Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 12.7.2018г. до 12.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 476/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ОБЩИНА ГР.СУНГУРЛАРЕ Г.С.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 12.7.2018г.
ОСЪЖДА Г.С.К. с ЕГН ********** *** , същият с адрес за връчване на съдебни книжа и призовки – гр. Бургас ул. Булаир № 9 ет. 35 чрез адв. Г.Н. *** с ЕИК 000057250 , с адрес на същата гр. Сунгурларе , обл. Бургаска ул. Г.Д. № 2 представлявана от инж. В.П.П. - Кмет на Общината , същата Община с адрес за получаване на призовки и съобщения- адрес на кантора на АД Трайков и Гонкова в град Бургас ул. Пиротска № 29 – чрез адвокат С.Х. Гонкова – Трайкова сумата от 4038, 60 лв. представляваща направените съдебни разноски по настоящото гр.д. № 476 / 2017 г. по описа на КРС на основание чл. 78 ал.1 от ГПК.
2 Гражданско дело No 1365/2017 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение К.Г.Г. АГРАР СЕЛО ПРИЛЕП ЕООД Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 12.7.2018г.
РАЗВАЛЯ, на основание чл.28, ал.2 от ЗАЗ, Договор за аренда рег.№ 603, том 1, акт № 158/18.04.2012 г. по регистъра на Нотариус Нели Стоянова- рег.№ 570 на НК, с който К.Г.Г., ЕГН **********,*** е предоставила на „АГРАР СЕЛО ПРИЛЕП” ЕООД, ЕИК 103057790, седалище и адрес на управление: село Лозарево, общ.Сунгурларе, обл.Бургаска, ул.”Първи май” 2, недвижими имоти- обработваема земеделска земя в землището на село Прилеп, ЕКАТТЕ 58325, общ.Сунгурларе, обл.Бургаска за срок от 10 стопански години, считано от 01.10.2012 г. (т.е. до 01.10.2022 г.), а именно: 1. НИВА с площ 17.000 дка, от които 16.557 дка четвърта категория и 0.443 дка трета категория, в местността „БРЕСТО” съставляваща имот № 013033 по плана за земеразделяне, при граници: **** *****. 2. Овощна градина-ТЕР. с площ 4.000 дка, четвърта категория, в местността „СТУБЛИЦА” съставляваща имот № 016017 по плана за земеразделяне, при граници: ************. ОСЪЖДА, на основание чл.30, ал.1 от ЗАЗ, „АГРАР СЕЛО ПРИЛЕП” ЕООД, ЕИК 103057790 да върне на К.Г.Г., ЕГН **********, предоставения обект за ползване по договор за аренда на земеделски земи сключен на 18.04.2012 г., материализиран в писмен документ рег.№ 603, том 1, акт № 158/18.04.2012 г. по регистъра на Нотариус Нели Стоянова- рег.№ 570 на НК, представляващ недвижими имоти- обработваема земеделска земя в землището на село Прилеп, ЕКАТТЕ 58325, общ.Сунгурларе, обл.Бургаска за срок от 10 стопански години, считано от 01.10.2012 г. (т.е. до 01.10.2022 г.), а именно: 1. НИВА с площ 17.000 дка, от които 16.557 дка четвърта категория и 0.443 дка трета категория, в местността „БРЕСТО” съставляваща имот № 013033 по плана за земеразделяне, при граници: **** *****. 2. Овощна градина-ТЕР. с площ 4.000 дка, четвърта категория, в местността „СТУБЛИЦА” съставляваща имот № 016017 по плана за земеразделяне, при граници: ************. ОСЪЖДА „АГРАР СЕЛО ЛОЗАРЕВО” ЕООД, с ЕИК 147131616, със седалище и адрес на управление: село Лозарево, Община Сунгурларе, Област Бургаска, улица “Първи май“ №2, представлявано от управителя си Е.А.Р. ДА ЗАПЛАТИ на „К.Г.Г., ЕГН **********, адрес: *** сумата от 431,60 лева /четиристотин тридете и един лева и шестдесет стотинки/представляваща направените от ищеца, разноски по делото. Преписи от решението да се връчат на страните. Решението не подлежи на обжалване на основание чл. 239, ал. 4 от ГПК, защитата срещу него може да се осъществи по реда и в срока по чл. 240 ГПК.
В законна сила на 12.7.2018г.
3 ЧНД No 239/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) Т.И.Г. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 12.7.2018г.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ
В законна сила на 28.7.2018г.