Р Е Ш Е Н И Е

 

№ 96 / 20.7.2018г.  гр. Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

К А Р НО Б А Т С К И Я Т      Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,      ІІІ    състав

На двадесет и първи юни   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                     

                                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

 

 

                                                 Съдебни заседатели: 1..........................................

                                                                                     2..........................................

 

 

Секретар ………………ДАРИНА ЕНЕВА …............................................

Прокурор...................................................................................................................

Като разгледа докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ……….…………

А Н Х дело номер.........465............по описа за...............2017................година

          Производството по настоящото дело е по реда на чл. 59  и сл. от ЗАНН , като е образувано по повод подадената жалба от В.Х.Д.   против наказателно постановление № 17-0454- 000570  от 14.11.2017 година  на Началник група РУ Сунгурларе към ОДМВР Бургас  с което на същият  жалбоподател за извършено от него адм. нарушение на разпоредбата на разпоредбата на чл. 5 ал.3  т.1 от ЗДвП  на основание чл. 174 ал.1 т.2  от ЗДвП му е    наложено административно наказание – глоба   в размер на 1000   лв.  и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12   месеца  и са му отнети  10 точки.

          Жалбоподателят В.Д.   е останал недоволен от така наложеното му административно наказание , същият     в жалбата си оспорва  , че е извършил горепосоченото    административно нарушение за което  са му наложени и съответните административни наказания с горепосоченото наказателно постановление , като  твърди, че адм. нарушение по чл. 5 ал. 3  т.1 от ЗДвП което му се вменява да е извършил не е установено по законния ред , като   вследствие на което същото процесно наказателно постановление  се явявало незаконосъобразно и неправилно респ. и необосновано , като постановено при съществени нарушения на процесуалния закон и процесуалния закон и затова моли да същото да бъде отменено  изцяло.

 В съдебно заседание жалбоподателят посочен по- горе  редовно призован  се явява лично и  чрез   неговия  процесуален представител  взема същото   становище по жалбата  , като  сочи други доказателства от негова страна .

          За административнонаказващия орган редовно призован    не се явява негов законен или процесуален представител в съдебно заседание , като   същият    взема становище по  така подадената срещу издаденото наказателно постановление жалба, като  в съпроводителното си писмо до Районен съд Карнобат моли съдът да остави в сила постановеното  наказателно постановление.

          След поотделната и съвкупна преценка на събраните по време на съдебното следствие доказателства, съдът приема за установено от фактическа и правна страна следното:

          Обжалваното от жалбоподателя В.Х.Д.      наказателно постановление №   17-0454- 000570  от 14.11.2017 година  на Началник РУП към ОДМВР Бургас РУ Сунгурларе  е издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение   сер. Д № 205143  от 02.09.2017 година , който АУАН констатира едно извършено  административно нарушение от жалбоподателя В.Д.   на дата 02.09.2017 година които се изразява в следното , че  на горепосочената дата около 01.10 часа   в гр. Сунгурларе  на ул. Васил Коларов   в посока кръстовището  образувано с ул. Комсомолска   жалбоподателят   в качеството му на водач  управлява собствения си   лек автомобил  марка Пежо  с рег. №  А 0486 МК  след употреба на алкохол  в кръвта му 0, 89 промила  установено в издишвания въздух  с техническо средство  Дрегер 7510  с фабричен № ARDN – 0066 , като му е издаден талон  за медицинско изследване  № 0011384  с което той  е извършил адм. нарушение на разпоредбата на чл. 5  ал.3 т.1  от ЗДвП и  за което адм. нарушение на основание чл. 174 ал.1 т.2 от ЗДвП му  е наложено адм. наказание- глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и  са му били отнети 10 точки.       

                    Видно от показанията на разпитаните в съдебно заседание свидетели Т.С. и М.Я.  които  свидетели се явяват свидетели -  очевидци на станалото  е че същите свидетелстват по категоричен начин, че жалбоподателят  е извършил приписваното  му административно нарушение, тъй  същите твърдят и описват  точно в съдебно заседание, как са установили , че  жалбоподателят е управлявал горепосочения лек автомобил и при извършената му проверка за алкохол  с техническо средство за установяване  употребата на алкохол или друго упойващо вещество този уред е отчел , че той е употребил алкохол над 0, 5 промила т.е. 0, 89  промила , поради което му  е било предложено да даде кръвна проба за изследване на употреба на алкохол или друго упойващо вещество , на което   медицинско изследване  за установяването на концентрацията на алкохол  в кръвта й жалбоподателят   се е съгласил и му е издаден съответен талон за медицинско изследване , като му е бил определен срок до 30 минути за явяване в съответното болнично заведение да даде кръвна проба , което жалбоподателят не е сторил , тъй като се е явил около 1 час по- късно т.е. след определения му срок. По този начин същите свидетелстват за извършеното от жалбоподателят  горепосочено  административно нарушение  и че именно той  е извършител на административното нарушение описано в наказателното постановление издадено въз основа на съставения АУАН. По делото обаче не се събраха  и други  доказателства  респ.   писмени доказателства от които да се доказва , че  жалбоподателят е управлявала горепосоченото МПС с концентрация  на етилов алкохол в кръвта й 0, 89   промила.

