Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 4.7.2018г. до 4.7.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 621/2017 Искове за недействителност на правни сделки В.П.Л. ЕКОЕНЕРГИЯ 2011 ООД,
НЕСИ АГРО ЕООД,
АГРОЕКОФЕРМА ООД
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 4.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВА, производството по гр.дело № 621/2017г. по описа на КРС. ОСЪЖДА ищеца В.П.Л., роден на *** ***, пос. Мехзавод, Московско шосе, 23км., дом № 21/298 да плати на ответника „АгроЕкоФерма“ ООД, ЕИК 201176754, със седалище и адрес на управление село Сърнево, общ.Карнобат, и адрес за кореспонденция с НАП гр.Черноморец 8142, общ.Созопол, ул.Славянска №10, представлявано от управителя С.П. Кривобузов направените по делото разноски в размер на 2000/две хиляди/лева. ОСЪЖДА ищеца В.П.Л., роден на *** ***, пос. Мехзавод, Московско шосе, 23км., дом № 21/298 да плати на ответника ”Екоенергия 2011” ООД, с ЕИК- 201542066, със седалище и адрес на управление: град Черноморец 8142,Община Созопол, ул. ”Славянска” №10,Област Бургас, представлявано от управителите С.П. Кривобузов и В.Б.Т., направените по делото разноски в размер на 4500/четири хиляди и петстотин/лева. Определението подлежи на обжалване пред Бургаския окръжен съд в едноседмичен срок от съобщаването.
2 Гражданско дело No 776/2018 Иск за разваляне на договор с предмет вещно право върху недвижим имот и др. договори; иск за отмяна на дарение З.К.К. Д.В.Г. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Разпореждане от 3.7.2018г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по гражданско дело № 776/2018 г. по описа на Районен съд - Карнобат. Изпращам делото на Окръжен съд – Бургас за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. Да се уведомят страните. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 3.7.2018г.