П Р О Т О К О Л

 

12.07.2018 година                                                                   град  КАРНОБАТ

 

КАРНОБАТСКИЯТ   Р А Й О Н Е Н      С Ъ Д ,                  ІІІ    състав

На дванадесети юли две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:  ДИМИТЪР МАРИНОВ

                                     

                                      Съдебни заседатели: 1. Г.Т.

                                                      2. Н.Н.

 

Секретар ……………………ДАРИНА ЕНЕВА…….……....................................

Прокурор................................ПЕТЪР И.……….…....................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията  ……….МАРИНОВ…..……

Частно наказателно дело номер………239......по описа за…….2018.....година

На именното повикване в ........................14.00…………..............часа се явиха:

 

         Осъденият Т.И.Г., редовно призован, се явява лично, заедно с назначеният му служебен защитник адв. Ц..***, редовно призована, се явява прокурорът И..

В съдебно заседание са постъпили: писмо рег. № 1520 от 28.06.2018 г. на ГД „Изпълнение на наказанията”, РС „ИН“ – Бургас, писмо рег. № И-25587 от 05.07.2018 г. на НСС София, справка за съдимост рег. № 485 от 09.07.2018 г., издадена от Районен съд – Карнобат с приложени към нея бюлетини за съдимост и писмо рег. № И-9353 от 10.07.2018 г. на ГД „Изпълнение на наказанията” София.

Р. ПРОКУРОР: Да се даде ход на делото.

ОСЪДЕНИЯТ ГАРДЖЕЕВ: Да се гледа делото. Желая да ме защитава назначеният ми служебен защитник адв. Ц..

АДВ. Ц.: Да се даде ход на делото.

С оглед становището на страните, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Постъпила е молба от осъдения Т.И.Г. с искане за прилагане на чл.25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК за определяне на общо наказание по посочените в молбата НОХдела № 20/2018 г. и № 238/2018 г., двете по описа на РС-Карнобат.

Съдът сне самоличността на осъдения:

Т.И.Г. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, общ работник в строителството, основно образование, осъждан, ЕГН **********.

         Съдът разясни на страните правата им по чл. 274 от НПК.

ОСЪДЕНИЯТ  Г.:  Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

АДВ. Ц.: Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

Р. ПРОКУРОР: Няма да правя отводи на състава на съда, прокурора и секретаря.

АДВ. Ц.: Поддържам молбата на осъдения Г. за определяне на общо наказание на същия, която е с правно основание чл.25, ал.1, вр.чл.23, ал.1 от НК, като на същия да бъде определено общо наказание по наложените наказания по посочените в молбата НОХДела №№ 20/2018 г. и 238/2018 г. двете по описа на РС-Карнобат. Няма да соча доказателства. Да се приемат писмените доказателства.

         Р. ПРОКУРОР: Считам, че така подадената молба е основателна. Подадената молба е законосъобразна и същата следва да бъде разгледана на основание чл. 306, ал.1, т.1 от НПК, вр.чл.25, ал.1, вр. чл.23, ал.1 от НК, като на осъдения Г. следва да бъде наложено едно общо наказание.

С оглед становищата на страните и по доказателствата, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

         ПРИЕМА приложените и постъпили към делото писмени доказателства, както и представената справка за съдимост рег. № 485 от 09.07.2018 г., издадена от Районен съд – Карнобат.

СЪДЪТ прочете писмените доказателства.

Приключва събирането на доказателствата.

         ДАВА думата за съдебни прения.

