Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 25.6.2018г. до 25.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 69/2018 Искове за развод и недействителност на брака Ц.Й.М. М.Г.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 25.6.2018г.
Допуска поправка на очевидна фактическа грешка като в Решение № 127/05.06.2018 г., по гр.д. № 69/18 г. по описа на РС-Карнобат, 1-ви състав и допълва диспозитива, както следва: " … ОСЪЖДА М.Г.М., ЕГН-**********, с адрес: *** да заплати държавна такса в размер на 187.20 лв. върху определения размер издръжка за , държавна такса в размер на 50.00 лева, както и държавна такса в размер на 10.00 лв. за издаване на изпълнителни листи.“. РЕШЕНИЕТО може да се обжалва пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок,считано от връчването му на страните.