П Р О Т О К О Л

 

25.07.2018 година                                                            град  КАРНОБАТ

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т    Р А Й О Н Е Н   С Ъ Д , І    състав

На двадесет и пети юли две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                     

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

   Съдебни заседатели: 1.................................

                            2.................................

 

Секретар …………...………ВЕСКА ХРИСТОВА….….......................................

Прокурор..............................................................……….........................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията......СТАНЧЕВА....……….

Гражданско дело номер…...........471..........….по описа за …..2018 …..година

На именното повикване в ..................11.00……….................часа се явиха:

 

Ищцата Г.К.П., редовно призована не се явява. За нея адв. Ц. с пълномощно.

Ответната страна „Младост“ АД гр. Сунгурларе, представлявана от И.Ч.Ч., редовно призован се явява представляващия и адв.Тодорова.

Съдът връчва препис от писменото становище на ответната страна, с което е направено оттегляне на иска по чл.224, ал.1 от КТ относно претенцията за неизползван платен годишен отпуск за периода м.май 2014 – м. май 2015 г. Със становището ищцовата страна е оспорила 2 бр. РКО и 2 бр. фишове за заплати за м. октомври и м. ноември 2010 г., като всичките са оспорени по реда на чл.193 ГПК, като се твърди, че подписа положен под тях не е на ищцата Г.П.. С въпросното становище ищцовата страна е заявила, че поддържа  претенцията си по чл. 86 ЗЗД, вр. чл. 116, б.“а“ ЗЗД и твърди, че с признаване на вземането от длъжника давността се прекъсва и започва да тече нова давност на осн. чл. 117 от ЗЗД, следователно главното вземане в размер на 4870.15 лв. не е погасено по давност, както и акцесорното вземане относно лихвата. Във връзка с представената справка от онлайн калкулатора на НАП на основание чл.114 ГПК прави изменение на иска по чл. 86 ЗЗД и същия бъде намален 1472.25 лв. на 1459.23 лева. Изразява готовност с ответното дружество да бъде сключена съдебна спогодба при конкретни парамерти, а именно главно вземане 4870,15 лв., обезщетение за забава в размер на законната лихва за периода 22.05.2015г. до 03.05.2018г. в размер на 1459.23 лв., както и сумата от 650 лв., заплатено от ищцата възнаграждение на упълномощения адвокат или обща сума в размер на 6979.38 лв.

Тъй като ответника е направил оспорване на справката за неплатени трудови възнаграждения на ищцата процесуалния представител поддържа искането си за назначаване на счетоводна експертиза .Оспорва като неистински и неподписани от ищцата РКО от 13.5.2015 г. и 19.5.2015 г. и два броя фишове за заплати за м. октомври и ноември 2010 г.

 

Адв.Ц.: Да се даде ход на делото.

Адв. Тодорова: Запознах се с писменото становище на ищеца и моля да се даде ход на делото.

         Съдът счита, че са налице процесуални предпоставки за разглеждане на делото,   поради което

 

О      П      Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Адв. Ц.: Поддържаме предявения иск и уточняващата молба. Моля да се отложи делото за по-късен час, тъй като сме в преговори за спогодба.

Адв. Тодорова: Поддържаме отговора на исковата молба. Моля да прекъснете заседанието за да можем да уточним параметри на спогодбата и евентуално да я представим в писмен вид

 

На новото поименно повикване в 13.00 часа се явяват: ……………..

 

Ищцата Г.К.П., редовно призована не се явява. За нея адв. Ц..

Ответната страна „Младост“ АД гр. Сунгурларе, представлявана от И.Ч.Ч., редовно призован се явява представляващия Ч. и адв.Тодорова.

Адв. Ц.: Ход на делото.

Адв. Тодорова: Ход на делото.

 

Съдът

О      П      Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

         Докладва делото, съгласно определение № 355/13.6.2018 година.

Адв. Ц.: Нямаме възражения по доклада.

Адв. Тодорова: Нямаме възражения по доклада

 

СЪДЪТ

О      П      Р       Е       Д       Е       Л       И:

 

Приема приложените към делото писмени доказателства:

 

Адв. Ц.: Г-жо председател, с пълномощника на ответника постигнахме спогодба, която ви представям и моля да я одобрите. Заявявам, че имам пълномощие по чл. 34, ал.3 ГПК.

Адв. Тодорова: Моля да одобрите спогодбата, която постигнахме с ищцата, като моля да определите държавната такса в размер на 2 %, която ще заплатим 7-дневен срок.

