Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 19.7.2018г. до 19.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1403/2017 Делба Л.Д.П. Ж.К.К. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 19.7.2018г.
ДОПУСКА извършването на съдебна делба между Л.Д.П. с ЕГН **********,***, и Ж.К.К. с ЕГН **********, постоянен адрес: ***, по отношение на съсобствените им недвижими имоти и движими вещи, а именно: Овощни насаждения с площ 1.014 дка, по нотариален акт седма категория, а по скица и данъчна оценка трета категория, образуващ имот № 562.8 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, землището на община Карнобат, при граници: имот № 562.33- полски път общинска собственост, № 562.9- изоставена нива на Ж.К.К.; Изоставени орни земи с площ 11.251 дка, по нотариален акт седма категория, а по скица и данъчна оценка трета категория, образуващ имот № 562.9 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, при граници: имот № 562.17 – нива на неустановен собственик, № 562.10- лозе на Ж.К.К., № 562.5- лозе на Ж.К.К., № 562.6- лозе на Ж.К.К., № 562.7- нива на Ж.К.К., № 562.33- полски път общинска собственост, № 562.8- овощна градина на Ж.К.К., № 562.33- полски път общинска собственост, № 562.37- изоставена нива на В.М.Ч., землищна граница, № 562.32- полски път общинска собственост; Лозови насаждения /нетерасирани/ с площ 0.486 дка, по нотариален акт седма категория, а по скица и данъчна оценка трета категория, образуващ имот № 562.10 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, землището на община Карнобат при граници: № 562.34- полски път общинска собственост, № 562.4- лозе на Ж.К.К. , № 562.9- изоставена нива на Ж.К.К., имот № 562.17 – нива на неустановен собственик, № 562.11- овощна градина на Ж.К.К.; Овощни насаждения с площ 1.155 дка, по нотариален акт седма категория, а по скица и данъчна оценка трета категория, образуващ имот № 562.11 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, землището на община Карнобат, при граници: имот № 562.17- нива на неустановен собственик, № 562.10- лозе на Ж.К.К., № 562,34 – полски път Общинска собственост, № 562.3- лозе на Ж.К.К., № 562.12- нива на Г.П. Д., № 562.15- лозе на В. Д. К.и др., № 562.16- нива на А.Г.С.; Лозови насаждения с площ 0.692 дка, трета категория, образуващо имот № 562.3 по плана на новообразуваните имоти на местността “Тасладжа”, землището на община Карнобат, при граници: имот № 564.48 – пасище, мера общинска собственост, № 562.34- полски път общинска собственост, № 562.11- овощна градина на Ж.К.К.,***; Лозови насаждения с площ 0.400 дка, трета категория, образуващо имот № 562.4 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, землището на община Карнобат при граници: имот № 564.48-пасище, мера общинска собственост; имот № 562.34 - полски път общинска собственост; имот № 562.10 – лозе Ж.К.К., № 562,5 – лозе неустановен собственик; Лозови насаждения с площ 0.517 дка, трета категория, образуващ имот № 562.5 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, землището на община Карнобат, при граници: № 562.9- изоставена нива на Ж.К.К., № 562.6- лозе на А.Г.Ж., № 564.48 – пасище, мера общинска собственост, № 562.4- лозе на Ж.К.К.; Лозови насаждения с площ 0.415 дка, трета категория, образуващ имот № 562.6 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, землището на община Карнобат, при граници: имот № 562.7 – нива на Ж.К.К., № 564.48- пасище, мера общинска собственост, № 562.5- лозе на Ж.К.К., № 562.9- изоставена нива на Ж.К.К.; НИВА с площ 0.415 дка, трета категория, образуващ имот № 562.7 по плана на новообразуваните имоти на местността “ТАСЛАДЖА”, землището на община Карнобат, при граници: имот № 564.48 – пасище, мера общинска собственост, № 562.33- полски път общинска собственост, № 562.9- изоставена нива на Ж.К.К., № 562.6- лозе на Ж.К.К.; Лек автомобил, марка „Опел”, модел „Зафира” с ****, с номер на **********, при следните квоти: за Л.Д.П. с ЕГН **********,*** – ? ид.част и за Ж.К.К. с ЕГН **********, постоянен адрес: *** – ? ид.част.