Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 23.5.2018г. до 23.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1166/2017 Искове по КЗ ГАРАНЦИОНЕН ФОНД СОФИЯ Д.Ц.А. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 23.5.2018г.
ОСЪЖДА Д.Ц.А., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Граф Игнатиев" № 2, представляван от С.С. и Б.М., сумата 1890,25 лв. (хиляда осемстотин деветдесет лв. и двадесет и пет ст.), представляваща вземане за изплатено от Гаранционния фонд застрахователно обезщетение по щета № 11-1299/2011г. на трето увредено лице – собственик на лек автомобил „Пежо 206“ с рег. № А8142КВ, за причинени имуществени вреди при ПТП от 03.12.2011 г., настъпило по вина на ответника, ведно със законната лихва върху главницата, считано от 29.09.2017 г. до окончателното ? изплащане. ОСЪЖДА Д.Ц.А., ЕГН **********, с адрес ***, да заплати на Гаранционен фонд, със седалище и адрес на управление гр. София, ул. "Граф Игнатиев" № 2, представляван от С.С. и Б.М., сумата от 257,61 лв. (двеста петдесет и седем лв. и шестдесет и една ст.), представляваща направените от ищеца разноски по делото.
2 АНД No 98/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Д.Г.З. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 23.5.2018г.
Д.Г.З.
ПРИЗНАВА обвиняемия Д.Г.З. … за ВИНОВЕН … - престъпление по чл. 345, ал. 2, вр. чл. 345, ал. 1 от Наказателния кодекс и на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по сметка на КРС.
Мотиви от 23.5.2018г.
В законна сила на 19.6.2018г.
3 ЧНД No 103/2018 Производство по молби за реабилитация И.Р.И. РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 23.5.2018г.
НЕ УВАЖАВА молбата на И.Р.И., ЕГН ********** *** с правно основание чл. 87, ал.1 от НК за реабилитиране на същия за наложеното му наказание по споразумение одобрено с определение от 10.04.2008 г. по НОХД № 46/2008 година по описа на Районен съд Карнобат, КАТО НЕОСНОВАТЕЛНА.
В законна сила на 31.5.2018г.