Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.7.2018г. до 27.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1194/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение А 1 БЪЛГАРИЯ ЕАД Ж.С.И. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 27.7.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Ж.С.И., ЕГН **********,***, че дължи на „А 1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден, ул.Кукуш № 1 с предишно наименование „Мобилтел“ ЕАД, представлявано от Александър Василев Димитров и Младен Марковски, представлявано от адв. В.Г., САК сумата в размер на 528,30 лева /петстотин двадесет и осем лева и тридесет стотинки/, за потребени и неплатени далекосъобщителни услуги по договори с номера: М3872926 от 16.11.2013 г., М4181791 от 31.07.2014 г., М4196739 от 15.08.2014 г. за която по ч.гр.д № 903/2017г. по описа на КбРС е издадена заповед за изпълнение № 639/8.8.2017г. по чл.410 от ГПК ведно със законната лихва върху сумата, считано от 07.08.2017г. –датата на депозиране на заявлението в съда, до окончателното плащане, като отхвърля претенцията до предявения размер от 633,16 лева/шестстотин тридесет и три лева и шестнадесет стотинки/, като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ като неоснователен, предявеният иск от „А 1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден, ул.Кукуш № 1 с предишно наименование „Мобилтел“ ЕАД, представлявано от Александър Василев Димитров и Младен Марковски, представлявано от адв. В.Г., САК за приемане за установено по отношение на Ж.С.И., ЕГН **********,***, че дължи на „А 1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден, ул.Кукуш № 1 с предишно наименование „Мобилтел“ ЕАД, представлявано от Александър Василев Димитров и Младен Марковски, представлявано от адв. В.Г., САК иск сумата в размер на 860,26 лева /осемстотин и шестдесет лева и двадесет и шест стотинки/, за неустойка по договори с номера: М3872926 от 16.11.2013 г., М4181791 от 31.07.2014 г., М4196739 от 15.08.2014 г. за която по ч.гр.д № 903/2017г. по описа на КбРС е издадена заповед за изпълнение по чл.410 от ГПК № 639/8.8.2017г. ОСЪЖДА Ж.С.И., ЕГН **********,***, да плати на „А 1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден, ул.Кукуш № 1 с предишно наименование „Мобилтел“ ЕАД, представлявано от Александър Василев Димитров и Младен Марковски, представлявано от адв. В.Г., САК сумата от 129,31 лева /сто двадесет и девет лева и тридесет и една стотинки/, представляваща направените от ищеца разноски в исковото производство. ОСЪЖДА ЕТ „Ж.С.И., ЕГН **********,***, да плати на „А 1 България“ ЕАД, ЕИК 131468980, със седалище и адрес на управление гр.София, район Илинден, ул.Кукуш № 1 с предишно наименование „Мобилтел“ ЕАД, представлявано от Александър Василев Димитров и Младен Марковски, представлявано от адв. В.Г., САК сумата от 92,58 лева /деветдесет и два лева и петдесет и осем стотинки/, представляваща направените от ищеца разноски по заповедното производство. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
В законна сила на 18.9.2018г.
2 Гражданско дело No 106/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ПРОФИ КРЕДИТ БЪЛГАРИЯ ЕООД Р.И.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.7.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „Профи Кредит България“ ЕООД, ЕИК 175074752, със седалище и адрес на управление: гр. София, бул. България 49, бл. 53Е, вх.В против Р.И.А., ЕГН ********** *** иск с правно основание чл. 415 ГПК вр. чл. 240 ЗЗД вр.чл. 79 ЗЗД да се приеме за установено по отношение на ответника, че съществува вземането за в размер на от 6830,16 лева, представляваща неизпълнено задължение по договор за потребителски кредит № 3016426951 от 25.01.2017 г., ведно със законната лихва върху главницата, начиная от датата на подаване на заявлението – 18.09.2017г., до изплащане на вземането. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
3 Гражданско дело No 179/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД И.Й.Н. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.7.2018г.
Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по предявения от „Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Оле Бьорн Шулстъд против И.Й.Н., с ЕГН **********,***, и настоящ адрес:*** иск с правно основание чл. 422 ГПК, че съществува вземането на кредитора в размер 81.94 лева, представляващи незаплатени далекосъобщителни услуги за мобилните номера 0877/460383 и 0879/644921 по Договор за мобилни услуги от 20.08.2015г, ведно със законната лихва за забава, считано от датата на подаване на исковата молба-08.02.2018г. до окончателното изплащане на сумата. ОСЪЖДА И.Й.Н., с ЕГН **********,***, и настоящ адрес:*** да заплати на „Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Оле Бьорн Шулстъд сума в размер на 672.07 лева - начислена договорна неустойка по Договор за мобилни услуги от 20.08.2015г. за мобилните номера 0877/460383 и 0879/644921; ОСЪЖДА И.Й.Н., с ЕГН **********,***, и настоящ адрес:*** да заплати на „Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Оле Бьорн Шулстъд сума в размер на 280.62 лева за лизингови вноски по договор за лизинг на мобилно устройство марка Samsung, модел Galaxi A3White, дължими след м.07.2016г. ОСЪЖДА И.Й.Н., с ЕГН **********,***, и настоящ адрес:*** да заплати на „Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Оле Бьорн Шулстъд сумата от 206.89лв. лева съдебно-деловодни разноски в заповедното производство. ОСЪЖДА И.Й.Н., с ЕГН **********,***, и настоящ адрес:*** да заплати на „Теленор България" ЕАД, ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София, ж.к. Младост 4, Бизнес Парк София, сграда 6, представлявано от Оле Бьорн Шулстъд сумата от 305лева съдебно-деловодни разноски в исковото производство. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила на 18.9.2018г.
