Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 4.5.2018г. до 4.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 АНД No 505/2017 МВР Г.Г.И. РАЙОННО ПОЛИЦЕЙСКО УПРАВЛЕНИЕ ГР.КАРНОБАТ Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ПОТВЪРЖДАВА наказателно постановление № 14-0282-000892/15.12.2017 г. на началник РУП Карнобат, с което на Г.Г.И., ЕГН-**********,*** е наложено на основание чл.174, ал.1, т.1 от ЗДвП е наложено административно наказание „глоба“ в размер на 500.00 /петстотин/ лв. и лишаване от право да управлява МПС за срок от шест месеца, за нарушение на чл. 5, ал.3, т.1 от ЗДвП.