Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 17.5.2018г. до 17.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 132/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ ЕАД А.М.П. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 17.5.2018г.
2 Гражданско дело No 200/2018 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение БНП ПАРИБА ПЪРСЪНЪЛ ФАЙНЕНС ЕАД Е.Г.Ц. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 17.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявения от „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“,клон България с ЕИК: 204915054, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Димитър Димитров против Е.Г.Ц. с ЕГН ********** *** иск да се приеме за установено спрямо ответника, че съществува вземането на ищеца по договора за кредит в размер на 5291,88 лева - главница по договор за потребителски заем; 1962,22 лева - възнаградителна лихва; сумата от 481,13 лева, законна лихва за забава за периода 20.12.2016г. до 11.11.2017г. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“, клон България с ЕИК: 204915054, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Димитър Димитров за присъждане на разноските в заповедното производство в размер на 154.70 лева – държавна такса и юрисконсултско възнаграждение в размер на 50 лева. ОСЪЖДА на основание чл. 79 ЗЗД Е.Г.Ц. с ЕГН ********** *** да заплати на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“, клон България с ЕИК: 204915054, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Димитър Димитров за следните суми: - 5291,88 лева - главница по Договор за потребителски заем с номер PLUS-11112655, сключен на 14.01.2015г.; - 1962,22 лева - възнаградителна лихва по същия договор; - 481,13 лева - законна лихва за забава за периода 20.12.2016 г. до 11.11.2017 г. ОСЪЖДА „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“, клон България с ЕИК: 204915054, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Димитър Димитров да заплати на Е.Г.Ц. с ЕГН ********** *** сумата от 375.50лв. съдебно деловодни разноски. ОСЪЖДА Е.Г.Ц. с ЕГН ********** *** да заплати на „БНП Париба Пърсънъл Файненс С.А.“, клон България с ЕИК: 204915054, със седалище и адрес на управление гр.София, ж.к. Младост 4, Бизнес парк София, сгр. 14, представлявано от Димитър Димитров сумата от 440лв. съдебно деловодни разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
3 АНД No 126/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
П.Г.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 17.5.2018г.
ПРИЗНАВА обвиняемия П.Г.М. с ЕГН **********, роден на *** ***, с постоянен адрес:***, ***йтос, ***, за ВИНОВЕН в това, че на 29.03.2018 г. около 18,50 часа в гр. Карнобат, на бул. Москва до МБАЛ Карнобат по посока от гр. Айтос към гр. Сливен, управлявал моторно превозно средство – лек автомобил марка Мицубиши Галант с рег. № ***, без съответното свидетелство за управление - неправоспособен, в едногодишен срок от наказването му по административен ред с Наказателно постановление № *** от 09.02.2018 г. на Началника на РУ Карнобат към ОДМВР Бургас, влязло в законна сила на 30.11.2017 г. за управление на моторно превозно средство без съответно свидетелство за управление - престъпление по чл. 343в, ал.2 от Наказателния кодекс и на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по сметка на КРС.
П.Г.М.
ПРИЗНАВА обвиняемия П.Г.М. …, за ВИНОВЕН … - престъпление по чл. 343в, ал.2 от Наказателния кодекс и на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се приведе по сметка на КРС.
Мотиви от 17.5.2018г.
В законна сила на 7.6.2018г.
4 АНД No 126/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
П.Г.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 17.5.2018г.
Отменя МНО ПОДПИСКА
В законна сила на 26.5.2018г.
5 АНД No 127/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
П.Г.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 17.5.2018г.
П.Г.С.
ПРИЗНАВА обвиняемият П.Г.С., … за ВИНОВЕН в това, че от 19.12.2016 г. в гр. Карнобат, област Бургас, като пълнолетен, без да е сключил брак, заживял съпружески с лице от женски пол – М.Д.А., родена на *** г. от гр. Карнобат, на четиринадесет навършени години, ненавършило 16 - годишна възраст – престъпление по чл.191 ал.1 от Наказателния кодекс и на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК го ОСВОБОЖДАВА ОТ НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ и му НАЛАГА административно наказание глоба в размер на 2000 /две хиляди/ лева, която сума да се приведе по набирателната сметка на РС-Карнобат.
Мотиви от 17.5.2018г.
6 АНД No 128/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Р.Б.К. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 16.5.2018г.
Р.Б.К.
ОСВОБОЖДАВА обвиняемия Р. Б. К. … от наказателна отговорност по чл. 345, ал. 2, вр. чл. 345, ал. 1 от НК, вр. чл. 140, ал. 1 от ЗДП, вр. чл. 2 и чл. 3, ал.1 от Наредба № I-45 от 24.03.2000 г. …, като на ОСНОВАНИЕ чл. 78а от НК му налага административно наказание глоба в размер на 1000 /хиляда/ лева, която сума да се преведе по набирателната сметка на КРС.
Мотиви от 16.5.2018г.
В законна сила на 13.6.2018г.