Спогодба:

1. Г.К.П., ЕГН: **********, постоянен адрес: ***, чрез адв. И.Д.Ц., БАК с адрес ***, тел. 0894/ 335 770,- КРЕДИТОР и

 

               2. „МЛАДОСТ“ АД , ЕИК 102037226, със седалище и адрес на управление: гр. Сунгурларе, п.к. 8470, общ. Сунгурларе, представлявано от И.Ч.Ч., ЕГН ********** - ДЛЪЖНИК, се сключи настоящата спогодба за следното:

          

І. ЦЕЛ НА СПОГОДБАТА

чл.1. Настоящата спогодба има за цел да уреди по взаимноизгоден начин плащането на задължението на ответника: „МЛАДОСТ“ АД, ЕИК 102037226, със седалище и адрес на управление: гр. Сунгурларе, п.к. 8470, общ. Сунгурларе, представлявано от И.Ч.Ч., ЕГН ********** към ищцата Г.К.П., по сключения между тях Трудов договор от 16.10.2006г., прекратен със Заповед № 06/29.05.2015г., връчена на 01.06.2015г. и писмено споразумение, сключено на 22.05.2015г. за неизплатени трудови възнаграждения.

 

ІІ. ОБХВАТ НА СПОГОДБАТА

чл.2. Страните се съгласяват, че към момента на сключване на СПОГОДБАТА задължението на ДЛЪЖНИКА „МЛАДОСТ“ АД , ЕИК 102037226 към КРЕДИТОРА е в общ размер от 5520.15 лева (пет хиляди петстотин и двадесет лева и петнадесет стотинки), която сума включва главница в размер на 4870.15 лева /четири хиляди осемстотин и седемдесет лева и петнадесет стотинки/ и разноски за заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 650 лв. (шестотин и петдесет лева) .        

ІІІ. ПОГАСЯВАНЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЕТО

чл.3. /1/ Страните се споразумяха да се разсрочи изплащането на сумата от 5520.15 лева (пет хиляди петстотин и двадесет лева и петнадесет стотинки), представляващо главница 4870.15 лева /четири хиляди осемстотин и седемдесет лева и петнадесет стотинки/ и разноски за заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 650 лв. (шестотин и петдесет лева), като плащането ще се извърши чрез 13 /ТРИНАДЕСЕТ/ вноски всяка в размер на 400 лева /четиристотин лева/, с падеж на всяка вноска последния работен ден на съответния месец, като първата вноска ще бъде платена до 31 юли 2018г. /тридесет и първи юли две хиляди и осемнадесета година/.

/2/ Последната четиринадесета вноска ще бъде в размер на 320,15 лева (триста и двадесет лева и петнадесет стотинки) и падеж на плащане до 31.08.2019г.  

  /3/ При плащане на повече от една вноска, същата не се счита недължимо платена и не следва да се връща от КРЕДИТОРА, като в този случай плащането се счита като платена авансово вноска за месеца, следващ  месеца на плащането й.

чл.4. /1/ Плащането на вноските ще се извършва по банков път по банковата сметка на КРЕДИТОРА Г.К.П. при банка „ДСК“-ЕАД с IBAN: ***, BIC: ***, като плащането ще се счита за извършено при постъпване на вноската по сметката на Кредитора.

       /2/ Когато датата на падежа е в неработен ден, плащането следва да се извърши в последния присъствен ден преди датата на падежа.

 

ІV. ЛИХВИ

чл.5. Страните се уговарят, че от подписването на спогодбата до пълното изплащане на задължението и при условие, че плащанията се извършват в уговорените в чл.3 размери и срокове, върху неизплатената част от задължението няма да бъде начислявана законната лихва за забава по чл.86, ал.1 от ЗЗД.

 

V. ПРЕКРАТЯВАНЕ

НА  СПОРАЗУМЕНИЕТО

чл.6. При неплащане, на която и да е вноска до един календарен месец след уговорената дата на падеж на съответния месец, остатъкът от неизплатената част на задължението, става предсрочно изискуем и кредиторът има право да  предприеме необходимите действия за да се снабди с изпълнителен лист и да събере по предвидения от закона ред остатъкът от неплатеното задължение, както и да претендира лихва за забава след 25.07.2018г. (датата на сключване на настоящата спогодба).

 

VІ. Други договорености

Настоящото споразумение съдържа две страници, изготви се в 3 /три/ екземпляра  по един за страните и един за съда и се подписа от изпълнителния директор на „МЛАДОСТ“ АД и процесуалния представител на ищцата, след което се одобри от съда.

