Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 31.5.2018г. до 31.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 814/2016 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Ж.М.Ж.,
А.М.М.,
С.Н.П.,
В.Н.Д.,
А.Д.М.,
И.Д.И.,
С.Д.И.,
С.Д.Г.,
В.Ж.К.П.,
А.Ж.К.,
С.Ж.М.,
В.Б.Д.,
Д.В.Г.
Я.Д.Р.,
И.М.А.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Разпореждане от 31.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВАМ производството по гражданско дело № 814/2016 година по описа на Районен съд - Карнобат. Изпращам делото на Окръжен съд – Бургас за определяне на друг равен по степен съд, който да го разгледа. Да се уведомят страните. Разпореждането не подлежи на обжалване.
В законна сила на 31.5.2018г.
2 НОХД No 87/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
В.К.М.,
Т.М.Х.,
Е.М.Х.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 31.5.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия В.К.М., ЕГН:********** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 229/2017 г. по описа на РУ на МВР-гр.Сунгурларе- пр. вх. № 775/ 2017 г. по описа на Района прокуратура-гр.Карнобат. ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия Т.М.Х., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 229/2017 г. по описа на РУ на МВР-гр.Сунгурларе- пр. вх. № 775/ 2017 г. по описа на Района прокуратура-гр.Карнобат. ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия Е.М.Х., ЕГН: ********** мярка за неотклонение „Подписка" по досъдебно производство № 229/2017 г. по описа на РУ на МВР-гр.Сунгурларе- пр. вх. № 775/ 2017 г. по описа на Района прокуратура-гр.Карнобат. Определението относно мярката за неотклонение подлежи на обжалване или протест пред БОС в 7-дневен срок считано от днес.
В.К.М.
Т.М.Х.
Е.М.Х.
В законна сила на 8.6.2018г.
3 НОХД No 87/2018 Квалифицирани състави на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
В.К.М.,
Т.М.Х.,
Е.М.Х.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Споразумение от 31.5.2018г.
Подсъдимият В.К.М. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, за това че на 28.09.2017 г в землището на с.Славянци, общ.Сунгурларе, обл. Бургас, от лозов масив находящ се в местността „Бей Даа” в немаловажен случай, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с Т.М.Х. и Е.М.Х. *** отнел чужди движими вещи-330 кг грозде от сортовете „Мискет” и „Мускат отонел” на обща стойност 225.00 лв. (двеста двадесет и пет) лева от владението на Г.З.К. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. Престъплението е извършено от подсъдимия В.К.М. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на подсъдимия В.К.М., за извършеното престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл.54 от НК ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на подсъдимия В.К.М., наказание в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ. Подсъдимият Т.М.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, за това че, на 28.09.2017 г в землището на с.Славянци, общ.Сунгурларе, обл. Бургас, от лозов масив находящ се в местността „Бей Даа” в немаловажен случай, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с В.К.М. и Е.М.Х. *** отнел чужди движими вещи-330 кг грозде от сортовете „Мискет” и „Мускат отонел” на обща стойност 225.00 лв. (двеста двадесет и пет) лева от владението на Г.З.К. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. Престъплението е извършено от подсъдимия Т.М.Х. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на подсъдимия Т.М.Х., за извършеното престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 55, ал.1, т.2, б.“б“ от НК – ПРОБАЦИЯ, при следните пробационни мерки: ЗАДЪЛЖИТЕЛНА РЕГИСТРАЦИЯ ПО НАСТОЯЩ АДРЕС-*** за срок от ДВЕ ГОДИНИ , която ще се изпълни чрез явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице при периодичност 2 (два) пъти седмично; ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ПЕРИОДИЧНИ СРЕЩИ С ПРОБАЦИОНЕН СЛУЖИТЕЛ за срок от ДВЕ ГОДИНИ ; БЕЗВЪЗМЕЗДЕН ТРУД В ПОЛЗА НА ОБЩЕСТВОТО с продължителност 200 ЧАСА - по 100 (СТО) часа ГОДИШЕНО , за срок от ДВЕ ГОДИНИ. Подсъдимият Е.М.Х. се признава за виновен в умишлено извършване на престъпление от общ характер по чл.197, т.3, вр.чл.195, ал.1, т.5; вр.чл.194,ал.1 от НК., за това че на 28.09.2017 г в землището на с.Славянци, общ.Сунгурларе, обл. Бургас, от лозов масив находящ се в местността „Бей Даа” в немаловажен случай, след предварително сговаряне и в съучастие като извършител с В.К.М. и Т.М.Х. *** отнел чужди движими вещи-330 кг грозде от сортовете „Мискет” и „Мускат отонел” на обща стойност 225.00 лв. (двеста двадесет и пет) лева от владението на Г.З.К. ***, без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои. Престъплението е извършено от подсъдимия Е.М.Х. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл. 11, ал. 2 от НК. НАЛАГА на подсъдимия Е.М.Х., за извършеното престъпление по чл. 197, т.3, вр. чл.195, ал. 1, т. 5, вр. чл. 194, ал. 1 от НК, вр. чл. 54 от НК ЧЕТИРИ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на подсъдимия Е.М.Х., наказание в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
В.К.М.
Т.М.Х.
Е.М.Х.
В законна сила на 31.5.2018г.