Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 5.6.2018г. до 5.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 452/2017 Павлов иск ФИНАНС ИНФОАСИСТАНС ЕООД Ш.Х.М.,
М.Х.М.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 5.6.2018г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: На основание чл. 135 ал.1 от ЗЗД ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН спрямо кредитора Финанс Инфо Асистанс ЕООД вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130997190 със седалище и адрес на управление гр. София ул. Врабча № 8 представлявано от Д.П.М. – управител и със съдебен адрес за връчване на книжа – гр. София ул. Врабча № 8 чрез юрк. О.З. на договорите за дарение обективирани в нотариален акт за дарение на недвижими имоти № № 172 от 8.5.2015 година том III рег. № 1548 дело № 294 от 2015 г. по описа на нотариус Мариана Стоева с рег. № 581 на Нотариалната камара и в нотариален акт за дарение на недвижими имоти № 173 от 8.5.2015 година том III рег. № 1549 дело № 295 от 2015 година на нотариус Мариана Стоева с рег. № 581 но Нотариалната камара само в частта им , по силата на които първия ответник Ш. Х. М. с ЕГН ********** *** е дарил на брат си втория ответник М. Х. М. с ЕГН ********** *** собствените си идеални части от правото на собственост върху следните недвижими имоти , а именно : 1. 1 / 3 ид. част от изоставена нива с площ от 18, 074 дка , четвърта категория находяща се в местността Дере юрт , образуваща поземлен имот № 003004 по плана на землището на село Каменско при граници : имот № 000146 – населено място , имот № 003003 – изоставена нива на наследниците на М. Мустафов и др. , имот № 000010- дере на Община Сунгурларе , имот № 000126 – залесена територия на Община Сунгурларе и имот № 000131- пасище с храсти и 1 / 9 ид. част от изоставена нива с площ от 11, 988 дка , четвърта категория находяща се в местността Дере юрт , образуваща поземлен имот № 003003 по плана на землището на село Каменско при граници : имот № 000146- населено място , 000128- пасище , мера на Община Сунгурларе , имот № 000010 – дере на Община Сунгурларе , имот № 003004 – изоставена нива на наследниците на Х. Мехмедалиев Мустафов.
2 Гражданско дело No 452/2017 Павлов иск ФИНАНС ИНФОАСИСТАНС ЕООД Ш.Х.М.,
М.Х.М.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 5.6.2018г.
, Карнобатският районен съд Р Е Ш И: На основание чл. 135 ал.1 от ЗЗД ОБЯВЯВА ЗА НЕДЕЙСТВИТЕЛЕН спрямо кредитора Финанс Инфо Асистанс ЕООД вписано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК 130997190 със седалище и адрес на управление гр. София ул. Врабча № 8 представлявано от Д.П.М. – управител и със съдебен адрес за връчване на книжа – гр. София ул. Врабча № 8 чрез юрк. О.З. на договорите за дарение обективирани в нотариален акт за дарение на недвижими имоти № № 172 от 8.5.2015 година том III рег. № 1548 дело № 294 от 2015 г. по описа на нотариус Мариана Стоева с рег. № 581 на Нотариалната камара и в нотариален акт за дарение на недвижими имоти № 173 от 8.5.2015 година том III рег. № 1549 дело № 295 от 2015 година на нотариус Мариана Стоева с рег. № 581 но Нотариалната камара само в частта им , по силата на които първия ответник Ш. Х. М. с ЕГН ********** *** е дарил на брат си втория ответник М. Х. М. с ЕГН ********** *** собствените си идеални части от правото на собственост върху следните недвижими имоти , а именно : 1. 1 / 3 ид. част от изоставена нива с площ от 18, 074 дка , четвърта категория находяща се в местността Дере юрт , образуваща поземлен имот № 003004 по плана на землището на село Каменско при граници : имот № 000146 – населено място , имот № 003003 – изоставена нива на наследниците на М. Мустафов и др. , имот № 000010- дере на Община Сунгурларе , имот № 000126 – залесена територия на Община Сунгурларе и имот № 000131- пасище с храсти и 1 / 9 ид. част от изоставена нива с площ от 11, 988 дка , четвърта категория находяща се в местността Дере юрт , образуваща поземлен имот № 003003 по плана на землището на село Каменско при граници : имот № 000146- населено място , 000128- пасище , мера на Община Сунгурларе , имот № 000010 – дере на Община Сунгурларе , имот № 003004 – изоставена нива на наследниците на Х. Мехмедалиев Мустафов.
3 Гражданско дело No 69/2018 Искове за развод и недействителност на брака Ц.Й.М. М.Г.М. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 5.6.2018г.
