Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 104 / 25.7.2018г. ,                      град Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                  І наказателен състав

На двадесет и седми юни,                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                    

                                                   Председател :   ТАТЯНА СТАНЧЕВА

                                  Съдебни заседатели :1.

                                                                        2.

Секретар: Веска Христова

прокурор ………...........................

като разгледа докладваното от съдията Станчева

АНД № 162 по описа за 2018 година, за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството по делото е по реда на глава трета, раздел V от ЗАНН, образувано по жалба на Веселин П.П., ЕГН-**********,***, против наказателно постановление № 11-01-493/2017 от 28.03.2018 година на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на жалбоподателя е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв. на основание чл.32, ал.1, т.1 от ЗДФИ, вр. чл.35, ал.1 от ЗДФИ за нарушение на чл.129, ал.2 от ЗПФ.

Жалбоподателят  В. П.П. редовно призован не се явява в съдебно заседание, представлява се от пълномощник, който пледира за отмяна на НП, като посочва, че сумата от 4800 лева е следвало да се възстанови от община Сунгурларе към бюджета до 31.12.2016г.

Административно наказващият орган се представлява от упълномощен юрисконсулт, който оспорва жалбата и моли наказателното постановление да бъде потвърдено.

Съдът, като взе предвид събрания по делото доказателствен материал, намира за установено от фактическа страна следното:

С атакуваното наказателното постановление жалбоподателят П. е санкциониран за това, че до 20.12.2016 г., в гр. Сунгурларе, община Сунгурларе, област Бургас, представлявана от инж. В. П.П. -кмет, за това че общината като  първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на общината, не е възстановил в държавния бюджет сумата от 4 800 лв., представляваща преходен остатък от целевата субсидия за капиталови разходи от 2015 г., с което на 21.12.2016 г. е нарушил изискванията на чл. 129, ал.2 от Закона за публичните финанси.

В хода на проверката е установено, че от общо извършените разходи от Община Сунгурларе за обект „Изграждане на автогара в гр. Сунгурларе кв. 44“ през 2015 г. и 2016 г. са в размер на 142 387,24 лв. с включен ДДС, в т.ч.: изработване на проект - 24 000 лв.; строителство - 118 387,24 лв. Получената субсидия от общината за обекта е общо в размер на 147 200 лв.(2015 г. - 28 800 лв.* 2016 г,- 118 400 лв.). Изразходваните средства от Община Сунгурларе, гр. Сунгурларе през 2015 г. и 2016 г. са общо в размер на 142 387,24 лв., т.е. неусвоените средства от целевите субсидии за обект „Изграждане на автогара в гр, Сунгурларе кв, 44“ са 4 812,76 лв„ от които: 4 800 лв. за 2015 г. и  12,76 лв. за 2016 г.

Неусвоените средства от целевата субсидия за капиталови разходи 2016 г. в размер на 12,76 лв. са възстановени в държавния бюджет от Община Сунгурларе с преводно нареждане от 20.12.2016 г.

Остатъкът от неусвоените средства от целевата субсидия за капиталовите разходи от 2015 г. в размер на 4 800 лв. не са възстановени от община Сунгурларе в срок до 20 декември 2016 г., с което е нарушен чл. 129, ал. 2 от ЗПФ.

С преводно нареждане от 06.10.2017 г. неусвоената сума от 2015 г. в размер на 4 800 лв. е възстановена в държавния бюджет, след закъснение 290дни, което е квалифицирано като нарушение по чл.129, ал.2 от ЗПФ и на 10.10.2017г. срещу кмета на община Сунгурларе инж. В.П.П. е съставен АУАН № 11-01-494. АУАН-ът е съставен и връчен на нарушителя на 10.10.2017г. който го е подписал без възражения и такива не са постъпили в срока по чл.44 от ЗАНН.

Въз основа на АУАН-а,  на 28.03.2018г. наказващият орган е издал атакуваното наказателно постановление, като фактическата обстановка е пренесена от АУАН-а в наказателното постановление.

Съгласно разпоредбата на чл. 129, ал. 2 от ЗПФ/действащ към момента на съставяне на АУАН-а/, постъпилите по бюджетите на общините средства от целева субсидия за капиталови разходи, които не са усвоени към края на текущата бюджетна година, се разходват за същата цел през следващата година, като при остатък той се възстановява на държавния бюджет в срок до 20 декември. Наказващият орган е приел, че след като кмета на община Сунгурларе  инж. В.П.П.  е първостепенен разпоредител с бюджет по бюджета на общината, в срок до 20.12.2016 г. не е възстановил в държавния бюджет сумата от 4800 лв. представляващ неусвоена целева субсидия за капиталови разходи от 2015 г. по изграждането на автогарата в гр. Сунгурларе е осъществил нарушението на чл.129, ал.2 от ЗПФ.

При така установената фактическа обстановка съдът приема, че жалбата е основателна, по следните съображения:

Към момента на издаването на НП – 28.03.2018 г., нормата на  чл. 129, ал. 2 от ЗПФ е изменена и това е станало с публикуването на изменението в ДВ бр. 91/14.11.2017 г., като изменената редакция не предвижда задължението за възстановяване в централния бюджет на трансфери от посочената категория от местния бюджет към централния бюджет и това е посочено в самата норма, като са определени и трансферите - на основание чл. 52, ал. 1, т. 1 букви "а-в", които не се възстановяват. Чл. 52, ал. 1, б. "в" се отнася и за целева субсидия за капиталови разходи, от която целева субсидия, получена от община Сунгурларе, не са възстановени средства в държавния бюджет. Не се посочва от наказващият орган наличието на  предпоставките на чл.129 ал.3 от ЗПФ, задължаващи общината да възстанови средствата в централния бюджет.

Съгласно нормата на чл. 3, ал. 1 от ЗАНН за всяко административно нарушение се прилага нормативен акт, който е бил в сила по време на извършването му, а съгласно чл. 3, ал. 2 от ЗАНН ако до влизане в сила на наказателното постановление последват различни разпоредби, прилага се онази от тях, която е по-благоприятна за нарушителя. С оглед на това, както се посочи и по-горе, задължението за възстановяване в централния бюджет на трансфери от посочената категория от местния в централния бюджет е отпаднало, което е основание за съда да приеме, че няма извършено административно нарушение, защото няма норма, която да го квалифицира като нарушение и това е основание за отмяна на наказателното постановление.

Водим от горното и на основание чл. 63, ал. 1 от ЗАНН, съдът

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11-01-493/2017 от 28.03.2018 година на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на В. П.П., ЕГН-**********,*** в качеството му на кмет на община Сунгурларе е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв. на основание чл.32, ал.1, т.1 от ЗДФИ, вр. чл.35, ал.1 от ЗДФИ за нарушение на чл.129, ал.2 от ЗПФ.

НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на касационно обжалване пред Административен съд Бургас в 14-дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

 

 

 

СЪДИЯ: