Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.7.2018г. до 25.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 471/2018 Искове за трудово възнаграждение Г.К.П. МЛАДОСТ АД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 25.7.2018г.
Ответникът „МЛАДОСТ“ АД, ЕИК 102037226, със седалище и адрес на управление: гр. Сунгурларе, п.к. 8470, общ. Сунгурларе, представлявано от И.Ч.Ч., ЕГН ********** ДЪЛЖИ на ищеца Г.К.П., по сключения между тях Трудов договор от 16.10.2006г., прекратен със Заповед № 06/29.05.2015г., връчена на 01.06.2015г. и писмено споразумение, сключено на 22.05.2015г. за неизплатени трудови възнаграждения обща сума в размер от 5520.15 лева (пет хиляди петстотин и двадесет лева и петнадесет стотинки), която сума включва главница в размер на 4870.15 лева /четири хиляди осемстотин и седемдесет лева и петнадесет стотинки/ и разноски за заплатено адвокатско възнаграждение в размер на 650 лв. (шестстотин и петдесет лева), като плащането ще се извърши чрез 13 /тринадесет/ вноски всяка в размер на 400 лева /четиристотин лева/, с падеж на всяка вноска последния работен ден на съответния месец, като първата вноска ще бъде платена до 31 юли 2018г. /тридесет и първи юли две хиляди и осемнадесета година/. Последната четиринадесета вноска ще бъде в размер на 320.15 лева (триста и двадесет лева и петнадесет стотинки) и падеж на плащане до 31.08.2019г. При плащане на повече от една вноска, същата не се счита недължимо платена и не следва да се връща от Г.К.П. като в този случай плащането се счита като платена авансово вноска за месеца, следващ месеца на плащането й. Плащането на вноските ще се извършва по банков път по банковата сметка на Г.К.П. при банка „ДСК“-ЕАД с IBAN: ***, BIC: ***, като плащането ще се счита за извършено при постъпване на вноската по сметката на Г.К.П.. Когато датата на падежа е в неработен ден, плащането следва да се извърши в последния присъствен ден преди датата на падежа. Страните се уговарят, че от подписването на спогодбата до пълното изплащане на задължението и при условие, че плащанията се извършват в уговорените в чл.3 размери и срокове, върху неизплатената част от задължението няма да бъде начислявана законната лихва за забава по чл.86, ал.1 от ЗЗД. При неплащане, на която и да е вноска до един календарен месец след уговорената дата на падеж на съответния месец, остатъкът от неизплатената част на задължението, става предсрочно изискуем и кредиторът има право да предприеме необходимите действия за да се снабди с изпълнителен лист и да събере по предвидения от закона ред остатъкът от неплатеното задължение, както и да претендира лихва за забава след 25.07.2018г. (датата на сключване на настоящата спогодба).
В законна сила на 11.9.2018г.
2 АНД No 162/2018 АДФИ В.П.П. АГЕНЦИЯ ЗА ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВА ИНСПЕКЦИЯ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.7.2018г.
ОТМЕНЯ наказателно постановление № 11-01-493/2017 от 28.03.2018 година на Директора на Агенция за държавна финансова инспекция, с което на Веселин П.П., ЕГН-**********,*** в качеството му на кмет на община Сунгурларе е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 200 лв. на основание чл.32, ал.1, т.1 от ЗДФИ, вр. чл.35, ал.1 от ЗДФИ за нарушение на чл.129, ал.2 от ЗПФ.
3 НОХД No 292/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Д.Б. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 25.7.2018г.
Д.Б.
ОТМЕНЯ наложената на Д.Б. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
В законна сила на 2.8.2018г.
4 НОХД No 292/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Д.Б. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 25.7.2018г.
Д.Б.
На осн. чл. 343б, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Д.Б. се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.55, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Д.Б. се определя и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия Д.Б. наказание в размер на пет месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. На основание чл.343г, вр. чл.343б, ал.1, вр.чл.37, ал.1, т.7 от НК обвиняемият Д.Б. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
В законна сила на 25.7.2018г.