Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.6.2018г. до 15.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1302/2017 Искове по КЗ ЗАД "БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП" АД ЕТ К.Д. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 14.6.2018г.
ОСЪЖДА ЕТ „К.Д.“ ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.К.т, ул.М., № ***, представляван от Д.Д.Д., да плати на ЗАД „****“ ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: ***, представлявано от Р.Я. –Изп.директор сумата от 1115,32 лева /хиляда сто и петнадесет лева и тридесет и две стотинки/ за платено от ищеца застрахователно обезщетение по щета № 110208080900001, ведно със законната лихва върху сумата от датата на подаване на исковата молба в съда – 05.09.2013г. до окончателното плащане. ОСЪЖДА ЕТ „К.Д.“ ЕИК ****, със седалище и адрес на управление ****, представляван от Д. Д.Д., да плати на ЗАД „******“ ЕИК ****, със седалище и адрес на управление: гр.****, представлявано от Р.Я. –Изп.директор сумата от 477,48/четиристотин седемдесет и седем лева и четиридесет и осем стотинки/, представляваща мораторна лихва върху главницата - 1115,32 лева, за периода от 07.07.2009г. до 05.09.2013г. ОСЪЖДА ЕТ „К.Д.“ ЕИК ***, със седалище и адрес на управление гр.Карнобат, ул.Москва, № 86, представляван от Дечо Д.Д., да плати на ЗАД „***“ ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: *****, представлявано от Р.Я. –Изп.директор, направените по делото разноски в размер на 696,90 лева /шестстотин деветдесет и шест лева и деветдесет стотинки/. Решението подлежи на обжалване с въззивна жалба пред Бургаския окръжен съд в двуседмичен срок от съобщаването му на страните.
2 НОХД No 235/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Х.М.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 15.6.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на Х.М.С. с ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
Х.М.С.
В законна сила на 23.6.2018г.
3 НОХД No 235/2018 Управление на МПС в срока на изтърпяване на наказание лишаване от право на управление на МПС, след като деецът е наказан за същото деяние по административен ред РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Х.М.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 15.6.2018г.
Х.М.С.
На осн. чл. 343в, ал.2 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Х.М.С. се определя наказание ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.55, ал.2, вр. чл.55, ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Х.М.С. се определя и наказание ГЛОБА в размер на ЧЕТИРИСТОТИН И ПЕТДЕСЕТ ЛЕВА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия Х.М.С. наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 15.6.2018г.