Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 13.7.2018г. до 13.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 741/2017 Искове за недействителност на правни сделки БИО ТЕРРА ООД НИКОВА КЪЩА ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 13.7.2018г.
ОСЪЖДА „НИКОВА КЪЩА“ЕООД да плати на „БИО-ТЕРРА”ООД сумата от 5065 лв./пет хиляди и шестдесет и пет лева/, платена от „БИО-ТЕРРА” ООД на община Сунгурларе за изпълнение на задължение на „НИКОВА КЪЩА” ЕООД към община Сунгурларе по договори за наем на язовири № 41/30.03.2015г. и № 41/30.03.2015г., ведно със законната лихва от предявяване на исковата молба -05.07.2017г. до окончателното плащане. ОТХВЪРЛЯ, като неоснователен предявеният иск от „БИО-ТЕРРА”ООД срещу „НИКОВА КЪЩА” ЕООД за признаване за нищожен, на основание чл. 26, ал.1, предл. „първо“ от ЗЗД, договор за доставка на вода за напояване от 07.04.2016 г. сключен между „БИО-ТЕРРА”ООД, като възложител и „НИКОВА КЪЩА” ЕООД, като изпълнител, и на това основание за осъждане на ответника „НИКОВА КЪЩА” ЕООД да заплати на ищеца „БИО-ТЕРРА”ООД сумата от 13760 лв., която ответникът е получил от ищеца по договора. ОТХВЪРЛЯ предявеният от „НИКОВА КЪЩА” ЕООД насрещен иск за осъждане на „БИО-ТЕРРА” ООД да плати на ищеца по насрещния иск сумата от 540 /петстотин и четиридесет/ лева и сумата от 732 /седемстотин тридесет и два/лева дължими по договор за дистрибуция от 23.02.2017г. като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ предявеният от „НИКОВА КЪЩА” ЕООД насрещен иск за осъждане на „БИО-ТЕРРА” ООД да плати на ищеца по насрещния иск сумата от 9616,16 лева, представляваща остатък от дължимо плащане по търговска сделка за доставка на храна и напитки за периода от 01.01.2016г. до 30.06.2016г., с доставчик „НИКОВА КЪЩА” ЕООД и получател „БИО-ТЕРРА” ООД, като неоснователен. ОСЪЖДА „НИКОВА КЪЩА“ЕООД да плати на „БИО-ТЕРРА” ООД сумата от 1190,16 лева /хиляда сто и деветдесет лева и шестнадесет стотинки/ разноски по делото. ОСЪЖДА „БИО-ТЕРРА” ООД да плати на „НИКОВА КЪЩА“ЕООД сумата от 756,75 лева /седемстотин петдесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки/ разноски по делото. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
2 Гражданско дело No 400/2018 Искове за развод и недействителност на брака А.Д.Ж. Ж.К.Ж. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 13.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА гражданския брак сключен на ***г. с акт за граждански брак № ***г. на Община Карнобат, обл. Бургаска между А.Д.Ж., ЕГН ********** *** и Ж.К.Ж., ЕГН ********** ***, поради дълбоко и непоправимо разстройство на същия. УТВЪРЖДАВА постигнатото между А.Д.Ж. и Ж.К.Ж. споразумение
В законна сила на 13.7.2018г.