Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.7.2018г. до 5.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 570/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ С.Ч.Н.,
П.И.Н.,
М.С.Н.,
И.С.Н.
И.Д.Д.,
А.Р.Д.,
С.Р.А.,
Д.М.А.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 5.7.2018г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ иска предявен от ищците С.Ч.Н. с ЕГН ********** *** , П.И.Н. с ЕГН ********** ***№ 1, М.С.Н. с ЕГН ********** *** и И.С.Н. с ЕГН ********** ***, всички горепосочени ищци със съдебен адрес за връчване на книжа и съобщения – адв. С.Х. Гонкова- Трайкова с адрес на кантора на адвокатско дружество Трайков и Гонкова в град Карнобат ул. Сашо Кофарджиев № 22 с който същите са предявили срещу ответниците И.Д.Д. с ЕГН ********** *** , А.Р.Д. с ЕГН **********о***, С.Р.А. с ЕГН ********** *** и Д.М.А. с ЕГН ********** *** иск с правно основание по чл. 108 от ЗС с който молят съда след като приеме , че те ищците С.Ч.Н. с ЕГН ********** *** , П.И.Н. с ЕГН ********** ***№ 1, М.С.Н. с ЕГН ********** *** и И.С.Н. с ЕГН ********** *** са собственици на недвижим имот находящ се в гр. Сунгурларе , обл. Бургаска представляващ дворно място с площ от 1333 кв.м. образуващо УПИ V- 892 в квартал 87 по действащия застроителен и регулационен / подробен устройствен / план на града , при посочените точни граници : изток – УПИ VI - 893, запад – УПИ IV – 296 и УПИ № XIX – 891 , север- улица и юг – УПИ № XVIII- 894 ДА ОСЪДИ ответниците И.Д.Д. с ЕГН ********** *** , А.Р.Д. с ЕГН **********о***, С.Р.А. с ЕГН ********** *** и Д.М.А. с ЕГН ********** *** да им предадат собствеността и владението на северозападната част от същия недвижим имот с площ от 8 кв.м. , при граници: изток и юг – имот № 892 , запад - УПИ № IV – 296 и север – улица Тунджа ,като неоснователен и недоказан изцяло. ОТХВЪРЛЯ иска предявен от ищците С.Ч.Н. с ЕГН ********** *** , П.И.Н. с ЕГН ********** ***№ 1, М.С.Н. с ЕГН ********** *** и И.С.Н. с ЕГН ********** ***, всички горепосочени ищци със съдебен адрес за връчване на книжа и съобщения – адв. С.Х. Гонкова- Трайкова с адрес на кантора на адвокатско дружество Трайков и Гонкова в град Карнобат ул. Сашо Кофарджиев № 22 с който същите са предявили срещу ответниците И.Д.Д. с ЕГН ********** *** , А.Р.Д. с ЕГН **********о***, С.Р.А. с ЕГН ********** *** и Д.М.А. с ЕГН ********** *** иск с правно основание по чл. 109 от ЗС с който молят съда ДА ОСЪДИ ответниците И.Д.Д. с ЕГН ********** *** , А.Р.Д. с ЕГН **********о***, С.Р.А. с ЕГН ********** *** и Д.М.А. с ЕГН ********** *** да преустановят противоправното препястване на ищците С.Ч.Н. с ЕГН ********** *** , П.И.Н. с ЕГН ********** ***№ 1, М.С.Н. с ЕГН ********** *** и И.С.Н. с ЕГН ********** *** да упражняват собственическите си права по отношение техния имот образуващ УПИ V – 892 от квартал 87 по действащия застроително- регулационен / подробен устройствен / план на града , при посочените граници : изток – УПИ VI - 893, запад – УПИ IV – 296 и УПИ № XIX – 891 , север- улица и юг – УПИ № XVIII- 894 като премахнат ограда , построена в западната част на същия имот , както и източната част от второстепенна постройка изградена в УПИ IV – 296 в квартал 87 по границата с УПИ V- 892 в кв. 87 ,като неоснователен и недоказан изцяло.
2 Гражданско дело No 1552/2017 Искове за развод и недействителност на брака С.Й.И. М.М.Д.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 5.7.2018г.
ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт № 10/11.06.1994г. на община Сунгурларе граждански брак между С.Й.И. с ЕГН ********** *** против М.М.Д.-И. с ЕГН ********** *** като дълбоко и непоправимо разстроен по вина на съпругата. ПОСТАНОВЯВА след прекратяването на брака М.М.Д.-И. с ЕГН ********** да възстанови предбрачното си фамилно име Д.. ОСЪЖДА М.М.Д.-И. с ЕГН ********** да заплати в полза на държавата по сметка Районен съд Карнобат сумата от 30лв, представляваща държавна такса. ОСЪЖДА М.М.Д.-И. с ЕГН ********** да заплати на С.Й.И. с ЕГН ********** *** сумата от 30лв, представляваща съдебно-деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му на страните. Районен съдия:
В законна сила на 17.9.2018г.