Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 27.6.2018г. до 27.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 ЧГД No 728/2018 Назначаване особен представител     Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 27.6.2018г.
2 АНД No 138/2018 РДГ Р.К.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ -БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 27.6.2018г.
НП-отменено
3 АНД No 141/2018 РДГ Р.К.Б. РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ ПО ГОРИТЕ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 27.6.2018г.
НП-отменено
4 НОХД No 159/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Х.Ш.Х. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Присъда от 26.6.2018г.
ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Ш.Х. - роден на *** г. в гр. Карнобат, турчин, български гражданин, основно образование, неосъждан, неженен, безработен, с постоянен адрес:*** и настоящ адрес:***, ЕГН: **********, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12. 03. 2018 г. около 16, 20 часа на главен път І-6, км. 444 по посока от гр. Шумен към гр. Карнобат, в землището на град Карнобат, област Бургас, управлявал моторно превозно средство- лек автомобил марка БМВ, модел 735 с рег. № А 8883МХ след употреба на наркотично вещество- съгласно § 1, т. 11 от ДР на ЗКНВП "Наркотично вещество" означава всяко упойващо и психотропно вещество, включено в списъците по чл. 3, ал. 2, т. 1, 2 и 3- метамфетамин, амфетамин и тетрахидроканабинол установено по надлежния ред с техническо средство „Друг Чек-3000” с фабричен № 8325554, поради което и на основание чл. 343б, ал. 3 от НК, вр.чл. 58а НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА ЕДНА ГОДИНА, както и наказание „ГЛОБА“ в размер на 500лв. На основание чл. 66,ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното му лишаване от свобода за наказание за срок от три години и шест месеца. ПРИЗНАВА подсъдимия Х.Ш.Х., със снета по делото самоличност, ЗА ВИНОВЕН в това, че на 12. 03. 2018 г. на главен път І-6, км. 444 по посока от гр. Шумен към гр. Карнобат, в землището на град Карнобат, област, без надлежно разрешително съгласно чл. 73, ал. 1 и чл. 30 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (ЗКНВП) и чл. 1 и сл. от Наредба за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал. 1 от Закон за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите, държал високорискови наркотични вещества по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, вр. ал. 2, вр. Приложение № 1 от Наредба за реда за класифициране на растенията веществата като наркотични- 1 брой топче суха зелена тревна маса- коноп с тегло от 0,228 / нула цяло двеста двадесет и осем / грама със съдържание на основното вещество– тетрахидроканабинол 1.00 тегловни процента на стойност 1. 37/един лева и тридесет и седем стотинки/лв. определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29. 01.1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, 1 брой найлоново пликче тип „джъмпър“ с размери 4 на 5 см- метамфетамин с тегло от 1. 521 /едно цяло и петстотин и двадесет и един/ грама със съдържание на основното вещество 14.80 тегловни процента на стойност 38. 01 /тридесет и осем лева и една стотинка/ лв. определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29. 01. 1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, 1 брой топче суха зелена тревна маса- коноп с тегло от 0, 971 /нула цяло деветстотин и седемдесет и един/ грама със съдържание на основното вещество– тетрахидроканабинол 0. 70 тегловни процента на стойност 5. 83 /пет лева и осемдесет и три стотинки/ лв. определена съгласно Постановление № 23 на МС от 29. 01. 1998г. за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, поради което и на основание чл. 354а, ал. 3 , предложение второ, т. 1, предложение първо от НК, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, списьк № 1 от сьщата, вр. чл. 73, ал.1 и чл. 30 от Закона за контрол вьрху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1, вр. чл. 30 от ЗКНВП вр. чл. 58а НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, както и наказание „ГЛОБА“ в размер на 2000лв. На основание чл. 66,ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното му лишаване от свобода за наказание за срок от три години и шест месеца. НАЛАГА на основание чл. 23, ал. 1 НК на Х.Ш.Х., със снета по делото самоличност, едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду така наложените му наказанията наложени, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 25,ал.4 вр. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното общо най-тежко наказание в размер на една година и четири месеца лишаване от свобода се отлага срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТНЕМА на основание чл. 53, ал. 2 от НК в полза на държавата веществените доказателства по делото, притежаването на които е забранено, а именно: 1.521 /едно цяло и петстотин и двадесет и един/ грама метамфетамин и 0, 971 грама нетно тегло коноп със съдържание на тетрахидроканабинол 0, 70 %, останалите веществени доказателства да останат по делото. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 НПК Х.Ш.Х., със снета по делото самоличност,, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР Бургас разноските по делото в размер 103.16лв. Присъдата подлежи на обжалване и протестиране в 15-дневен срок от обявяването й пред Бургаски окръжен съд. ПРЕДСЕДАТЕЛ : СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ: 1. 2.
Х.Ш.Х.
На осн. чл. 343б, ал. 3 от НК, вр.чл. 58а НК ОСЪЖДА Х.Ш.Х. на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА ЕДНА ГОДИНА, както и наказание „ГЛОБА“ в размер на 500лв. На основание чл. 66,ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното му лишаване от свобода за наказание за срок от три години и шест месеца. На осн. чл. 354а, ал. 3 , предл. второ, т. 1, предл. първо от НК, вр. чл. 3, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗКНВП, вр. чл. 3 от Наредбата за реда за класифициране на растенията и веществата като наркотични и Приложение № 1, списьк № 1 от сьщата, вр. чл. 73, ал.1 и чл. 30 от Закона за контрол вьрху наркотичните вещества и прекурсорите/ЗКНВП/ и чл.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за разрешаване на дейностите по чл. 73, ал.1, вр. чл. 30 от ЗКНВП вр. чл. 58а НК ГО ОСЪЖДА на ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА ЕДНА ГОДИНА и ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, както и наказание „ГЛОБА“ в размер на 2000лв. На осн. чл. 66,ал.1 НК ОТЛАГА изпълнението на така наложеното му лишаване от свобода за наказание за срок от три години и шест месеца. НАЛАГА на осн.чл. 23, ал. 1 НК на Х.Ш.Х. едно ОБЩО НАКАЗАНИЕ в размер на най-тежкото измежду така наложените му наказанията наложени, а именно ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА ЗА СРОК ОТ ЕДНА ГОДИНА И ЧЕТИРИ МЕСЕЦА, като на основание чл. 25,ал.4 вр. чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното общо най-тежко наказание в размер на една година и четири месеца лишаване от свобода се отлага срок от ТРИ ГОДИНИ И ШЕСТ МЕСЕЦА.