Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 9.5.2018г. до 9.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 180/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение ФРОНТЕКС ИНТЕРНЕШЪНЪЛ ЕАД Р.Ж.Д. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 9.5.2018г.
Карнобатският районен съд Р Е Ш И : ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Р.Ж.Д. с ЕГН ********** с постоянен адрес *** , че същата дължи на Фронтекс Интернешънъл ЕАД със седалище и адрес на управление гр. София район Лозенец ул. Хенрик Ибсен № 15 със законен представител Александер Викторов Грилихес - Изпълнителен директор на дружеството, същото дружество със съдебен адрес *** чрез юрисконсулт Г.С.Г. , следните суми : 1. Главница в размер на сумата от 344, 52 лв. представляваща непогасено задължение за неплатени седмични вноски по договор за потребителски паричен заем CASH – 04582283 сключен на дата 11.01.2012 година , както и 2. Сумата от 84, 48 лв. представляваща възнаградителна лихва за периода от 12.03.2012 година до 21.05.2012 година , както и 3. Сумата от 156, 16 лв. представляваща обезщетение за забава респ. мораторна лихва за периода от 13.03.2012 година до 30.09.2016 година , както и законната лихва върху главницата от 344, 52 лв. , считано от датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение на парично задължение по чл. 410 от ГПК № 455 от 13.10.2016 година по ч.гр.д. № 717 / 2016 г. по описа на Районен съд Карнобат – 12.10.2016 година до окончателното изплащане на вземането , както и сумата от 225 лв. представляваща направените съдебни разноски по заповедното производство по ч.гр.д. № 717/ 2016 г. по описа на КРС на основание чл. 78 ал.1 от ГПК.
В законна сила на 9.5.2018г.
2 Гражданско дело No 979/2017 Искове за установяване съществуване на вземане по издадена заповед за изпълнение АГЕНЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА ВЗЕМАНИЯ ЕАД Н.А.А. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Решение от 9.5.2018г.
ПРИЕМА ЗА УСТАНОВЕНО по отношение на Н.А.А. с ЕГН ********** *** , че същият дължи на Агенция за събиране на вземания ЕАД с ЕИК 203670940 , със седалище и адрес на управление гр. София , ж.к. Люлин 10 бул. Д-р Петър Дертлиев № 25 офис – сграда Лабиринт ет. 2 офис 4 , същото дружество със съдебен адрес *** офис 4 Агенция за събиране на вземания ЕАД – чрез юрисконсулт К.М.М. следните суми : а именно : 1. парична сума в размер на 457, 92 лв. – главница представляваща непогасено задължение за неплатени месечни вноски по договор за паричен заем № 1676354 сключен на дата 29.08.2012 година , 2. договорна лихва в размер на сумата от 287, 69 лв. дължима се за периода от 3.10.2012 година до 6.3. 2013 година , 3. сумата от 45 лв. представляваща такса разходи , 4. сумата от 326, 25 лв. представляваща обезщетение за забава за периода от 4.10.2012 година до датата на подаването на заявлението за издаване на заповед за незабавно изпълнение по ч.гр.д. № 567 / 2017 г. по описа на КРС – 01.06.2017 г. както и законната лихва върху главницата , считано от датата 01.06.2017 година – датата на подаването на заявлението за издаването на съответната заповед за изпълнение в районен съд Карнобат до окончателното им изплащане , за които суми е издадена заповед за незабавно изпълнение по № 400 от 5.6.2017 г. по ч. гр.д. № 567 / 2017 година по описа на Районен съд Карнобат , както и сумата от 175 лв. представляваща всички направени по заповедното производство по ч.гр.д. № 567/ 2017 година по описа на Районен съд Карнобат съдебни разноски
3 АНД No 78/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Щ.Г.П.
В.В.Д. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 9.5.2018г.
