Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 26.6.2018г. до 26.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 136/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Д.Т.Н. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 26.6.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Т.Н. – роден на *** година в гр.Карнобат, българин, български гражданин, неженен, основно образование, работи – пазач „Агровин“ ООД, постоянен адрес:***, неосъждан, ЕГН-**********, за НЕВИНЕН в това, че 08.11.2017г. около 11:00 часа в гр.Сунгурларе, обл.Бургас по улица „Г. Димитров“ в посока центъра на града управлявал моторно превозно средство - Мотоциклет марка“Симсон“, модел 50, с регистрационен номер Ш 115-31 (стар образец), като превозното средство не е регистрирано по надлежния ред предвиден в чл.140, ал.1 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП), съобразно, който : “По пътищата , отворени за обществено ползване, се допускат само моторни превозни средства и ремаркета, които са регистрирани и са с табели с регистрационен номер, поставени на определените за това места ... “, чл. 2 от Наредба № 1-45 от 24.03.2000 г. за регистриране, отчет, пускане в движение и спиране от движение на моторните превозни средства и ремаркета, теглени от тях, и реда за предоставяне на данни за регистрираните пътни превозни средства, а именно: “Моторните превозни средства и ремаркетата, предназначени за движение по пътищата, отворени за обществено ползване ,се представят за регистриране от звената “Пътна полиция“ при Столична дирекция на вътрешните работи (СДВР) или областните дирекции на МВР(ОДМВР) по постоянен адрес на собственика - за физическите лица, или по адреса на регистрация - за стопанските субекти “ и чл. 3, ал.1 от Наредба № 1-45 от 24.03.2000 г., а именно : “Моторните превозни средства и ремаркетата се регистрират в 14-дневен срок от придобиване на собствеността или оформянето на вноса (постоянен или временен) от съответния митнически орган и § 3, ал.1 от предходните и заключителни разпоредби на горепосочената Наредба, а именно: „Регистрационните табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 И БДС ISO 7591. са валидни до 31.V.2006r и ал.З“служебно се прекратява регистрацията на всички превозни средства с регистрационни табели, които не отговарят на изискванията на БДС 15980 И БДС ISO 7591), поради което на основание чл.304 във вр. чл. 378, ал.4, т.2 от НПК във вр. чл.9, ал.2 от НК го оправдава по повдигнатото обвинение за извършено престъпление по чл.345, ал.2, вр. ал.1 от НК. НАЛАГА на обвиняемия Д.Т.Н., с ЕГН-**********, на основание чл.305, ал.6, вр. с чл.301, ал.4 от НПК административно наказание глоба в размер на 200 лева за нарушение на чл.175, ал.3 от ЗДвП. ОСЪЖДА на основание чл.189, ал.3 от НПК обвиняемия Д.Т.Н., с ЕГН-**********,, да заплати направените по делото разноски в размер на 27,49 лева /двадесет и седем лева и четиридесет и девет стотинки/ и държавна такса в размер на 10,00 /десет/ лева в полза на бюджета на съдебната власт за служебно издаване на изпълнителни листи по сметка на Районен съд Карнобат. НАСТОЯЩОТО РЕШЕНИЕ подлежи на обжалване и протестиране пред Бургаския окръжен съд в 15-дневен срок, считано от днес за обв.Н. и от съобщаването на Районна прокуратура-Карнобат.
Д.Т.Н.
Мотиви от 26.6.2018г.
мотиви