         АДВ. Ц.: Уважаеми г-н председател и съдебни заседатели, молбата на Т.Г. за определяне на общо наказание по НОХД № 20/2018 г. по описа на РС-Карнобат и по НОХД № 238/2018 г. на РС-Карнобат е основателна, тъй като са налице предпоставките на чл. 25 ал.1 вр. чл. 23 ал.1 от НПК, като общото наказание да бъде в размер на 3 месеца ЛОС. Деянията по посочените осъждания са извършени при условията на идеална съвкупност. Моля на основание чл. 25 ал.2 от НПК да приспаднете от така определеното общо наказание изцяло изтърпяното от осъдения наказание в размер на 3 месеца ЛОСД по НОХД № 20/18 г. по описа на РС-Карнобат. Моля да не прилагате разпоредбата на чл. 24 и така определеното общо наказание да не бъде увеличавано, тъй като ще се утежни положението на осъдения. Моля в този смисъл за Вашето определение.

Р. ПРОКУРОР: В молбата си Т.Г. желае да му бъде определено наказание по НОХД № 20/18 и НОХД № 238/18 двете по описа на РС-Карнобат, като имам предвид кога са извършени деянията и кога се влезли в сила съдебните актове налице е основание за определяне на общо наказание по тези две дела, като се определи общо най тежко наказание ЛОС в размер на 3 месеца, което да се изтърпи при строг режим. Като имам многобройните осъждания на Г. и с оглед индивидуалната и генерална превенция считам, че на основание чл. 24 от НПК така определеното общо наказание ЛОС  в размер на 3 месеца следва да се увеличи с 1 месец, като следва да се изтърпи при строг режим. Следва да се приспадне времето през което Г. е търпял наказание по НОХД № 20/2018 г. по описа на РС-Карнобат.

ОСЪДЕНИЯТ Г.: Моля да ми се определи общо наказание по двете ми присъди, така както съм подал молбата си. Моля да не уважавате искането на р. прокурор за увеличаване на присъдата ми с 1 месец, тъй като булката е бременна и трябва да работя за да издържам нея и евентуално детето ни.

ПОСЛЕДНА ДУМА НА ОСЪДЕНИЯ Г.: Съжалявам.

Съдът приключва изслушването на съдебните прения.

Счете делото за изяснено и обяви, че след тайно съвещание ще произнесе определението си.

        

        

 

         СЕКРЕТАР:                          РАЙОНЕН СЪДИЯ:

 

 

 

 

   

Съдът, като взе предвид приложените към делото доказателства –намира за установено от фактическа и правна страна следното:

 

1. Със споразумение № 5/01.02.2018 г., одобрено с определение по НОХД № 20/2018 г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 01.02.2018 г. на осъдения Г. е наложено наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за престъпление по чл. 196, ал. 1, т. 1, вр. чл. 194, ал. 1, вр. чл. 29, ал. 1, буква „а” и буква „б” от  НК, във връзка с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, извършено на 18.11.2017 г., което наказание да се изтърпи при строг режим.

2. Със споразумение № 52/18.06.2018 г., одобрено с определение по НОХД № 238/2018 г. по описа на РС-Карнобат, влязло в законна сила на 18.06.2018 г. на осъдения Г. е наложено наказание ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА за престъпление по чл. 196, ал.1, т.2, вр. чл. 195, ал.1, т.4, предл. второ, вр. чл. 194, ал.1, вр. чл. 29, ал.1 букви „а“ и „б“ от НК, във връзка с чл. 55, ал.1, т.1 от НК, извършено на неустановена дата през периода 03.12.2017г. – 21.12.2017г., което наказание да се изтърпи при строг режим.

 

Съдът, като взе предвид гореизложеното намира за установено, следното: осъденият Г. е извършил престъпленията, за които са му наложени наказания лишаване от свобода по горепосочените НОХДела  преди да е имало влязла в законна сила присъда за което и да е от тях, като в случая съдът намира, че следва да намерят приложение разпоредбите на чл. 25, във връзка с чл.23 от НК, като на осъдения Г. следва да му бъде наложено едно общо наказание от ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода по горепосочените НОХДела, а именно: НОХД № 20/2018 г. на РС-Карнобат и по НОХД № 2382018 г. на РС-Карнобат, което наказание лишаване от свобода той следва да изтърпи при СТРОГ режим.

