Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 2.7.2018г. до 2.7.2018г.

No по ред

Вид дело, No и година

Предмет

Обвинител, ищец, жалбо - подател

Обвиняем, ответник или ответник на жалбата

Съдия - докладчик и председател на съдебния състав

                    Резултат                    

1

Гражданско дело No 422/2018

Други искове по СК - отношения между родители и деца, изменение на мерки относно упражняване на родителски права; лични отношения с близки и др.

Р.Ж.Ж.

П.Т.Т.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 2.7.2018г.

В законна сила на 27.7.2018г.

2

АНД No 175/2018

ДИТ

МЛАДОСТ АД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 2.7.2018г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 02-0001596/16.04.2018г. на директор на дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на„Младост“ АД с ЕИК 102037226 със седалище гр.Сунгурларе на основание чл.415 от КТ е наложена „имуществена санкция” в размер на 5000 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 5000лв. на 1500лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

3

АНД No 178/2018

ДИТ

МЛАДОСТ АД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 2.7.2018г.
ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 02-0001780/16.04.2018г. на директор на дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на„Младост“ АД с ЕИК 102037226 със седалище гр.Сунгурларе на основание чл.415 от КТ е наложена „имуществена санкция” в размер на 5000 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 5000лв. на 1500лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

4

АНД No 184/2018

ДИТ

МЛАДОСТ АД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 2.7.2018г.
Р Е Ш И: ИЗМЕНЯВА наказателно постановление № 02-0001786/16.04.2018г. на директор на дирекция „Инспекция по труда” – Бургас, с което на„Младост“ АД с ЕИК 102037226 със седалище гр.Сунгурларе на основание чл.415 от КТ е наложена „имуществена санкция” в размер на 5000 лева, като НАМАЛЯВА размера на имуществената санкция от 5000лв. на 1500лв. Решението може да се обжалва пред Административен съд- Бургас в 14-дневен срок от съобщението.

5

АНД No 188/2018

ДИТ

МЛАДОСТ АД

ДИРЕКЦИЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА БУРГАС

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Решение от 2.7.2018г.
НП-изменено

6

НОХД No 251/2018

Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества

РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.

К.В.В.

Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА

Споразумение от 2.7.2018г.
К.В.В.
На осн.чл. 343 б, ал. 1, чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обв. К.В.В. се определя наказание: шест месеца лишаване от свобода и глоба от 195.00 /сто деветдесет и пет/ лева, като на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от три години.
В законна сила на 2.7.2018г.