Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 22.5.2018г. до 22.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 973/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение Б.Б.Н.,
П.Б.Н.,
Б.Б.Н.
Ю.П.Н.,
Б.Б.Н.,
Г.Б.Н.,
СВИНЕКОМПЛЕКС -ЗИМЕН - АД С.ЗИМЕН
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 22.5.2018г.
съдът О П Р Е Д Е Л И : Прекратява производството по настоящото гр.д. № 973/ 2017 г.- по описа на КРС по отношение на предявените искове от ищците Б.Б.Н. , П.Б.Н. и Б.Б.Н. чрез техния законен представител и родител А.Д. срещу ответниците Ю.Н. , Б.Н. , Г.Н. и Свинекомплекс Зимен АД с който същите горепосочени ищци молят съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на ответниците ,че всяка една от ищците в качеството им на наследнички на починалия Борислав Н. , притежава по 165 броя акции от Свинекомплекс Зимен АД., като недопустимо.
2 НОХД No 172/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Р.Х.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Определение от 22.5.2018г.
След като постанови определението, с което се одобрява споразумението за решаване на делото в съдебното производство съдът на основание чл. 309 от НПК се занима и с наложената на обвиняемия мярка за неотклонение и намира, че същата следва да бъде отменена, поради което О П Р Е Д Е Л И : ОТМЕНЯ наложената на Р.Х.А. с ЕГН: **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”. Определението може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в 7-дневен срок, считано от ДНЕС.
Р.Х.А.
В законна сила на 30.5.2018г.
3 НОХД No 172/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
Р.Х.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 22.5.2018г.
Р.Х.А.
На осн. чл.343б, ал.1, чл. 55, ал. 1, т.1 от НК на обв.Р.Х.А. се определя наказание ПЕТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА. На основание чл.66, ал.1 от НК изпълнението на наложеното наказание за престъпление по чл.343б, ал.1 от НК в размер на пет месеца лишаване от свобода се отлага за изпитателен срок от три години. На основание чл. 55, ал. 2, вр.ал.1, т.1 от НК на обвиняемия Р.Х.А. за горепосоченото престъпление по чл.343б, ал.1 от НК се налага и наказание ГЛОБА в размер на СТО ДЕВЕТДЕСЕТ И ПЕТ ЛЕВА.
В законна сила на 22.5.2018г.