П Р О Т О К О Л

 

11.07.2018  година                                                      град  КАРНОБАТ

 

КАРНОБАТСКИЯТ РАЙОНЕН СЪД,                               І    състав

На единадесети юли две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                              

                                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАТЯНА СТАНЧЕВА

 

   Съдебни заседатели: 1.................................

                            2.................................

 

Секретар …………………ВЕСКА ХРИСТОВА.…..........................................

Прокурор.........................Щ.П..…….....................................

Сложи за разглеждане докладваното от съдията......СТАНЧЕВА....………….

Наказателно общ характер дело номер….269….по описа за 2018 година …

На именното повикване в ..................14.00……….................часа се явиха:

 

         За Районна прокуратура Карнобат се явява прокурор П..

Обвиняемият Х.Р.Й., редовно призован, се явява лично и с адв. Р.-сл.защитник.

         Прокурорът П.:  Да се даде ход на делото.

         Адв. Р.:  Да се даде ход на делото.

Обв. Х.Р.Й.: Да се даде ход на делото. Желая да ме защитава назначения ми служебен защитник адв. Р..

Съдът намира, че са налице процесуалните предпоставки за даване ход на делото, поради което

О П  Р Е Д Е Л И :   

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

         СНЕМА самоличност на обвиняемия, както следва:

Х.Р.Й.,ЕГН:**********,.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.274 от НПК

Прокурорът П.: Няма да правя отводи.

Адв. Р.: Няма да правим отводи.

Обв. Х.Р.Й.: Разбрах правата си, няма да правя отводи на състава на съда, съдебния секретар и прокурора.

СЪДЪТ разясни на страните правата им по чл.275 от НПК, да направят искания  по доказателствата и съдебното следствие.

Прокурорът П.: Госпожо съдия, на основание чл.381, ал.1 от НПК постигнахме споразумение за решаване на делото по досъдебното производство с обвиняемия и защитника му, което сме Ви представили в писмен вид. Същото не противоречи на закона и морала и моля да бъде одобрено.

Адв. Р.: Г-жо председател, с прокурора постигнахме споразумение, което не противоречи на закона и морала и моля да го одобрите.

Обв. Х.Р.Й.: Разбрах в какво съм обвинен. Признавам се за виновен. Разбирам последиците на споразумението и съм съгласен с всички негови клаузи и условия и с това, че наказателното преследване по делото ще бъде прекратено. Разбирам, че одобреното споразумение от съда има последици на влязла в сила присъда. Доброволно го подписах и се отказвам от съдебно разглеждане по общия ред.

СЪДЪТ по доказателствата

О П  Р Е Д Е Л И :  

ПРИЕМА представеното по делото споразумение за решаване на делото в досъдебната фаза от 04.07.2018 година.

ПРИЕМА като доказателства по делото материалите по досъдебно производство № 234/2017 г. по описа на  РУ град  Сунгурларе, пр.вх.№ 901/2017 година на РП Карнобат.

ДЪРЖАВЕН ОБВИНИТЕЛ - Щ.Г.П. - прокурор в Районна прокуратура - гр. Карнобат

ОБВИНЯЕМ - Х.Р.Й. е ЕГН****

СЛУЖЕБЕН ЗАЩИТНИК - АДВОКАТ В.М.Р., вписан в Адвокатска колегия -гр.Бургас, със служебен адрес ***.

Б. ПРЕДМЕТ НА СПОРАЗУМЕНИЕТО

Страните, спазвайки изискванията на чл.381 и сл. от НПК обсъдиха и постигнаха съгласие по следните въпроси:

1.                   Обвиняемият Х.Р.Й. се признава за виновен в извършване на престъпление от общ характер по чл.197, т.З, вр. чл.195, ал. 1, т.4 , предл.второ, вр.чл.194, ал.1 от НК за това, че: на 04.10.2017г. от лозов масив № 42, лозе № 48 в землището на село Славяпци, община Сунгурларе , област Бургас, чрез използване на техническо средство - лозарска ножица отнел чужди движими вещи -200 килограма грозде , сорт „Памид“ па обща стойност 80.00лв. /осемдесет лева / от владението на собственика Г.З.К от гр.Сунгурларе, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанциопния съд откраднатите вещи са били върнати.

2.                  Престъплението е извършено от обвиняемия Х.Р.Й. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК.

3.                   За посоченото в т. 1 престъпление на основание чл. 55, ал.1, т.2, б. „б”, предл.“първо“ от НК на обвиняемия Х.Р.Й. се определя наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

         задължителна регистрация по настоягц адрес *** с явяване и подписване на обвиняемия Х.Р.Й. пред пробационния служител или определено от него длъжност но лице при периодичност два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,

         задължителни периодични срещи с пробациопен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,

                     100 /СТО/ ЧАСА годишно безвъзмезден труд в полза па обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.

4.                  Веществени доказателства - няма.

5.                  Разноските по делото в размер на 58,65 лева ще бъдат платени от обвиняемия Х.Р.Й..

6.                  Имуществени вреди - 80,00 лева-възстановени.

 

 

 

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

Долуподписаният Х.Р.Й.,   ЕГН-**********, роден на *** ***, с постоянен и настоящ адрес:***, декларирам, че се отказвам от съдебно разглеждане на делото по общия ред и съм съгласен наказателното дело да бъде решено с настоящото споразумение, като са ми известни последиците от споразумението, а именно, че определението на съда, с което се одобрява споразумението има сила на влязла в сила присъда и същото е окончателно.

          Запознат съм с настоящото споразумение.  Безусловно поемам всички негови клаузи и условия и доброволно съм го подписал.

                                                                            ОБВИНЯЕМ : ..................................                                                              

                                                                                                 (Атанас Р. Христов)

 

С П О Р А З У М Е Л И    СЕ :

 

 

1.     Прокурор Щ.П.:________________________

 

 

2.     Сл. защитник на обв. Й.

– адв. Р.:______________

 

 

3.     Обвиняем Х.Р.Й.:__________________

 

Съдът намира, че постигнатото между страните споразумение не противоречи на закона и морала, поради което счита, че същото следва да бъде одобрено.

Мотивиран от гореизложените съображения, съдът

 

О П  Р Е Д Е Л И :  

 

ОДОБРЯВА постигнатото споразумение за решаване на наказателното производство по НОХД № 269/2018 г. по описа на Районен съд – Карнобат между РП –Карнобат, представлявана от прокурора Щ.П. и обвиняемия Х.Р.Й.,ЕГН-**********, представлявана от защитника му адв. Р., съгласно което:

Обвиняемият Х.Р.Й. се признава за виновен в

извършване на умишлено престъпление от общ характер по смисъла на чл.197, т.3, вр. чл.195, ал. 1, т.4 , предл.второ, вр.чл.194, ал.1 от НК за това, че: на 04.10.2017г. от лозов масив № 42, лозе № 48 в землището на село Славяпци, община Сунгурларе, област Бургас, чрез използване на техническо средство - лозарска ножица отнел чужди движими вещи -200 килограма грозде, сорт „Памид“ па обща стойност 80.00 лв. /осемдесет лева/ от владението на собственика Г.З.К от гр.Сунгурларе, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои, като до приключване на съдебното следствие в първоинстанциопния съд откраднатите вещи са били върнати.

Престъплението е извършено от обвиняемия Х.Р.

Й. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал.2 от НК.

НАЛАГА на обвиняемия Х.Р.Й.,ЕГН-**********

за извършеното престъпление, на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал. 1, т.4 , предл.второ, вр.чл.194, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ – предложение „първо“ от НК наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки:

задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на обвиняемия Х.Р.Й. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА,

         задължителни периодични срещи с пробациопен служител за срок

от ШЕСТ МЕСЕЦА,

                     100 /сто/ часа годишно безвъзмезден труд в полза па обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.

Веществени доказателства – няма.

Разноски по делото в размер на 58.65 лева се възлагат на  обвиняемия Х.Р.Й. и ще бъдат платени от него.

Имуществени вреди – 80.00 лева възстановени.

ОСЪЖДА, на основание чл.189, ал.3 от НПК, Х.Р.

Й.,ЕГН-**********,***  да заплати направените по делото съдебни разноски в размер на 58.65 лева /петдесет и осем лева и шестдесет и пет стотинки/, която сума да се приведе по сметка IBAN ***, б.к. 30002010 на ОД МВР  Бургас при Банка ДСК гр. Бургас, както и сумата от 5.00 лева, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителен лист, която сума да се приведе по сметката на Карнобатския районен съд № BG67RZBB91553120067013 и BIC *** „Райфайзенбанк България“ клон Карнобат – RZBВBGSF.

НАСТОЯЩОТО СПОРАЗУМЕНИЕ има последиците на влязла в сила присъда, съобразно разпоредбата на чл.383, ал.1 от НПК.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване и протест.

ПРЕКРАТЯВА производството по НОХД № 269/2018 година по описа на КРС.

Съдът, на основание чл. 182, ал.2 от ДОПК, указва на обвиняемия Х.Р.Й.,ЕГН-**********, че има възможност в седемдневен срок, считано от датата на сключване на настоящото споразумение и влизането му в сила - 11.07.2018 г., да заплати доброволно направените разноски по делото в размер на 58.65 лева в полза на бюджета на съдебната власт, по сметка на Районен съд-Карнобат.

В платежните документи следва да се посочи номера на делото, име на задълженото лице и вида на задължението.

В случай, че сумата не бъде платена доброволно в указания срок и не бъдат представени доказателства за това в деловодството на съда, предстои предприемане на действия за принудителното и събиране, като обвиняемият дължи по 5.00 лева държавна такса за служебно издаване на всеки изпълнителен лист в полза на бюджета на съдебната власт.

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.15 часа.

    СЕКРЕТАР:                                                   СЪДИЯ:

 

 

 

Съдът като взе предвид, че наказателното производство спрямо обвиняемия е прекратено, служебно се произнесе по мярката за неотклонение и на основание чл. 309, ал. 4 от НПК,

 

О П Р Е Д Е Л И : 

ОТМЕНЯ наложената на Х.Р.Й.,ЕГН-**********, мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 234/2017 г. по описа на  РУ град  Сунгурларе, пр.вх.№ 901/2017 година на РП Карнобат.

ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.

 

СЕКРЕТАР:                                                 СЪДИЯ: