Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 10.5.2018г. до 10.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 984/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение СЪСТЕЙНЪБЪЛ БИЗНЕС СОЛЮШЪНС АД Г.Д.М. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 10.5.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ОТХВЪРЛЯ иска с правно основание чл. 422 ал.1 във връзка с чл. 415 ал.1 от ГПК предявен от Състейнъбъл бизнес солюшънс АД с ЕИК 203037835, със седалище и адрес на управление гр. София , район Триадица бул. България № 81 вх. Б ет.1 , същото дружество със съдебен адрес *** чрез адвокат К.К. ВАК срещу Г.Д.М. с ЕГН ********** *** и с който ищецът Състейнъбъл бизнес солюшънс АД моли съда да постанови решение с което да приеме за установено по отношение на Г.Д.М. , че същият в качеството му на длъжник по договор за продажба на изплащане № 502264516 сключен на 04.12.2014 година между Мобилтел ЕАД гр. София и Г.Д.М. му дължи следните суми : 1. Главница в размер на сумата от 68,70 лв. представляваща непогасено задължение за неплатени месечни вноски по договор за продажба на изплащане № 502264516 от 04.12.2014 година , която сума е заплатена от заявителя Състейнъбъл бизнес солюшънс АД в качеството му на поръчител на Мобилтел ЕАД по договор за поръчителство от 07.11.2014 година както и 2. Сумата от 2, 21 лв. представляваща мораторна лихва за забава за периода от 07.03.2017 година до датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 432 от 20.6.2017 година по ч.гр.д. № 623 / 2017 г. по описа на Районен съд Карнобат в Районен съд Карнобат – 16.06.2017 година , както и законната лихва върху главницата от 68, 70 лв. начиная от датата на подаването на заявлението за издаването на същата заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК – 19.06.2017 година до окончателното изплащане на вземането , , както и за сумата от 385 лв. представляваща всички направени по заповедното производство съдебни разноски, като неоснователен и недоказан изцяло , като отхвърля и искането за присъждането на съдебни разноски направени от ищцовото дружество по настоящото дело в твърдяния размер от 435 лв. за които е представен списък на разноските по чл. 80 от ГПК като неоснователно
2 Гражданско дело No 1333/2017 Искове по СК - издръжка, изменение М.А.А. А.Я.А. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 10.5.2018г.
УТВЪРЖДАВА постигнатото между С.М.И., ЕГН **********, с адрес: *** и А.Я.А., ЕГН: ********** *** и настоящ адрес:*** Гидик 20, споразумение по чл.127,ал.1 от СК по както следва: 1. Родителските права относно роденото от съвместното съжителство на страните дете: М.А.А., с ЕГН **********, родена на *** година, да се предоставят за упражняване на майката С.М.И., с ЕГН **********, като бащата А.Я.А., с ЕГН **********, да има право на лични отношения с дъщеря ни, като я взема при себе си, както следва: - всяка първа и трета събота и неделя от месеца, от 18.00 часа в петък до 18.00 часа в неделя, с приспиване; през ваканциите; през четните години на Коледните празници, а през нечетните години на Великденските празници; на рождения ден на бащата А.А.. 2. Бащата А.Я.А., с ЕГН **********, се задължава да заплаща на ненавършилото пълнолетие дете, малолетната М.А.А., с ЕГН **********, издръжка в размер на по 130 лв. /сто и тридесет лева/ месечно, чрез неговата майка и законна представителка С.М.И., с ЕГН ********** до 10 - то число на текущия месец. 3. Бащата А.Я.А., с ЕГН **********, се задължава да заплати на ненавършилото пълнолетие дете, малолетната М.А.А., с ЕГН **********, издръжка за минало време в общ размер на 1440 лв. /хиляда четиристотин и четиридесет лева/, чрез неговата майка и законна представителка С.М.И., с ЕГН ********** до 31.12.2018 година. 4. Разноските по дело се поемат от страните кой както ги е направил до момента и от ответника за държавната такса за определената издръжка. ОСЪЖДА А.Я.А., ЕГН: ********** *** и настоящ адрес:*** Гидик 20, да заплати по сметка на КРС сумата от 143.60лв. държавна такса за двата иска. Решението не подлежи на обжалване.
3 Гражданско дело No 1360/2017 Искове, основани на неоснователно обогатяване Ж.Н.Б. Е.Г.К. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 10.5.2018г.
ОСЪЖДА на основание чл. 55,ал.1 ЗЗД Е.Г.К. ЕГН ********** ***, да заплати на Ж.Н.Б. ЕГН ********** *** сумата от 600 лева, представляваща заплатено капаро, ведно със законната лихва върху сумата от 07.11.2017г. до окончателното й изплащане. ОСЪЖДА Е.Г.К. ЕГН ********** ***, да заплати на Ж.Н.Б. ЕГН ********** *** сумата от 50 лв., представляваща съдебно деловодни разноски. Решението не подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му