Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 6.7.2018г. до 6.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 710/2018 Искове за развод и недействителност на брака К.Х.Т. М.С.Т. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 6.7.2018г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 232 от ГПК ПРЕКРАТЯВА производство по гр.дело № 710/2018 г. по описа на Карнобатски районен съд.
В законна сила на 20.7.2018г.