Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 20.6.2018г. до 20.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1053/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ТЕЛЕНОР БЪЛГАРИЯ ЕАД В.Г.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 20.6.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК предявен от Теленор България ЕАД с ЕИК 130460283, със седалище и адрес на управление гр. София , район Младост ж.к. Младост 4 Бизнес парк София сграда 6 , същото дружество със съдебен адрес за призоваване и съобщения – гр. София ж.к. Гео Милев ул. Александър Жендов № 6 ет. 5 чрез адвокат З.Й.Ц. САК срещу В.Г.Г. с ЕГН ********** ***- ти септември № 40 вх. Д ет. 7 ап. 20 и с който ищецът Теленор България ЕАД моли съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на В.Г.Г. , че същата в качеството си на длъжник по : 1. договор за мобилни услуги № 609880841 сключен на 02.04.2014 година между Теленор България ЕАД гр. София и В.Г.Г. за мобилен телефонен номер 0890344631 , 2 . по договор за фиксирани услуги № 611919892 от 05.12.2014 година за фиксиран телефонен номер 024199811 3. по договор за мобилни услуги № 612182223 от 07.01.2015 година за мобилен телефонен номер 0893690488 , 4. по договор за мобилни услуги № 612182564 от 07.01.2015 г. за мобилен телефонен номер 0893684250 , които съгласно Сертификат за пакетни услуги Globul Combo + № 612182711 от 07.01.2015 година горепосочените телефонни номера са били включени в пакет , спрямо който се прилагат търговски отстъпки и 5. По договор за мобилни услуги № 612840353 от 06.04.2015 година за мобилен телефонен номер 0892299396 предвид допуснатото неизпълнение на същите договори от страна на ответника изразяващо се в неплащането от негова страна на уговорените по договорите месечни вноски за получените услуги му дължи сумата от 111, 97 лв. за която е издадено фактура № 7228479999 с период на фактуриране – 05.07.2015 г. до 04.08.2015 г. , както и отделно му дължи сумата от 2 602, 38 лв. представляваща неустойка за забава на основание чл. 3.3 от Сертификатът за пакетни услуги № 612182711 от 07.01.2015 г. за номера 0893684250 , 0893690488 , 0890344631 и за номер 024199811, а за номер 0892929396 съгласно т. 11 от договора за мобилни услуги № 612840353 от 06.04.2015 г. за която сума му е била издадена за плащане фактура № 7231293114 от 05.10.2015 г. с което дружеството му е начислило за плащане процесната сума от 2 602, 38 лв. неустойка и за които суми е издадена заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 523 от 6.7.2017 г. по ч. гр.д. № 749 / 2017 година по описа на Районен съд Карнобат , ведно със законната лихва върху същите суми начиная от датата на подаване на заявлението по чл. 410 от ГПК – 05.07.2017 година до окончателното изплащане на същите задължения като неоснователен и недоказан изцяло.
2 НОХД No 243/2018 Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Г.Д.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 20.6.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наложената на Г.Д.Д., ЕГН: **********, мярка за неотклонение - “Задържане под стража”.
Г.Д.Д.
ПОТВЪРЖДАВА наложената на Г.Д.Д., ЕГН: **********, мярка за неотклонение - “Задържане под стража”.
В законна сила на 28.6.2018г.
3 НОХД No 243/2018 Измама РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Г.Д.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 20.6.2018г.
Г.Д.Д.
На осн. чл. 209, ал.1, вр. чл. 20, ал. 2 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т. 1 от НК на обвиняемия Г.Д.Д. се определя наказание СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл. 41, ал. 6 от НК и чл. 57, ал. 1, т. 3 от Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража на обвиняемия Г.Д.Д. се определя първоначален ОБЩ РЕЖИМ на изтърпяване определеното наказание в размер на СЕДЕМ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА.
В законна сила на 20.6.2018г.