ПРИЗНАВА В.В.Д. с ЕГН ********** ***, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, с местоживеене *** за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2017г. около 13,00 часа в гр.Карнобат, Бургаска област на ул. „Ропотамо“ си служил с 2 бр. табели с регистрационен номер СН 11 89 НС, издадени за друго моторно превозно средство-лек автомобил „Хонда Сивик”, собственост на Тодор Здравков Станев от гр.Сливен, които са били монтирани на управлявания от него собствен лек автомобил „Форд Фиеста“ с номер на рама VS6AXXWPFAPM82095, поради което и на основание чл.345,ал.1 НК вр. чл.78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1 000 ( хиляда ) лева. На основание чл.189, ал.3 от НПК ОСЪЖДА В.В.Д., със снета по делото самоличност, да заплати в полза на държавата по сметка на ОД на МВР Бургас разноските по делото в размер на 27.18 лева. ОТНЕМА в полза на държавата веществените доказателства по делото - 2 бр. регистрационни табели с № СН 1189 НС, същите следва да бъдат върнати на собственика на лек автомобил „Хонда Сивик“ с рег.№ СН 1189 НС, като след влизане на решението в сила да бъдат предадени на сектор „Пътна полиция” при МВР –Бургас. Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в 15-дневен срок от обявяването му пред Бургаски окръжен съд.
В.В.Д.
ПРИЗНАВА В.В.Д. с ЕГН ********** ***, ром, български гражданин, неженен, неосъждан, основно образование, безработен, с местоживеене *** за ВИНОВЕН в това, че на 25.09.2017г. около 13,00 часа в гр.Карнобат, Бургаска област на ул. „Ропотамо“ си служил с 2 бр. табели с регистрационен номер СН 11 89 НС, издадени за друго моторно превозно средство-лек автомобил „Хонда Сивик”, собственост на Тодор Здравков Станев от гр.Сливен, които са били монтирани на управлявания от него собствен лек автомобил „Форд Фиеста“ с номер на рама VS6AXXWPFAPM82095, поради което и на основание чл.345,ал.1 НК вр. чл.78а НК го ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и му налага административно наказание „глоба” в размер на 1 000 ( хиляда ) лева.
Мотиви от 9.5.2018г.
В законна сила на 31.5.2018г.
4 НОХД No 89/2018 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.Р.П. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Определение от 3.5.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на подсъдимия А.Р.П., ЕГН **********,***, мярка за неотклонение “ПОДПИСКА”. ОПРЕДЕЛЕНИЕТО може да бъде обжалвано или протестирано с частна жалба или частен протест пред Бургаския окръжен съд в седем дневен срок, считано от ДНЕС.
А.Р.П.
В законна сила на 11.5.2018г.
5 НОХД No 137/2018 Привилегирован състав на кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
М.И.И.
М.И.Т. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Споразумение от 9.5.2018г.
М.И.Т.
На осн.чл. 197, т. 1, вр.чл.194, ал.1, на чл.55, ал.1, т.2, б. ”б” от НК на подс.М.И.Т. се определя наказание ПРОБАЦИЯ като на осн. чл.42а от НК се определят следните пробационни мерки : - задължителна регистрация по настоящ адрес *** за срок от шест месеца, изразяваща се в явяване и подписване на подсъдимия пред пробационен служител или определено от него длъжностно лице с периодичност - 2 два пъти седмично служител за срок от щест месеца; - задължителни периодични срещи с пробационен служител за срок от щест месеца.
В законна сила на 9.5.2018г.
6 НОХД No 163/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Х.М.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Определение от 9.5.2018г.
ОТМЕНЯ наложената на Х.М.С. , ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
Х.М.С.
ОТМЕНЯ наложената на Х.М.С. , ЕГН **********, мярка за неотклонение - “ПОДПИСКА”.
В законна сила на 17.5.2018г.
7 НОХД No 163/2018 Подправка и използване на контролни знаци и идетификационни номера РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Х.М.С. Докладчик:
ДИМИТЪР Т. МАРИНОВ
Споразумение от 9.5.2018г.
Х.М.С.
На осн. чл. 345, ал.1 от НК, вр. чл. 54, ал. 1 от НК, а именно: „ГЛОБА“ в размер на 500,00 лв.(ПЕТСТОТИН ЛЕВА).
В законна сила на 9.5.2018г.