Освен това, на основание чл. 25, ал.2 от НК следва да се приспадне от така определеното общо наказание на осъдения Г. изтърпяното от него наказание лишаване от свобода по горепосочените присъди, по горепосочените НОХДела.

Тъй като осъденият Г. е извършил престъпленията, посочени по-горе, за които са му наложени съответните наказания по горепосочените НОХД, като видно от приложената справка за съдимост се установява, че осъдения Г. е извършител на множество престъпления – 8 на брой против собствеността на гражданите, като последните три са извършени от него при условията на опасен рецидив, затова районния прокурор моли съдът да приложи разпоредбата на чл. 24 от НК и да увеличи така наложеното общо наказание на съдения Г. с допълнително един месец лишаване от свобода, което наказание същият да изтърпи ефективно при съответния строг режим. Съдът намира, че в случая не е налице основанието на чл. 24 от НК за прилагане, тъй като извършените кражби от Г. са в минимални размери и освен това той е възстановил на собствениците им равностойността на откраднатото от него, поради което са му наложени и минималните по смисъла на закона наказания лишаване от свобода. С оглед на гореизложеното съдът намира, че същият по този начин не се явява като деец с особена обществена опасност, а освен това съдът установи в съдебно заседание, че лицето с което живее на семейни начала е в напреднала бременност, а за нея грижи полага единствено осъдения Г.. Поради което съдът намира, че не са налице предпоставките на чл. 24 ал.1 от НК и в този смисъл искането на р. прокурор за увеличаване на така определеното общо наказание на осъдения Г. допълнително с 1 месец лишаване от свобода, което същият да изтърпи ефективно при първоначален строг режим се явява неоснователно и като такова следва да бъде отхвърлено, като съдът намира, че за поправянето и превъзпитанието на осъдения Г. не е задължително да изтърпява допълнително наложено му наказание лишаване от свобода ефективно.

Мотивиран от гореизложеното Карнобатският районен съд

 

О П Р Е Д Е Л И: 

    

ОПРЕДЕЛЯ на основание чл. 25, ал.1, във връзка с чл. 23, ал.1 от НК на осъдения Т.И.Г. - роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ром, български гражданин, неженен, общ работник в строителството, основно образование, осъждан, ЕГН **********, едно общо най-тежко наказание от ТРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА  по НОХД № 20/2018 г. на РС-Карнобат и по НОХД № 238/2018 г. на РС-Карнобат.

НА ОСНОВАНИЕ чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 57, ал. 1, т. 2, б. „б“ ЗИНЗС определя на осъдения Т.И.Г. първоначален СТРОГ режим на изтърпяване на така определеното му общо най-тежко наказание от три месеца лишаване от свобода.

ПРИСПАДА на основание чл. 25, ал.2 от НК от така определеното общо наказание лишаване от свобода в размер на 3 месеца наложено на осъдения Г. по горепосочените присъди, изтърпяното от същия осъден Т.И.Г. наказание лишаване от свобода  по НОХД № 20/2018 г. по описа на РС-Карнобат ИЗЦЯЛО.

ОТХВЪРЛЯ на основание чл. 24 от НК поисканото от районния прокурор увеличаване на така определеното общо най-тежко наказание на лишения от свобода Т.И.Г.  от три месеца лишаване от свобода по горепосочените НОХДела с допълнително един месец лишаване от свобода, като неоснователно.

Настоящото определение може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или протест пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес.

След влизане в законна сила на настоящото определение, препис от същото да се изпрати на Районна прокуратура гр. Карнобат и Бюро съдимост при РС-Карнобат.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,45 часа с прочитане определението в присъствието на страните.

 

 

 

                                               РАЙОНЕН СЪДИЯ:   

 

 

 

СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1.

 

 

 

                                             2.

 

 

 

 

     СЕКРЕТАР: