Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 11.5.2018г. до 11.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 586/2017 Искове по КЗ АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО БУЛСТРАД ВИЕНА ИНШУРЪНС ГРУП АД ОБЩИНА КАРНОБАТ Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 11.5.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ОТХВЪРЛЯ изцяло предявения от Застрахователно акционерно дружество Булстрад Виена Иншурънс Груп с ЕИК 000694286 със седалище и адрес на управление гр. София район Триадица пл. Позитано № 5, същото дружество със съдебен адрес *** чрез адв. И.Л. *** с адрес на същата гр. Карнобат , бул. България № 12 иск с правно основание чл. 50 от ЗЗД с който се претендира осъждането на Община Карнобат да заплати на същото дружество сумата от 4 251, 56 лв. представляващо изплатено застрахователно обезщетение на дата 10.02.2017 година за причинени имуществени вреди на товарен автомобил Волво FH с рег. № РВ 1833 МР вследствие на настъпило ПТП на дата 02.12.2016 година , установено с протокол за ПТП № 1565662 от дата 02.12.2016 година , по силата на сключен договор за застраховка Бонус автокаско между ЗАД Булстрад Виена Иншурънс Груп и Готмар ЕООД по застрахователната полица № 5С073333298 с вписан срок на валидност на същата за периода от 01.07.2016 година до 01.07.2017 година , ведно със законната лихва върху същата сума , начиная от 05.06.2017 година до окончателното й изплащане, като неоснователен и недоказан.
2 Гражданско дело No 1384/2017 Искове по СК - издръжка, изменение Е.Ж.Г.,
Г.Ж.Г.
Ж.Г.Г. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 11.5.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И: ИЗМЕНЯ размера на издръжката определена със съдебно решение № 397 от 13.03.2013 година по гр.д. № 7767/2012 год. по описа на Районен съд гр. Бургас и ОСЪЖДА Ж.Г.Г. с ЕГН ********** *** да заплаща на всяко едно от малолетните си деца Г.Ж.Г. роден на *** година с ЕГН ********** и Е.Ж.Г. роден на *** година с ЕГН********** с постоянен адрес *** а ,същите и със съдебен адрес *** чрез адв. М.А.К. , чрез тяхната майка и законен представител М.Е.П. с ЕГН ********** *** , същата с адрес за призоваване и връчване на съдебни книжа - гр. Карнобат, обл. Бургаска ул. Т. Каблешков № 6 чрез адв. М.А.К., по на 200 лв. ежемесечна издръжка за всяко едно от горепосочените малолетни деца , начиная от 17.11.2017 год. до настъпване на законни причини за нейното изменяване или прекратяване, ведно със законната лихва върху всяка просрочена вноска , като ОТХВЪРЛЯ така предявените претенции за издръжки до пълния им предявен размер на всяка една от тях от 220 лв. , като неоснователни и недоказани.
В законна сила на 5.6.2018г.
3 Гражданско дело No 1573/2017 Установителен иск за право/правоотношение; установителен иск за факт; установителен иск за нищожност на съдебно решение ЗКПУ ПОДЕМ Б.Х.Б. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 11.5.2018г.
4 Гражданско дело No 1588/2017 Иск за реално изпълнение на договорно задължение; иск за обезщетение за вреди от неизпълнение на договорно задължение ЕТ К.Т.К. Г.Н.И. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 10.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по гр.д. № 1588/2017 г. по описа на РС-Карнобат.

Резултат от въззивна инстанция: Отменя
Определение от 19.6.2018
Гражданско дело № 921/2018
ОТМЕНЯ ОПРЕДЕЛЕНИЕ № 283/10.05.2018г., постановено по гр.д.№ 1588/2018г. по описа на РС-Карнобат. ВРЪЩА гр.д.№ 1588/2018г. на РС-Карнобат за продължаване на процесуалните действия по делото с оглед предприетото от ищеца в с.з. на 10.05.2018г. искане за изменение на иска от установителен в осъдителен такъв. Определението е окончателно и не подлежи на обжалване.
5 ЧГД No 324/2018 Съдебни поръчки по чл. 25 ГПК; Хагска конвенция от 1965 г. за връчване на книжа   МИНИСТЕРСТВО НА ПРАВОСЪДИЕТО НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ,
З.Ч.А.
Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 11.5.2018г.
ПРЕКРАТЯВА производството по Ч.гр.д. № 324/2018 г. по описа на РС-Карнобат, поради изпълнение на съдебната поръчка относно връчването на съдебните книжа.
6 АНД No 47/2018 Здравна инспекция ВОДОСНАБДЯВАНЕ И КАНАЛИЗАЦИЯ БУРГАС РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ БУРГАС Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 03.4-3/19.01.2018 г. на директор РЗИ-Бургас, с което на „ВиК“ ЕАД с ЕИК:812115210, със седалище и адрес на управление гр.Бургас, кв.Победа, ул. Ген.Вл.Вазов № 3, представлявано от Ганчо Йовчев Тенев на основание чл.211, ал.3, във вр. с чл.231, ал.1 от Закона за здравето е наложена имуществена санкция в размер на 2000.00 /две хиляди/ лв., за нарушение на чл.36,. ал.1 във връзка с §1, т.9, буква „а“ от ДР на Закон за здравето (обн. ДВ бр.70 август 2004г.), чл.2, ал.1 от Наредба № 9 от 21 март 2005 г. за условията и реда за създаване и поддържане на публичен регистър на обектите с обществено предназначение, контролирани от регионалните здравни инспекции (ДВ бр.14/2011г., в сила от 15.02.2011 г.).
7 АНД No 48/2018 МВР Г.Д.Д. РУП СУНГУРЛАРЕ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 11.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № № 14-0454-000714/31.01.2018 г. на началник ОДМВР Бургас, РУ Сунгурларе, с което на Г.Д.Д., ЕГН-**********,*** е наложено на основание чл.183, ал.4, т.7 – предложение „първо“ от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 50.00 /петдесет/ лв., за нарушение на чл. 137а, ал.1 от ЗДвП и „глоба“ в размер на 0 лева, за нарушение на чл.103 от ЗДвП.