Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 15.5.2018г. до 15.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 1322/2017 Искове за трудово възнаграждение М.Г.С. ЕКСПРЕС - Г.К. ЕООД Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 15.5.2018г.
ОСЪЖДА "Експрес-Г.К." ЕООД с ЕИК 200495546, със седалище и адрес на управление град Карнобат, ул."Патриарх Евтимий" № 12 да заплати на М.Г.С. с ЕГН ********** *** сумата от 2702,88лв., представляваща незаплатено трудово възнаграждението за периода 01.02.2015г. до 01.10.2015г., като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над присъдената сума до пълния заявен размер от 2838лв., както и сумата от 649,03лв., представляваща лихва за забава за периода от 01.03.2015г. до 27.10.2017г. , като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над присъдената сума до пълния заявен размер от 778лв. ОСЪЖДА "Експрес-Г.К." ЕООД с ЕИК 200495546, със седалище и адрес на управление град Карнобат, ул."Патриарх Евтимий" № 12 да заплати на М.Г.С. с ЕГН ********** *** сумата от 3882.10лв., представляваща незаплатено трудово възнаграждението за периода 12.10.2015г. го 08.09.2016г., като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над присъдената сума до пълния заявен размер от 3943лв., както и сумата от 608.26лв., представляваща лихва за забава за периода от 01.11.2015г. до 27.10.2017г., като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над присъдената сума до пълния заявен размер от 610лв. ОСЪЖДА "Експрес-Г.К." ЕООД с ЕИК 200495546, със седалище и адрес на управление град Карнобат, ул."Патриарх Евтимий" № 12 да заплати на М.Г.С. с ЕГН ********** *** сумата от 1087.20лв., представляваща обезщетение за непозлван платен годишен отпуск за периода 2013,2014г. и 2015г., като ОТХВЪРЛЯ иска за горницата над присъдената сума до пълния заявен размер от 1105лв. ОСЪЖДА "Експрес-Г.К." ЕООД с ЕИК 200495546, със седалище и адрес на управление град Карнобат, ул."Патриарх Евтимий" № 12 да заплати на М.Г.С. с ЕГН ********** *** сумата от 750лв. съдебно деловодни разноски. ОСЪЖДА "Експрес-Г.К." ЕООД с ЕИК 200495546, със седалище и адрес на управление град Карнобат, ул."Патриарх Евтимий" № 12 да заплати в полза на държавата по сметка на Районен съд Карнобат сумата от 250лв. такси и разноски. ДОПУСКА на основание чл. 242, ал. 1 ГПК предварително изпълнение на решението. Решението подлежи на обжалване пред Окръжен съд-гр.Бургас в двуседмичен срок от връчването му. В частта, с която е допуснато предварително изпълнение на решението, същото подлежи на обжалване в едноседмичен срок от връчването му пред Бургаски окръжен съд.
2 НОХД No 166/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Н.Т.Т. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 15.5.2018г.
ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение на подсъдимия Н.Т.Т., ЕГН **********, а именно “ПОДПИСКА”
Н.Т.Т.
ОТМЕНЯ наложената мярка за неотклонение на подсъдимия Н.Т.Т., ЕГН **********, а именно “ПОДПИСКА”
В законна сила на 23.5.2018г.
3 НОХД No 166/2018 Управление на МПС в пияно състояние или след употреба на наркотични вещества РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
Н.Т.Т. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 15.5.2018г.
Н.Т.Т.
На осн. чл. 343 б, ал. 3 от НК, вр. чл. 55, ал. 1, т.1 и ал. 2 от НК на подсъдимият Н. Т. Т. се определя наказание ТРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода и ГЛОБА В РАЗМЕР НА 450.00/четиристотин и петдесет/ лева. На основание чл. 66, ал. 1 от НК изпълнението на така определеното наказание лишаване от свобода се отлага за срок от ТРИ ГОДИНИ. На осн. чл. 343г, вр. чл. 343б, ал. 3, вр. чл. 37, ал. 1, т. 7 от НК подсъдимия Н. Т. Т. се лишава от право да управлява моторно превозно средство за срок от ОСЕМ МЕСЕЦА.
В законна сила на 15.5.2018г.