25.07.2018

 

,

:

:

: 1........................................

2........................................

 

................................................

................................................................................

..…...............

..292...... 2018

..........................14.00................................ :

.., . ..

..

. : .

. .: .

..: .

:

.

.

.. ********** , ***. .******, ***, ***.

. 274 .

. .: .

..: .

. : - , . 381, . , . . , . 381 . V , .

. .: - , . 381, . , , . 381 . V , .

..: . . , , , . .

... .

.. ********** , ***. .******, ***, ***

..., -., ***

.

, .381 . :

1. .. . 343, . 1 , 22.07.2018. 17:00 .., . , , . . *** 1,2 , 2,00 , 7510 ***.

2. .. . 11, . 2 .

3. .1 . 55, .1, .1 .. , .55, .2, . .55, .1, .1 .. .

.66, .1 .. .

.343, . .343, .1, ..37, .1, .7 .. .

.59, .4, . .37, .1, .7 , .. , 22.07.2018.

4. - .

5. .

 

:

 

1. .. -___________________________

 

 

2. -

. ._________________________

 

 

 

3. .. - ______________________

 

 

, ,

 

:

 

:

1. .. . 343, . 1 , 22.07.2018. 17:00 .., . , , . . *** 1,2 , 2,00 , 7510 ***.

2. .. . 11, . 2 .

3. .1 . 55, .1, .1 .. , .55, .2, . .55, .1, .1 .. .

.66, .1 .. .

.343, . .343, .1, ..37, .1, .7 .. .

.59, .4, . .37, .1, .7 , .. , 22.07.2018.

4. - .

5. .

 

, . 383, . .

 

.. **********,*** 5.00 , , .

 

.

 

292/2018 .

 

, . 182, .2 , , , 25.07.2018 ., :

- 195,00 , - - IBAN: ***, BIC *** RZBBBGSF.

, .

, , , 5 .

.

14,10 .

 

 

: :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

, . 309 , ,

 

:

 

.. **********, - .

7- , .

 

 

: :