РЕШЕНИЕ

 

                                                № 163 / 19.7.2018г.,                                 гр. Карнобат

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                                           І граждански състав

На двадесет и седми юни                                                                   две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав :

Председател: Татяна Станчева

Секретар: Веска Христова

Прокурор:

като разгледа докладваното от съдия Татяна Станчева

бр.гражданско дело номер 1403 по описа за 2017 година

 

Производството по делото е образувано по постъпилата искова молба от Производството по делото е образувано по исковата молба от ищец Л.Д.П. с ЕГН **********,***, представлявана от адв.С.Х.Г. с адрес на кантора на АД „Т. и Г.” в град Карнобат, ул. „Сашо Кофарджиев” № 2 против Ж.К.К.  с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, с който е предявен иск за делба, на недвижими имоти и движими вещи, придобити от ищцата и ответника по време на брака им, който е прекратен с решение от 18.04.2017г. по гр.дело № 134/2017г. по описа на КРС.

Исковата молба е приета от съда и изпратена на ответника, който в срока по чл.131 от ГПК е подал писмен отговор. В отговора си ответникът Ж.К. не оспорва предявеният иск. Счита същият е допустим и основателен и не възразява да се допуснат до делба недвижими имоти, подробно описани в исковата молба, както и лек автомобил „Опел Зафира“ с рег. ***.

В съдебно заседание страните се явява лично и с упълномощени процесуални представители и заявяват, че делбата следва да се допусне при равни квоти за съделителите.

След преценка на събраните по делото доказателства, доводите на страните и приложимите законови разпоредби, съдът намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Делото е за делба и е във фазата по допускането ѝ.

Съгласно чл. 34, ал. 1 от ЗС, всеки съсобственик може да иска делба на общата вещ, освен ако законът разпорежда друго, или ако това е несъвместимо с естеството или предназначението на вещта.

Между страните няма спор, а и на съда е служебно известно от гр.д. №134/2017г. по описа на КбРС, че сключеният между тях граждански брак е прекратен с Решение №58/18.04.2017г., постановено по цитираното дело.

По време на брака страните са придобили, следното движимо и недвижимо имущество:

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 85 том 5 рег.№ 3395 дело № 546 от 19.06.2015 г.  по регистър на нотариус с район на действие Карнобатски РС са придобили овощни насаждения с площ 1.014 дка, седма категория, образуващ имот № 562.8 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 562.33- полски път общинска собственост, № 562.9- изоставена нива на Ж.К.К.;

С нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот № 86 том 5 рег.№ 3396 дело № 547 от 19.06.2015 г.  по регистър на нотариус с район на действие Карнобатски РС са страните са придобили изоставени орни земи с площ 11.251 дка, седма категория, образуващ имот № 562.9 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 562.17 – нива на неустановен собственик, № 562.10- лозе на Ж.К.К., № 562.5- лозе на Ж.К.К., № 562.6- лозе на Ж.К.К., № 562.7- нива на Ж.К.К., № 562.33- полски път общинска собственост, № 562.8- овощна градина на Ж.К.К., № 562.33- полски път общинска собственост, № 562.37- изоставена нива на В.М.Ч., землищна граница, № 562.32- полски път общинска собственост;

Лозови насаждения /нетерасирани/ с площ 0.486 дка, седма категория, образуващ имот № 562.10 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: № 562.34- полски път общинска собственост, № 562.4- лозе на Ж.К.К. , № 562.9- изоставена нива на Ж.К.К., имот № 562.17 – нива на неустановен собственик, № 562.11- овощна градина на Ж.К.К.;

Овощни насаждения с площ 1.155 дка, седма категория, образуващ имот № 562.11 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 562.17- нива на неустановен собственик, № 562.10- лозе на Ж.К.К., № 562,34 – полски път Общинска собственост, № 562.3- лозе на Ж.К.К., № 562.12- нива на Г.П. Д., № 562.15- лозе на В. Д. К.и др., № 562.16- нива на А.Г.С.;

С договор за продажба на имоти –частна общинска собственост от 25.04.2016 г. са придобили лозови насаждения с площ 0.692 дка, трета категория, образуващо имот №  562.3 по плана на новообразуваните имоти на местността “Тасладжа”, при граници: имот № 564.48 – пасище, мера общинска собственост, № 562.34- полски път общинска собственост, № 562.11- овощна градина на Ж.К.К.,***;

Лозови насаждения с площ 0.400 дка, трета категория, образуващо имот № 562.4 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 564.48-пасище, мера общинска собственост; имот № 562.34 - полски път; имот № 562.10 – ложе Ж.К.К., № 562,5 – лозе неустановен собственик;

Лозови насаждения с площ 0.517 дка, трета категория, образуващ имот № 562.5 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: № 562.9- изоставена нива на Ж.К.К., № 562.6- лозе на А.Г.Ж., № 564.48 – пасище, мера общинска собственост, № 562.4- лозе на Ж.К.К.;

Лозови насаждения с площ 0.415 дка, трета категория, образуващ имот № 562.6 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 562.7 – нива на Ж.К.К., № 564.48- пасище, мера общинска собственост, № 562.5- лозе на Ж.К.К., № 562.9- изоставена нива на Ж.К.К.;

НИВА с площ 0.415 дка, трета категория, образуващ имот № 562.7 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 564.48 – пасище, мера общинска собственост, № 562.33- полски път общинска собственост, № 562.9- изоставена нива на Ж.К.К., № 562.6- лозе на Ж.К.К.;

По време на брака си с договор за покупко-продажба на МПС, на 07.06.2011г. страните са придобили лек автомобил,  марка „Опел”, модел „Зафира” с ****.