4 Гражданско дело No 251/2018 Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др. Ф.Я.М. Й.Р.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 27.7.2018г.
I. ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ НА РОДИТЕЛСКИТЕ ПРАВА И МЕСТОЖИВЕЕНЕ НА ДЕТЕТО: Родителските права по отношение на детето: р.й.с., ЕГН: **********, се предоставят и ще се упражняват от майката Ф.Я.М., ЕГН:**********. Местоживеенето на детето р.й.с., ЕГН: **********, ще бъде при майката Ф.Я.М., ЕГН:**********. II. ОТНОСНО ЛИЧНИТЕ ОТНОШЕНИЯ на детето с бащата: Бащата Й.Р.С., ЕГН:********** ще има право на лични отношения с детето р.й.с., родена на ***г., с ЕГН:**********: всяка първа и трета събота или неделя от месеца, от 09:00 часа сутринта до 18:00 часа, без преспиване, до навършване на петгодишна възраст от детето, след което баща ще има право да взема детето всяка първа и трета събота от месеца от 09:00 часа сутринта до 18:00 часа в неделния ден, с преспиване, както и един месец през лятото, когато майката не е в платен годишен отпуск. III. ОТНОСНО ИЗДРЪЖКАТА НА ДЕТЕТО: Бащата Й.Р.С., ЕГН:********** се задължава да плаща на малолетното дете р.й.с., родена на ***г., с ЕГН:**********, действаща чрез своята майка и законен представител-Ф.Я.М., ЕГН:**********, месечна издръжка, в размер на 135 лева /сто тридесет и пет лева/, считано от 07.03.2018 година-датата на депозиране на исковата молба в Районен съд Карнобат, ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на правопогасяващи, правопрекратяващи или правоизменящи обстоятелства. Месечната издръжка ще се изплаща до 15-то число на текущия месец, по банков път на следната банкова сметка: ***:***, BIC:***. Бащата Й.Р.С., ЕГН:********** се задължава да заплати на малолетното си дете р.й.с., родена на ***г, ЕГН:**********, действаща чрез своята майка и законен представител-Ф.Я.М., ЕГН:**********, издръжка за минало време, за периода 01.03.2017г.-01.03.2018г., в размер на по 130 лева /сто и тридесет лева/ на месец, или общо сумата от 1560 лева /хиляда петстотин и шестдесет лева/, ведно със законната лихва, считано от 01.03.2017г., до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Й.Р.С., ЕГН:**********, постоянен адрес: ***, ДА ЗАПЛАТИ на Държавата по сметка на КбРС държавна такса в размер на 128.40 лв./сто двадесет и осем лева и четиридесет стотинки/, както и сумата 10.00 лева за издаване на изпълнителни листи.
В законна сила на 27.7.2018г.
5 АНД No 144/2018 МВР Г.Ж.Г. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 27.7.2018г.
ОТМЕНЯ, наказателно постановление № 17-0282-000957/12.01.2018 г. на Началника на РУ гр.Карнобат към ОДМВР – Бургас, с което на Г.Ж.Г., ЕГН: ********** ***, за нарушение на чл.20, ал.2 от ЗДвП на основание чл.179, ал.2, предл. „първо“ от Закона за движение по пътищата(ЗДвП), е наложено наказание глоба в размер на 200(двеста) лева.
В законна сила на 17.8.2018г.
6 АНД No 223/2018 ДАМТН ОБЩИНА КАРНОБАТ ДЪРЖАВНА АГЕНЦИЯ ЗА МЕТРОЛОГИЧЕН И ТЕХНИЧЕСКИ НАДЗОР Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 27.7.2018г.
ОТМЕНЯ Наказателно постановление №НЯСС-217/23.07.2018г. на зам. Председателя на ДАМТН, с което на Община Карнобат с ЕИК 000057026 с адрес на управление гр.Карнобат, бул. „България“ №12, представлявана от кмета Г.Д. за нарушение на чл. 190а, ал.1, т.3 от Закона за водите /ЗВ/, на основание чл. 201, ал.12 и чл. 200, ал.1, т.39 от ЗВ е наложена имуществена санкция в размер на 1 000 лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.
7 АНД No 295/2018 Производство по УБДХ РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ КАРНОБАТ Н.Л.Й.,
Х.Л.Й.,
А.М.Й.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 27.7.2018г.
Н.Л.Й.
Х.Л.Й.
А.М.Й.
В законна сила на 27.7.2018г.