ДОПУСКА развод между Ц.Й.М. ЕГН **********,*** и М.Г.М., ЕГН **********, с адрес: ***, поради дълбокото и непоправимо разстройство на брака. ПРЕДОСТАВЯ упражняването на родителските права върху роденото от брака малолетно дете к.м. М., родена на 1707.2017г. в ш., ЕГН ********** на майката Ц.Й.М. ЕГН **********, като постановява детето да живее при майката в ш. ****. ОПРЕДЕЛЯ режим на лични отношения на бащата М.Г.М., ЕГН **********, с адрес: *** с детето к.м. М. с ЕГН **********, както следва: до навършване на пет годишна възраст на детето к.м. М., ЕГН **********: всяка първа и трета събота от месеца от 10,00 часа до 16.00 и всяка първа и трета неделя от месеца от 10.00 часа до 16,00 часа в неделя, без преспиване, а след навършване на 5 годишна възраст на детето к.м. М., ЕГН **********: всяка първа и трета събота от 9.00 часа в събота до 17 часа в неделя, с право на преспиване, както и един месец през летния сезон, който не съвпада с платения годишен отпуск на майката. ОСЪЖДА М.Г.М., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАЩА на малолетното си дете к.м. М., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител ежемесечна издръжка в размер на 130 лева /сто и тридесет лева/, платима от 1-во до 5-то число на месеца, ведно със законната лихва, до настъпването на законни основания за нейното изменение или прекратяване, като отхвърля иска за издръжка в останалата му част до размера от 500 лв., като неоснователен. ОТХВЪРЛЯ иска на М.Г.М., ЕГН **********, с адрес: *** срещу Ц.Й.М. ЕГН **********,*** за предоставяне на родителските права на детето дете к.м. М. ЕГН ********** и определяне местоживеенето на детето при бащата в село Г., община С., като неоснователен. ОСЪЖДА М.Г.М., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ЗАПЛАТИ на малолетното си дете к.м. М., ЕГН **********, чрез неговата майка и законен представител Ц.Й.М. ЕГН **********,*** издръжка за минал период в размер на 130 лева /сто и тридесет лева/, считано от 11.12.2017г. до предявяване на исковата молба - 10.01.2018г., като отхвърля иска за издръжка в останалата му част до размера от 500 лв., като неоснователен. ПОСТАНОВЯВА след развода съпругата Ц.Й.М. да възстанови предбрачното си фамилно име – Х.. ОСЪЖДА М.Г.М., ЕГН **********, с адрес: *** ДА ПЛАТИ на Ц.Й.М., ЕГН ********** направените от нея разноски по делото в общ размер от – 1717 лева/хиляда седемстотин и седемнадесет лева/. ПРЕКРАТЯВА производството по претенцията на ищцовата страна за осъждане на ответника М.Г.М., ЕГН ********** да плаща издръжка на Ц.Й.М. ЕГН ********** в размер на 500/петстотин/ лева, поради отказ от иска. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Бургас, с въззивна жалба, подадена в двуседмичен срок от уведомяването, а в частта, имаща характер на определение, с която е прекратено производството поради отказ на ищцовата страна от иска за издръжка - в едноседмичен срок от уведомяването, с частна жалба.
4 АНД No 115/2018 Агенция "Митници" ВИН.С "ИНДУСТРИЙС" ООД С.ЦЕРКОВСКИ АГЕНЦИЯ "МИТНИЦИ" МИТНИЦА - БУРГАС Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 5.6.2018г.
НП-потвърдено
5 ЧНД No 158/2018 Производство за определяне на общо наказание по чл. 23-27 НК (кумулации – чл. 306, ал. 1, т. 1 НПК) А.Р.П. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 5.6.2018г.
ОПРЕДЕЛЯ, на основание чл.25, ал.1, във връзка с чл.23, ал.1 от НК на А.Р.П., ЕГН-**********, постоянен и настоящ адрес ***, едно общо най-тежко наказание измежду определените му по НОХД № 489/2017 г. и НОХД № 89/2018 г.- двете по описа на РС-гр.Карнобат, а именно: лишаване от свобода в размер на ШЕСТ МЕСЕЦА. ОТЛАГА на основание чл. 66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното най-тежко наказание ШЕСТ МЕСЕЦА лишаване от свобода със срок за изпитване от ТРИ ГОДИНИ.
РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ
6 НОХД No 207/2018 Престъпления против горското стопанство РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
З.З.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 5.6.2018г.
З.З.К.
На осн. чл.235, ал. 2 във връзка с ал.1 от НК при условията на чл.55, ал.1, т.2 и ал.2 от НК на обв. З.З.К. се определя наказание ПРОБАЦИЯ като на основание чл.42а от НК се определят следните пробационни мерки: - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца, изразяваща се в явяване и подписване на обвиняемия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от щест месеца. и ГЛОБА в размер на 500 лева.
В законна сила на 5.6.2018г.