Имуществото предмет на делото е придобито по време на брака и на основание  чл. 21, ал.1 и 3 от СК е било съпружеска имуществена общност на двамата съпрузи. Липсват оспорвания и твърдения от страните, някоя от тях да има право на по-голям дял от съсобствеността, придобита преди прекратяването на брака, поради което на основание чл. 28 във връзка с чл. 27, ал.1 от СК, съдът приема, че страните са легитимирани като съсобственици при равни дялове на делбеното имущество.

Мотивиран от изложеното, на основание чл. 344, ал. 1, ГПК, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА извършването на съдебна делба между Л.Д.П. с ЕГН **********,***, и Ж.К.К.  с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, по отношение на съсобствените им недвижими имоти и движими вещи, а именно:

Овощни насаждения с площ 1.014 дка, по нотариален акт седма категория, а по скица и данъчна оценка трета категория, образуващ имот № 562.8 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, землището на община Карнобат, при граници: имот № 562.33- полски път общинска собственост, № 562.9- изоставена нива на Ж.К.К.;

Изоставени орни земи с площ 11.251 дка, по нотариален акт седма категория, а по скица и данъчна оценка трета категория, образуващ имот № 562.9 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 562.17 – нива на неустановен собственик, № 562.10- лозе на Ж.К.К., № 562.5- лозе на Ж.К.К., № 562.6- лозе на Ж.К.К., № 562.7- нива на Ж.К.К., № 562.33- полски път общинска собственост, № 562.8- овощна градина на Ж.К.К., № 562.33- полски път общинска собственост, № 562.37- изоставена нива на В.М.Ч., землищна граница, № 562.32- полски път общинска собственост;

Лозови насаждения /нетерасирани/ с площ 0.486 дка, по нотариален акт седма категория, а по скица и данъчна оценка трета категория, образуващ имот № 562.10 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, землището на община Карнобат при граници: № 562.34- полски път общинска собственост, № 562.4- лозе на Ж.К.К. , № 562.9- изоставена нива на Ж.К.К., имот № 562.17 – нива на неустановен собственик, № 562.11- овощна градина на Ж.К.К.;

Овощни насаждения с площ 1.155 дка, по нотариален акт седма категория, а по скица и данъчна оценка трета категория, образуващ имот № 562.11 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, землището на община Карнобат, при граници: имот № 562.17- нива на неустановен собственик, № 562.10- лозе на Ж.К.К., № 562,34 – полски път Общинска собственост, № 562.3- лозе на Ж.К.К., № 562.12- нива на Г.П. Д., № 562.15- лозе на В. Д. К.и др., № 562.16- нива на А.Г.С.;

Лозови насаждения с площ 0.692 дка, трета категория, образуващо имот №  562.3 по плана на новообразуваните имоти на местността “Тасладжа”, землището на община Карнобат, при граници: имот № 564.48 – пасище, мера общинска собственост, № 562.34- полски път общинска собственост, № 562.11- овощна градина на Ж.К.К.,***;

Лозови насаждения с площ 0.400 дка, трета категория, образуващо имот № 562.4 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, землището на община Карнобат при граници: имот № 564.48-пасище, мера общинска собственост; имот № 562.34 - полски път общинска собственост; имот № 562.10 – лозе Ж.К.К., № 562,5 – лозе неустановен собственик;

Лозови насаждения с площ 0.517 дка, трета категория, образуващ имот № 562.5 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, землището на община Карнобат, при граници: № 562.9- изоставена нива на Ж.К.К., № 562.6- лозе на А.Г.Ж., № 564.48 – пасище, мера общинска собственост, № 562.4- лозе на Ж.К.К.;

Лозови насаждения с площ 0.415 дка, трета категория, образуващ имот № 562.6 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, землището на община Карнобат, при граници: имот № 562.7 – нива на Ж.К.К., № 564.48- пасище, мера общинска собственост, № 562.5- лозе на Ж.К.К., № 562.9- изоставена нива на Ж.К.К.;

НИВА с площ 0.415 дка, трета категория, образуващ имот № 562.7 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, землището на община Карнобат, при граници: имот № 564.48 – пасище, мера общинска собственост, № 562.33- полски път общинска собственост, № 562.9- изоставена нива на Ж.К.К., № 562.6- лозе на Ж.К.К.;

Лек автомобил,  марка „Опел”, модел „Зафира” с ****, с номер на **********, при следните квоти: за Л.Д.П. с ЕГН **********,*** – ½ ид.част и за Ж.К.К.  с ЕГН **********, постоянен адрес: *** – ½ ид.част.

 

РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните.

 

 

РАЙОНЕН СЪДИЯ :