Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 1.6.2018г. до 1.6.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1428/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Т.Д.Т. Л.А.Л. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 1.6.2018г.
ИЗМЕНЯ на основание чл.150 от СК размерът на определената с Решение № 156/24.10.2016 година по гр. д. гр.д. № 683/2016 година на Районен съд – Айтос издръжка, дължима от Л.А.Л., ЕГН-**********,*** на Т.Д.Т., ЕГН-**********, действащ лично и със съгласието на своя баща Д.Т.Т., ЕГН-**********,***, като я УВЕЛИЧАВА от 110,00лв./сто и десет лева/ на 250,00лв./двеста и петдесет лева/, считано от датата на предявяване на исковата молба – 23.11.2017г., ведно със законната лихва за всяка просрочена вноска, до настъпване на законово основание за нейното изменяване или прекратяване. ОСЪЖДА Л.А.Л., ЕГН-**********,*** да заплати държавна такса в размер на 201.60 лв. и държавна такса в размер на 10.00 лв. за издаване на изпълнителни листи. ПОСТАНОВЯВА ПРЕДВАРИТЕЛНО ИЗПЪЛНЕНИЕ НА РЕШЕНИЕТО В ЧАСТТА МУ ЗА ПРИСЪДЕНАТА ИЗДРЪЖКА. РЕШЕНИЕТО подлежи на обжалване пред Окръжен съд-Бургас, с въззивна жалба, подадена в двуседмичен срок от 01.06.2018 г., а в частта, имаща характер на определение- с която е допуснато предварително изпълнение - в едноседмичен срок от 01.06.2018 г., с частна жалба. ПРЕКРАТЯВА производството по претенцията на ищцовата страна за осъждане на ответника Л.А.Л., ЕГН-**********,*** да заплати на Т.Д.Т., ЕГН-**********, действащ лично и със съгласието на своя баща Д.Т.Т., ЕГН-**********,***, претендираната за увеличение издръжка за период преди завеждане на исковата молба, считано от 01.09.2017г. до 23.11.2017г, поради недопустимост, като в тази част решението е с характер на определение и подлежи на обжалване с частна жалба в едноседмичен срок пред Бургаски окръжен съд, считано от 01.06.2018г.
2 АНД No 19/2018 МВР А.П.П. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГРАД СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 1.6.2018г.
НП-изменено