С плащане на описаните в настоящото споразумение-спогодба суми страните се споразумяват и за в бъдеще няма да имат каквито и да е било претенции помежду си във вр. с гр. № 471/2018 г. по описа на РС-Карнобат.

 

СПОГОДИЛИ СЕ:

 

 

              За  „МЛАДОСТ“ АД:

 

 

 

 

/………………………………………………………. /

За Г.К.П.

 

 

___________________________

 

/…………………………………………………… /

 

 

СЪДЪТ намира, че постигнатата между страните спогодба не противоречи на закона и добрите нрави, поради което същата на основание чл. 234 от  ГПК следва да бъде  одобрена.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 234 от  ГПК съдът

 

 

          О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И:  463

 

ОДОБРЯВА постигнатата между страните спогодба, като непротиворечаща  на закона  и  добрите нрави при следните условия:

 

Ответникът „МЛАДОСТ“ АД, ЕИК 102037226, със седалище и адрес на управление: гр. Сунгурларе, п.к. 8470, общ. Сунгурларе, представлявано от И.Ч.Ч., ЕГН ********** ДЪЛЖИ на ищеца Г.К.П., по сключения между тях Трудов договор от 16.10.2006г., прекратен със Заповед № 06/29.05.2015г., връчена на 01.06.2015г. и писмено споразумение, сключено на 22.05.2015г. за неизплатени трудови възнаграждения обща сума в размер от 5520.15 лева (пет хиляди петстотин и двадесет лева и петнадесет стотинки), която сума включва главница в размер на 4870.15 лева /четири хиляди осемстотин и седемдесет лева и петнадесет стотинки/ и разноски за заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 650 лв. (шестстотин и петдесет лева), като плащането ще се извърши чрез 13 /тринадесет/ вноски всяка в размер на 400 лева /четиристотин лева/, с падеж на всяка вноска последния работен ден на съответния месец, като първата вноска ще бъде платена до 31 юли 2018г. /тридесет и първи юли две хиляди и осемнадесета година/.

Последната четиринадесета вноска ще бъде в размер на 320.15 лева (триста и двадесет лева и петнадесет стотинки) и падеж на плащане до 31.08.2019г.  

При плащане на повече от една вноска, същата не се счита недължимо платена и не следва да се връща от Г.К.П. като в този случай плащането се счита като платена авансово вноска за месеца, следващ  месеца на плащането й.

Плащането на вноските ще се извършва по банков път по банковата сметка на Г.К.П. при банка „ДСК“-ЕАД с IBAN: ***, BIC: ***, като плащането ще се счита за извършено при постъпване на вноската по сметката на Г.К.П..

Когато датата на падежа е в неработен ден, плащането следва да се извърши в последния присъствен ден преди датата на падежа.

Страните се уговарят, че от подписването на спогодбата до пълното изплащане на задължението и при условие, че плащанията се извършват в уговорените в чл.3 размери и срокове, върху неизплатената част от задължението няма да бъде начислявана законната лихва за забава по чл.86, ал.1 от ЗЗД.

При неплащане, на която и да е вноска до един календарен месец след уговорената дата на падеж на съответния месец, остатъкът от неизплатената част на задължението, става предсрочно изискуем и кредиторът има право да  предприеме необходимите действия за да се снабди с изпълнителен лист и да събере по предвидения от закона ред остатъкът от неплатеното задължение, както и да претендира лихва за забава след 25.07.2018г. (датата на сключване на настоящата спогодба).

 

СЪДЪТ

О    П    Р    Е    Д    Е    Л    И: 

 

ОСЪЖДА „МЛАДОСТ“ АД, ЕИК 102037226, със седалище и адрес на управление: гр. Сунгурларе, п.к. 8470, общ. Сунгурларе, представлявано от И.Ч.Ч., ЕГН ********** да заплати държавна такса в размер на  97.40 лева, която сума да се приведе по бюджетната сметка на РАЙОНЕН СЪД гр. Карнобат № BG67RZBB91553120067013 и BIC *** „Райфайзенбанк България“ клон Карнобат – RZBВBGSF.

ПРЕКРАТЯВА производството по гр. д. № 471/2018 г. и внася същото  в  архива.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО за прекратяване подлежи на обжалване в едноседмичен срок от днес с частна жалба пред Бургаския окръжен съд.

На основание чл. 234, ал. 3 от ГПК определението за одобряване на спогодбата не подлежи на обжалване има последиците на влязло в законна сила съдебно решение.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи  в 13.15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                            СЪДИЯ: