Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.7.2018г. до 9.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 520/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ЕКС ДЕБТ МЕНИДЖМЪНТ ООД А.И.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 9.7.2018г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 129 ал. 3 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 520/2018 г. по описа на Карнобатски районен съд, поради неотстраняване на указаните на ищецът „ЕКС ДЕБТ МЕНИДЖМЪНТ“ ООД, ЕИК 202793388, с адрес за кореспонденция гр. София, бул. Мадрид № 52 нередовности на исковата молба по чл.128 т.2 от ГПК с невнасянето на указаната му държавна такса в размер на 175 лв. дължима се по чл. 1 от ТДТ, които се събират от съдилищата по ГПК. Исковата молба с приложенията към нея да се върне на ищецът посочен по-горе.
В законна сила на 11.9.2018г.
2 Гражданско дело No 561/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД М.А.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 9.7.2018г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 561/2018 г. по описа на Карнобатски районен съд.
В законна сила на 7.8.2018г.