Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.6.2018г. до 11.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 656/2017 Делба Н.И.Х.,
М.М.Й.,
П.Б.З.,
М.Д.З.,
Д.К.И.,
П.М.М.,
Д.И.И.,
М.Т.И.,
З.Д.Н.
ДИЛЕС 2000 ЕООД,
К.И.Д.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 11.6.2018г.
ДОПУСКА да се извърши съдебна делба между 1.Н.И.Х., с ЕГН ********** *** 2. М.М.Й., с ЕГН ********** *** 3. П.Б.З., с ЕГН ********** *** 4. М.Д.З., с ЕГН ********** *** 5. Д.К.И., с ЕГН ********** *** 6. П.М.М., с ЕГН ********** *** 7. М.Т.И., с ЕГН ********** *** 8. Д.И.И., с ЕГН ********** *** и 9. З.Д.Н., с ЕГН ********** ***- всички със съдебен адрес:*** – чрез адв. М.А.К. от една страна и от друга страна 1. ”ДИЛЕС 2000” ЕООД, вписано в търговския регистър с ЕИК 202143700, със седалище и адрес на управление: град Габрово, ул. Васил Левски № 3, ет. 1, ап. 3, представлявано от П.И.Л. – управител и 2. К.И.Д., с ЕГН ********** *** на съсобствените помежду им недвижими имоти находящи се в село Добриново , Община Карнобат, обл. Бургаска , а именно : : 1/ НИВА с площ от 31,904 дка, седма категория, находяща се в местността „Старата река”, съставляваща имот № 002073 по КВС на землището на село Добриново, при граници: № № 000568, 002137, 002138, 002038, 002037, 002243, 002115 и 002114, 2/ НИВА с площ от 49,607 дка, трета категория, находяща се в местността „Богоровски път”, съставляваща имот № 003115 по КВС на землището на село Добриново, при граници: №№ 003407, 003408, 003409, 003410, 003334, 003116, 000579, 003114, 3/ НИВА с площ от 48,988 дка, трета категория, находяща се в местността „Махлярдо”, съставляваща имот № 007036 по КВС на землището на село Добриново, при граници №№ 007037, 007115, 007049, 007048, 007100 и 000513 и 4/ НИВА с площ от 38,598 дка, седма категория, находяща се в местността „Старата кория” съставляваща имот № 009186 по КВС на землището на село Добриново, при граници №№ 009176, 009146, 000539, 009262, 009263, 009415, 009414, 009479, 009478, 009412 и 009411 при следните идеални части от правото на собственост върху горепосочените недвижими имоти за всяка една от страните както следва: За Н.И.Х. – 2/48 идеални части, За М.М.Й.– 4/48 идеални части, За П.Б.З. – 3/48 идеални части ( придобити по наследство), За П.Б.З. и М.Д.З. – общо 3/48 ид. части (придобити в режим на СИО ), За Д.К.И. – 6/48 идеални части, За П.М.М. – 6/48 идеални части, За М.Т.И. – 3/48 идеални части, За Д.И.И. – 3/48 идеални части, За З.Д.Н. – 6/48 идеални части, За ”ДИЛЕС 2000” ЕООД – 10/48 идеални части и За К.И.Д.– останалите 2/48 идеални части от правото на собственост спрямо същите недвижими имоти.
2 Гражданско дело No 1195/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Т.К.Р.,
С.А.Ж.,
И.А.С.
Ц.В.С.,
Т.А.Т.,
Е.С.П.,
И.С.Т.,
В.А.Й.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.6.2018г.
ОТХВЪРЛЯ като неоснователен предявеният от Т.К.Р., ЕГН **********, постоянен адрес: ***, С.А.Ж., ЕГН **********, постоянен адрес: ***; И.А.С., ЕГН **********, постоянен адрес: *** против Ц.В.С., ЕГН **********,***; Т.А.Т., ЕГН **********,***; Е.С.П., ЕГН **********,***; И.С.Т., ЕГН **********,***; В.А.Й., ЕГН **********, с адрес: ***, вх. Б, ет. 4, отрицателен установителен иск за признаване за установено по отношение на ищците, че ответниците не са собственици на ? ид.част от следните недвижими имоти, находящи се в с.Венец, община Карнобат
3 НОХД No 202/2017 Квалифицирани състави на хулиганство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
П.И.И.
В.Т.Ч. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Присъда от 10.5.2018г.
В.Т.Ч.
НА ОСНОВАНИЕ основание чл.325 ал. 4 вр. ал.1, във връзка с чл. 2 ал. 1 от НК, във връзка с чл.29 ал.1 буква „б“ от НК, във връзка с чл. 54 от НК ГО ОСЪЖДА НА ЕДНА ГОДИНА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. НА ОСНОВАНИЕ чл. 57, ал.3, във връзка с чл. 57, ал.1, т.2, б. Б от ЗИНЗС определя първоначален ОБЩ режим на изтърпяване на така наложеното на подсъдимия Ч. наказание.
Мотиви от 25.5.2018г.
4 АНД No 21/2018 МВР З.Д.Д. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 11.6.2018г.
НП-отменено
5 НОХД No 209/2018 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ,
П.И.И.
Г.Т.Ж. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 11.6.2018г.
Г.Т.Ж.
На основание чл.194 ал.3 вр.чл.194, ал.1, вр. чл.63, ал.1 т. 4 от НК, вр. чл.54, ал.1, от НК наказание "ПРОБАЦИЯ" при следните пробационни мерки: - Задължителна регистрация по настоящ адрес:***, за срок от 9 /девет/ месеца изразяваща се в явяване и подписване на осъдения пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност два пъти седмично. - Задължителни периодични срещи с пробационен служител, за срок от 9 /девет/ месеца. - Безвъзмезден труд в полза на обществото в размер на 120 /сто и двадесет/ часа, в рамките на една календарна година.
В законна сила на 11.6.2018г.
6 НОХД No 210/2018 Ползване на неистински или преправен документ Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
М.Т.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 11.6.2018г.
На основание чл.53, ал.2, б. „а“ от НК отнема в полза на Държавата вещественото доказателство – 1 бр. преправено свидетелство за управление на моторно превозно средство на името на М.Т.С. с № ***, което да бъде унищожено.
М.Т.С.
В законна сила на 19.6.2018г.
7 НОХД No 210/2018 Ползване на неистински или преправен документ Щ.Г.П.,
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА - КАРНОБАТ
М.Т.С. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 11.6.2018г.
М.Т.С.
На основание чл. 316, вр. чл. 308, ал.2, вр. ал.1, предл.ІІ-ро от НК, вр. чл. 54, ал.1 от НК наказание ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА на основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното на обвиняемия М.Т.С. наказание в размер на четири месеца лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В законна сила на 11.6.2018г.