Преценявайки възраженията на жалбоподателя визирани в жалбата му за незаконосъобразност на процесното обжалвано наказателно постановление съдът намира, че същото се явява порочно т.е. незаконосъобразно поради следните съображения :  Преценявайки внимателно  приложения талон за медицинско изследване на кръвта на жалбоподателя , съдът намира, че същият е антидатиран по вина на издателя му тъй като  в АУАН е посочено , че адм. нарушение е извършено  на 02.09.2017 г.  около 01.10 ч. , а този талон е с дата на издаване и респ. връчване – 01.09.2017 г.  около 01.15 мин , като по този начин на жалбоподателя с този талон му е указано да даде кръв за изследване в деня преди установяването на извършеното адм. нарушение. По  този начин той – жалбоподателят е бил лишен от правото му да даде кръвна проба за изследване на намиращият се алкохол в кръвта му.Освен това видно от показанията на горепосочените свидетели - Т.С. и М.Я.  , както и от показанията на другите разпитани по делото свидетели Г.Г. и С.И. е че жалбоподателят е бил възпрепятстван да даде кръвна проба  която да се изследва за установяването на действителната концентрация на алкохол в кръвта му.

Следователно съдът въз основа на горепосоченото намира, че не е била взета по законния начин съответната кръв за изследване от жалбоподателя и затова и липсва извършена на тази кръв химическо експертиза ,поради което не може да се възприеме за достоверна  и като такава доказваща каква е концентрацията на алкохол в кръвта на жалбоподателя взетата проба с техническото средства  Дрегер, което е станало по вина на съответните  компетентни длъжностни лица   . Затова съдът намира, че поради гореизложеното и нарушаването на императивните процедури по вземането на кръвната проба на жалбоподателя за химическо изследване , респ. липсата на  химическа експертиза на същата проба не може да докаже по достоверен начин каква е концентрацията на алкохол в кръвта на жалбоподателя въпреки задължението за това тежащо върху адм. орган и затова съдът намира, че жалбоподателят не е имал установената респ. посочената от адм.наказващия орган концентрация на алкохол в кръвта му , а друга такава и тъй като по въпроса каква е била тя не може да се гадае , то съдът намира, че жалбоподателят не е управлявал процесното МПС с твърдяната концентрация на алкохол в кръвта му , а с друга допустима такава под 0, 5 промила и затова и съдът намира, че жалбоподателят не е извършил процесното адм. нарушение.

Затова поради гореизложеното се  налага отмяна на процесното наказателно постановление като напълно незаконосъобразно на горепосочените  основания .

В тази връзка съдът намира, че неправилно и напълно незаконосъобразно спрямо жалбоподателят е осъществено цялото административно наказателно производство тъй като неправилно и напълно незаконосъобразно  адм. наказващия орган преценявайки събраните по административно наказателната преписка доказателства му е наложил и горепосочените адм. наказания , като  освен това съдът намира, че  и АУАН и обжалваното наказателно постановление  нарушават процесуалните разпоредби  на чл.36 и сл.  от ЗАНН  и чл. 52 и сл. от ЗАНН тъй като в тях макар точно да е посочено извършеното   адм. нарушение , не са верни обстоятелствата при които те са извършени и са приложени достатъчно доказателства , които ги опровергават  и затова и съдът намира , че са нарушени от адм. наказващия орган материалните   разпоредби на ЗДвП и ППЗДвП и процесуалните разпоредби на ЗАНН  и в случая е налице и твърдяната от жалбоподателя незаконосъобразност на АУАН и ЗАНН и наказателното постановление се явява напълно незаконосъобразно и неправилно и като такова следва да бъде отменено изцяло.

В случая съдът намира, че е установено по един несъмнен и категоричен начин , че жалбоподателят не  е  извършил приписваното  му административно нарушение  на разпоредбите  на ЗДвП   и  за  което напълно  неправилно на същият  жалбоподател  са му е   наложени и съответните  административни наказания за същото    извършено от него административно нарушение – глоба и лишаване от право да управлява МПС. Затова в случая съдът намира, че следва да отмени  изцяло обжалваното наказателно постановление  като неправилно и незаконосъобразно.

          Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

                                          

 

Р       Е      Ш        И       :

         

         

          ОТМЕНЯ  ИЗЦЯЛО наказателно постановление №   17-0454- 000570  от 14.11.2017 година    на Началник РУП към ОДМВР Бургас РУ Сунгурларе , издадено въз основа на акт за установяване на административно нарушение  сер. Д №  205143  от 02.09.2017 година  срещу  В.Х.Д.   с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и с настоящ адрес *** с което за извършено административно нарушение на дата 02.09.2017 година на разпоредбата на чл. 5 ал.3 т.1  от ЗДвП   на основание чл. 174  ал.1т.2  от ЗДвП му е наложено адм. наказание- глоба в размер на 1000 лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от 12 месеца и  са му били отнети 10 точки,  като напълно незаконосъобразно.

          ОСЪЖДА   В.Х.Д.   с ЕГН ********** с постоянен адрес *** и с настоящ адрес *** да заплати на Държавата направените от нея съдебни разноски по настоящото дело в размер на сумата от 20 лв. , както и държавна такса в размер на по 5 лв. за издаване на всеки изпълнителен лист за горепосочената сума , които суми да се преведат по сметката на Районен съд Карнобат .

РЕШЕНИЕТО може да се обжалва с касационна жалба пред Административен съд Бургас  в 14 дневен срок, считано от съобщаването му на страните.

                                                           РАЙОНЕН СЪДИЯ: