Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.7.2018г. до 11.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1531/2017 Искове за развод и недействителност на брака Г.Н.Х. Н.Х.Х. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 11.7.2018г.
Прекратява производството по гр.д. № 1531/2017 година със страни: Г.Н.Х. - ищец и Н.Х.Х. - ответник. Определението подлежи на обжалване пред БОС с частна жалба в едноседмичен срок, считано от съобщаването на страните.
В законна сила на 10.8.2018г.
2 НОХД No 269/2018 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Х.Р.Й. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 11.7.2018г.
О П Р Е Д Е Л И : № 193 ОТМЕНЯ наложената на Х.Р.Й.,ЕГН-**********, мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 234/2017 г. по описа на РУ град Сунгурларе, пр.вх.№ 901/2017 година на РП Карнобат. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да се обжалва или протестира с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Х.Р.Й.
В законна сила на 19.7.2018г.
3 НОХД No 269/2018 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Х.Р.Й. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 11.7.2018г.
На основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал. 1, т.4 , предл.второ, вр.чл.194, ал.1 от НК. НАЛАГА на обвиняемия Х.Р.Й.,ЕГН-********** за извършеното престъпление, на основание чл.197, т.3, вр. чл.195, ал. 1, т.4 , предл.второ, вр.чл.194, ал.1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ – предложение „първо“ от НК наказание ПРОБАЦИЯ при следните пробационни мерки: • задължителна регистрация по настоящ адрес *** с явяване и подписване на обвиняемия Х.Р.Й. пред пробационния служител или определено от него длъжностно лице при периодичност два пъти седмично за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, • задължителни периодични срещи с пробациопен служител за срок от ШЕСТ МЕСЕЦА, • 100 /сто/ часа годишно безвъзмезден труд в полза па обществото за срок от ЕДНА ГОДИНА.
Х.Р.Й.
В законна сила на 11.7.2018г.