Р Е Ш Е Н И Е 95/3.5.2018г.

Гр.Карнобат

                                       

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

КАРНОБАТСКИ РАЙОНЕН СЪД                                   ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ

на трети май                                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в състав:

                    Председател: Мариела Иванова

 

секретар Галина Милкова и при участието на прокурора като разгледа докладваното от съдия Иванова гражданско дело №1097 по описа за 2017г. и за да се произнесе, взе предвид следното:

 

Мотивиран от горното и на основание чл.50 от СК Карнобатският районен съд

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА РАЗВОД и ПРЕКРАТЯВА сключения с Акт г. от Столична община, район Сердика граждански брак между Д.Т.Т. с ЕГН ********** *** и И.С.Т. с ЕГН ********** *** по взаимно съгласие.

УТВЪРЖДАВА постигнатото между страните споразумение по чл.51 от СК, съгласно което:

1. От брака си страните нямат непълнолетни деца, поради което и не се произнасят относно местоживеене на деца, упражняване на родителски права, режим на лични отношения и издръжка.

2. Двамата са работоспособни и нямат претенции за издръжка един към друг.

3. След прекратяване на брака  Д.Т.Т. с ЕГН ********** да възстанови предбрачното си фамилно име „А”.

4.  Ползването на семейното жилище, находящо се в град 2, се предоставя на Д.Т.Т. с ЕГН **********.

5.  Страните нямат придобити недвижими имоти, семейна имуществена общност, нямат регистрирани фирми по ТЗ или сдружения по ЗЮЛНЦ, нямат общи банкови сметки.

6.  Разноските по делото се поемат от всяка от страните, така както са ги сторили.      

ОСЪЖДА Д.Т.Т. с ЕГН ********** *** ДА ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд-гр.Карнобат държавна такса в размер на 10лева.

  ОСЪЖДА  И.С.Т. с ЕГН ********** *** ЗАПЛАТИ по сметка на Районен съд-гр.Карнобат държавна такса в размер 10лв.

Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

Районен съдия: