РЕШЕНИЕ

 

154 / 12.7.2018г. ,                        град Карнобат

 

В   ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД                                                                  І граждански състав

На дванадесети юни                                                                през две хиляди и осемнадесета година

В публичното заседание в следния състав:

 

                                                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: Татяна Станчева

 

Секретар: Галина Милкова

като разгледа докладваното от съдия Т.Станчева

гражданско  дело номер 1365 по описа за 2017 година,

за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е образувано по исковата молба на К.Г.Г., ЕГН **********, адрес: ***, против  „АГРАР СЕЛО ПРИЛЕП” ЕООД, ЕИК 103057790, седалище и адрес на управление: село Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургаска, ул.”Първи май”  2, представлявано от  Е.А.Р..

С исковата молба, на основание чл.28, вр.30, ал.1 от Закона за аренда в земеделието,  се иска разваляне на Договор за аренда рег.№ 603, том 1, акт № 158/18.04.2012 г. по регистъра на Нотариус Нели Стоянова- рег.№ 570 на НК, с който К.Г.Г.,  е предоставила на „АГРАР СЕЛО ПРИЛЕП” ЕООД, ЕИК 103057790, седалище и адрес на управление: село Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургаска, ул.”Първи май”  2, недвижими имоти- обработваема земеделска земя в землището на село Прилеп, ЕКАТТЕ 58325, общ.Сунгурларе, обл.Бургаска за срок от 10 стопански години, считано от 01.10.2012 г. (т.е. до 01.10.2022 г.), а именно: 1. НИВА с площ 17.000 дка, от които 16.557 дка четвърта категория и 0.443 дка трета категория, в местността „БРЕСТО” съставляваща имот № 013033 по плана за земеразделяне, при граници: **** *****. 2. Овощна градина-ТЕР. с площ 4.000 дка, четвърта категория, в местността „СТУБЛИЦА” съставляваща имот № 016017 по плана за земеразделяне, при граници: ************  и да бъде осъден АГРАР СЕЛО ПРИЛЕП” ЕООД, ЕИК 103057790, на основание чл.30, ал.1 от ЗАЗ да върне на К.Г.Г., ЕГН **********, предоставените обекти за ползване по договор за аренда на земеделски земи сключен на 18.04.2012 г., материализиран в писмен документ рег.№ 603, том 1, акт № 158/18.04.2012 г. по регистъра на Нотариус Нели Стоянова- рег.№ 570 на НК, представляващ описаните по-горе недвижими имоти - обработваема земеделска земя в землището на село Прилеп, ЕКАТТЕ 58325, общ.Сунгурларе, обл.Бургаска за срок от 10 стопански години, считано от 01.10.2012 г. (т.е. до 01.10.2022 г.), а именно: 1. НИВА с площ 17.000 дка, от които 16.557 дка четвърта категория и 0.443 дка трета категория, в местността „БРЕСТО” съставляваща имот № 013033 по плана за земеразделяне, при граници: **** *****. 2. Овощна градина-ТЕР. с площ 4.000 дка, четвърта категория, в местността „СТУБЛИЦА” съставляваща имот № 016017 по плана за земеразделяне, при граници: ************.

Към исковата молба са приложени писмени доказателства – договор за аренда на земеделски земи  рег.№ 603, том 1, акт № 158/18.04.2012 г. по регистъра на Нотариус Нели Стоянова- рег.№ 570 на НК.

Исковата молба е изпратена на ответника, който в срока по чл. 131 ГПК не е депозирал писмен отговор.

В съдебно заседание ищецът, чрез упълномощения си процесуален представител, поддържа така предявените претенции, като иска тяхното уважаване. Ангажира доказателства и прави искане за постановяване на неприсъствено решение.

Ответникът „АГРАР СЕЛО ПРИЛЕП” ЕООД, ЕИК 103057790, седалище и адрес на управление: село Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургаска, ул.”Първи май”  2, представлявано от  Е.А.Р., не е намерен на адреса посочен в Търговския регистър като седалище на фирмата. В съответствие чл.50, ал.4 във вр. чл.47, ал.1 от ГПК, връчителят е залепил на входната врата на дружеството -ответник уведомление на 12.02.2018 г., като в указания двуседмичен срок не се е явил представител на ответника да получи книжата. За съдебното заседание ответникът е призован по същия ред.

В първото съдебно заседание, на основание чл. 238, ал. 1 от ГПК ищцовата страна направи искане съдът да постанови неприсъствено решение.

Съдът намира, че са налице предпоставките за постановяване на неприсъствено решение, по следните съображения: ответникът не е представил в срок отговор на исковата молба и не се явява в първото по делото заседание без да е направил искане за разглеждане на делото в негово отсъствие. Съгласно чл. 239, ал.1, т.1 от ГПК, съдът постановява неприсъствено решение, когато на страните са указани последиците от неспазване на сроковете за размяна на книжа и от неявяването им в съдебно заседание. Тези последици са редовно указани на ответника с разпореждането на съда по чл. 131 от ГПК от 15.11.2017г. От приложената към делото призовка е видно, че на ответника са указани последиците от неспазването на сроковете за размяна на книжа и от неявяването му в съдебно заседание. Искът се явява и вероятно основателен с оглед посочените в исковата молба обстоятелства, представените в подкрепа на тях писмени доказателства и неоспорване на твърденията на ищцата.

Предвид уважаването на исковите претенции, на основание чл. 78, ал.1 от ГПК, ответникът дължи на ищеца направените по делото разноски в общ размер от  431,60 лева /четиристотин тридесет и един лева и шестдесет стотинки/включващи разноските адвокатски хонорара -300лева и 131,60 държавна такса.

         Мотивиран от гореизложеното, Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И:

 

РАЗВАЛЯ, на основание чл.28, ал.2 от ЗАЗ, Договор за аренда рег.№ 603, том 1, акт № 158/18.04.2012 г. по регистъра на Нотариус Нели Стоянова- рег.№ 570 на НК, с който К.Г.Г., ЕГН **********,*** е предоставила на „АГРАР СЕЛО ПРИЛЕП” ЕООД, ЕИК 103057790, седалище и адрес на управление: село Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургаска, ул.”Първи май”  2, недвижими имоти- обработваема земеделска земя в землището на село Прилеп, ЕКАТТЕ 58325, общ.Сунгурларе, обл.Бургаска за срок от 10 стопански години, считано от 01.10.2012 г. (т.е. до 01.10.2022 г.), а именно: 1. НИВА с площ 17.000 дка, от които 16.557 дка четвърта категория и 0.443 дка трета категория, в местността „БРЕСТО” съставляваща имот № 013033 по плана за земеразделяне, при граници: **** *****. 2. Овощна градина-ТЕР. с площ 4.000 дка, четвърта категория, в местността „СТУБЛИЦА” съставляваща имот № 016017 по плана за земеразделяне, при граници: ************.

ОСЪЖДА, на основание чл.30, ал.1 от ЗАЗ,  АГРАР СЕЛО ПРИЛЕП” ЕООД, ЕИК 103057790 да върне  на К.Г.Г., ЕГН **********, предоставения обект за ползване по договор за аренда на земеделски земи сключен на 18.04.2012 г., материализиран в писмен документ рег.№ 603, том 1, акт № 158/18.04.2012 г. по регистъра на Нотариус Нели Стоянова- рег.№ 570 на НК, представляващ недвижими имоти- обработваема земеделска земя в землището на село Прилеп, ЕКАТТЕ 58325, общ.Сунгурларе, обл.Бургаска за срок от 10 стопански години, считано от 01.10.2012 г. (т.е. до 01.10.2022 г.), а именно: 1. НИВА с площ 17.000 дка, от които 16.557 дка четвърта категория и 0.443 дка трета категория, в местността „БРЕСТО” съставляваща имот № 013033 по плана за земеразделяне, при граници: **** *****. 2. Овощна градина-ТЕР. с площ 4.000 дка, четвърта категория, в местността „СТУБЛИЦА” съставляваща имот № 016017 по плана за земеразделяне, при граници: ************.

ОСЪЖДА АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО” ЕООД, с ЕИК 147131616, със седалище и адрес на управление: село Лозарево, Община Сунгурларе, Област Бургаска, улица “Първи май“ №2, представлявано от управителя си Е.А.Р. ДА ЗАПЛАТИ на К.Г.Г., ЕГН **********, адрес: *** сумата от 431,60 лева /четиристотин тридете и един лева и шестдесет стотинки/представляваща направените от ищеца, разноски по делото.

Преписи от решението да се връчат на страните.

Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239, ал. 4 от ГПК, защитата срещу него може да се осъществи по реда и в срока по чл. 240 ГПК.

 

 

 

              РАЙОНЕН СЪДИЯ: