Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.7.2018г. до 17.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 608/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Х.М.А.,
Д.З.А.
Д.И.И.,
И.К.И.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 17.7.2018г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ иска предявен от ищците Х.М.А. с ЕГН ********** *** и Д. З.А. с ЕГН ********** *** , всички горепосочени ищци със съдебен адрес за връчване на книжа и съобщения – адв. Д.Д.В. с адрес *** с който същите са предявили срещу ответниците Д.И.И. с ЕГН *********** *** и И.К.И. с ЕГН ********** *** иск с правно основание по чл. 108 от ЗС с който молят съда след като приеме , че те ищците Х.М.А. с ЕГН ********** *** и Д. З.А. с ЕГН ********** *** са собственици на недвижим имот находящ се в село Чубра , Община Сунгурларе , обл. Бургаска , а именно : 1 / 3 ид. част от незастроено дворно място , находящо се в село Чубра , Община Сунгурларе , което дворно място е с площ от 3 294 кв.м. , съставляващо поземлен имот № 92 за който е отреден УПИ № XII – 92 в квартал 16 по плана на село Чубра , целият с площ от 3 864 кв.м. , при граници на същия а именно : изток – урегулиран поземлен имот № VII – 96 и урегулиран поземлен имот № VIII – 95, запад – улица и урегулиран поземлен имот XI – 232, север- урегулиран поземлен имот № XIII- 91 , юг- урегулиран поземлен имот № X – 93 и урегулиран поземлен имот № IX – 94 ДА ОСЪДИ ответниците Д.И.И. с ЕГН *********** *** и И.К.И. с ЕГН ********** *** да им предадат собствеността и владението на същата 1 / 3 ид. част от същия процесен имот , находящ се в село Чубра , а именно : реално северната част на същото дворно място с площ равняваща се на 1083 кв.м. от цялото дворно място,като неоснователен и недоказан изцяло. Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ иска предявен от ищците Х.М.А. с ЕГН ********** *** и Д. З.А. с ЕГН ********** *** , всички горепосочени ищци със съдебен адрес за връчване на книжа и съобщения – адв. Д.Д.В. с адрес *** с който същите са предявили срещу ответниците Д.И.И. с ЕГН *********** *** и И.К.И. с ЕГН ********** *** иск с правно основание по чл. 108 от ЗС с който молят съда след като приеме , че те ищците Х.М.А. с ЕГН ********** *** и Д. З.А. с ЕГН ********** *** са собственици на недвижим имот находящ се в село Чубра , Община Сунгурларе , обл. Бургаска , а именно : 1 / 3 ид. част от незастроено дворно място , находящо се в село Чубра , Община Сунгурларе , което дворно място е с площ от 3 294 кв.м. , съставляващо поземлен имот № 92 за който е отреден УПИ № XII – 92 в квартал 16 по плана на село Чубра , целият с площ от 3 864 кв.м. , при граници на същия а именно : изток – урегулиран поземлен имот № VII – 96 и урегулиран поземлен имот № VIII – 95, запад – улица и урегулиран поземлен имот XI – 232, север- урегулиран поземлен имот № XIII- 91 , юг- урегулиран поземлен имот № X – 93 и урегулиран поземлен имот № IX – 94 ДА ОСЪДИ ответниците Д.И.И. с ЕГН *********** *** и И.К.И. с ЕГН ********** *** да им предадат собствеността и владението на същата 1 / 3 ид. част от същия процесен имот , находящ се в село Чубра , а именно : реално северната част на същото дворно място с площ равняваща се на 1083 кв.м. от цялото дворно място,като неоснователен и недоказан изцяло.
2 Гражданско дело No 540/2018 Искове по СК - издръжка, изменение К.К.К.,
И.К.К.
К.И.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 17.7.2018г.
ОДОБРЯВА постигнатата между страните по гражданско дело № 540 от 2018 г. по описа на Районен съд Карнобат спогодба в следния смисъл: Ответника К.И.К. с ЕГН ********** *** се задължава да заплаща на М.Х.П. с ЕГН ********** в качеството й на майка и законен представител на децата К.К.К. с ЕГН ********** и И.К.К. с ЕГН ********** *** месечна издръжка в размер на по 130 /сто и тридесет/ лева за всяко едно от децата, като издръжката бъде заплащана в срок до 20 число на съответния месец ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска, считано от подаване на исковата молба – 18.05.2018 г. до настъпване на основания за изменяване или прекратяване на издръжката. Ответникът се задължава да заплати на М.Х.П. съдебно деловодни разноски в размер на 250 лв.
В законна сила на 26.7.2018г.
3 ЧНД No 208/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
Г.Т.Ж. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 17.7.2018г.
Определя, на основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК на Г.Т.Ж., ЕГН **********,***, едно общо най-тежко наказание измежду определените му по НОХД № 155/2016 г. по описа на РС-Карнобат и НОХД № 234/2016г. по описа на РС-Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.69, ал.1 във вр. чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното най-тежко наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ДВЕ ГОДИНИ. Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес. След влизане в сила на настоящото определение, препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура гр. Карнобат и Бюро “Съдимост” при РС Карнобат.
Г.Т.Ж.
В законна сила на 25.8.2018г.