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
В законна сила на 23.10.2018г.
2 НОХД No 293/2018 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
С.Д.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 30.7.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на С.Д.С., ЕГН-**********, мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 107/2018 г. по описа на РУ град Сунгурларе, пр.вх.№ 368/2018 година на РП Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
С.Д.С.
В законна сила на 8.8.2018г.
3 НОХД No 293/2018 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
С.Д.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 30.7.2018г.
Обвиняемият С.Д.С. се признава за виновен в извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл. 197, т. 2, вр. чл. 194, ал. 3 от НК, за това, че на 21.04. 2018 година в гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас, от двор на имот находящ се на ул.Възраждане № 2 отнел чужда движима вещ– 1 брой метален капак с размери 50см/50см изработен от метални шини с дебелина 2 см и тегло 15 кг на стойност 17.80 (седемнадесет лева и осемдесет) стотинки от владението на собственика К.Д.Д. от гр.Сунгурларе, област Бургас, без негово съгласие с намерение противозаконно да я присвои, като случая е маловажен и до приключването на делото в първоинстанционния съд откраднатата вещ е върната. Престъплението е извършено от обвиняемия С.Д. С. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК. НАЛАГА на обвиняемия С.Д.С., ЕГН- ********** за извършеното престъпление, на основание чл. 197, т. 2, вр. чл. 194, ал. 3 от НК и чл.54 от НК наказание ПРОБАЦИЯ като на основание чл.42а от НК се определят следните пробационни мерки : - задължителна регистрация по настоящ адрес:*** за срок от шест месеца, изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от шест месеца; - безвъзмезден труд в полза на обществото- 100 часа в рамките на една година.
С.Д.С.
В законна сила на 30.7.2018г.