М О Т И В И към присъда по НОХД № 89/2018 г.

 

Съдебното производство е образувано по обвинителен акт на Районна прокуратура гр. Карнобат против А.Р.П.,*** с обвинение 194,  ал. 1 от НК.

В съдебно заседание представителят на Карнобатската районна прокуратура поддържа обвинението и пледира за наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода с приложение на чл.58а, ал.1 от НК, което на основание чл.66, ал.1 от НК да бъде отложено с изпитателен срок от три години.

Защитата на подсъдимият П. в съдебно заседание пледира за налагане на наказание при условията на чл.58а, ал.1 от НК.

Подсъдимият признава вината си, съжалява за извършеното престъпление и моли съда за минимално наказание.

В съдебно заседание защитата на подсъдимия П. направи искане за разглеждане на делото по правилата на съкратеното съдебно следствие по чл. 371, т.2 от НПК. Искането е уважено от съда и съдебното следствие се проведе съгласно разпоредбите на глава ХХVІІ от НПК.

Съдът, като се съобрази с направеното пълно самопризнание от подсъдимия и събраните на досъдебното производство доказателства поотделно и в тяхната съвкупност приема за установени обстоятелствата изложени в обвинителния акт.

 

І. ФАКТИЧЕСКА ОБСТАНОВКА

 

 На 25.08.2018г., в гр.Карнобат, в навес собственост на Институт по земеделие били оставени чували семена- ечемик от сорт „Одисей“, категория Базови. Семената са били поставени в бели, сезалени чували, всеки един от тях с тегло 40 кг. Чувалите били машинно зашити с прикрепени към тях етикети. Навесът, където се намирали чувалите се охранявал от частна фирма.

На 27.08.2017 г., подс. П. излязъл с приятелката си С.И.С. Двамата били с конска каруца. Същият ден, подс.П. бил в района на Института по земеделие. Преминавайки покрай оградата на навесите със зърно подс. П. видял струпани чували под навеса и  решил да ги вземе. Натоварил на каруцата 11 чувала със зърно, скъсал и изхвърлил етикетите на чувалите и си тръгнал.  Когато се прибрал в дома си отворил няколко чувала и изсипал зърното за храна на коня си. 

На 28.08.2017 г. свидетелят Т.С. Т.- отговорник склад при Институт по земеделие получил сигнал от работници, че част от стифираните чували липсват. Съвместно със св.Г. М. М. - агроном при Институт по земеделие извършили проверка на наличността и установили, че липсват 11 бр. чували  семена сорт „Одисей“, категория Базови, с общо тегло 440 килограма. За установената липса уведомили директора на института, а той от своя подал сигнал до РУП Карнобат.  По случай било образувано наказателно производство и започнало разследване.

На неустановена дата, в началото на месец септември 2017 г. покрай дома на подс. П. минал свидетелят  И.Н.И.. Подс. П. дължал пари на св. И. и му предложил да му се издължи със зърно.  За произхода на зърното подсъдимият обяснил, че зърното е изхвърлено като отпадък от института и той го взел за да храни коня. Св.И.се съгласил да вземе зърното, отбрал по здравите чували- седем на брой и ги отнесъл в дома си. На 11.09.2017 г. домът на св. И. бил посетен от служители на полицията, на които св. И.разказал, че е купил чувалите със зърно и предал доброволно намиращите се в него седем броя чували със зърно/ечемик/, с общо тегло 280кг. Същите са върнати срещу разписка на директора на Института по земеделие. Тъй като чувалите със зърно били съхранявани при неустановени условия, не било възможно да бъдат използвани за семена и били предадени за фураж.

От заключението на назначената оценъчна експертиза се установява, че стойността на отнетите от подс. П. 440 кг. ечемик от сорт „Одисей“, категория Базови възлиза на 369, 60 лева.  Стойността на възстановените 280 кг. зърно, предоставени за фураж възлиза 84 лева.

Описаната фактическа обстановка съдът приема въз основа на показанията на разпитаните по делото свидетели /л. 21- л. 26/, експертиза /л. 30/, справка за съдимост /л. 28/, протокол за доброволно предаване /л. 8/, разписка/л. 9/, приобщени чрез прочитането им на основание чл.373, ал.1, вр. чл.283 от НПК.

В рамките на събрания доказателствен материал не се установяват такива противоречия или непълноти, които да водят до извод различен от този, който е приет с внесения в съда обвинителен  акт. Ето защо и съдебният състав напълно приема фактическите констатации на същия, като обосновани и правилни.

Направеното самопризнание от подсъдимия, подкрепено от фактите, установени чрез изброените доказателствени средства водят до категоричния и безспорен извод, че автор на престъплението е А.Р.П..

 

ІІ. ПРАВНА КВАЛИФИКАЦИЯ

 

         Съставът на чл. 194, ал. 1 НК инкриминира отнемането на чужда движима вещ от владението на другиго с намерение да я присвои. Предмет на престъплението е чужда движима вещ. Легалната дефиниция на понятието "движима вещ" се съдържа в чл. 110, ал. 2 във вр. с ал. 1 от ЗС.

Изпълнителното деяние включва следните елементи: вещта да е чужда, т.е. не е собственост на дееца, който я отнема, а отнемането обхваща два акта: прекъсване на чуждото владение и установяване на своя фактическа власт върху вещта от страна на дееца.

Настоящата инстанция приема, че от събраните доказателства се установява по безспорен начин, че подсъдимият е автор на престъплението по чл.194, ал.1 от НК. Същият е осъществил изпълнителното деяние, чрез действие, като на инкриминираната дата - 27. 08. 2017 г. от склад, находящ се в северна индустриална зона в гр. Карнобат, област Бургас отнел чужди движими вещи – 11 / единадесет / чувала, всеки с тегло 40 кг, пълни с ечемик сорт „ Одисей“, категория „Базови“, реколта 2017 г   на  обща стойност 369, 60 лв.  /триста шестдесет и девет лева и шестдесет стотинки/, от владението на собственика „Институт по земеделие“ гр. Карнобат, представляван от материално отговорното лице Т.С. Т. ***,  без негово съгласие с намерение противозаконно да ги присвои.

От обективна страна чрез отнемането на посочените движими вещи подсъдимият П. е осъществил изпълнителното деяние на престъплението кражба, като е прекъснал владението на материално отговорното лице при „Института по земеделие“ гр.Карнобат - св.Т. и е установил своя фактическа власт върху отнетото. Подсъдимият е извършил посочените действие без съгласието на собственика, т.е. налице са всички обективни признаци на престъплението „кражба“.

От субективна страна деянието е осъществено от подсъдимия П. при форма на вината пряк умисъл по смисъла на чл.11, ал.2 от НК, тъй като същият е  съзнавал общественоопасния характер на извършеното от него деяние, предвиждал е настъпването на общественоопасните последици и е искал настъпването на тези последици. Подсъдимият е съзнавал, че отнемайки движимите вещи на обща стойност 369. 60 лв., собственост на „Институт по земеделие“ гр.Карнобат прекъсва владението на юридическото лице, осъществявано от МОЛ - Т.С. Т., съзнавал е, че вещите не са негова собственост и действа без знанието и съгласието му и въпреки това е извършил всички действия по отнемането им, след което е установил своя фактическа власт и се е разпоредил с движимите вещи.

Причините за извършване на престъплението от подс. П. са незачитането на установения в страната правов ред, стремежът за облагодетелстване по престъпен начин и липсата на правна култура.

 

                  

 

ІІІ. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА НАКАЗАНИЕТО

 

За престъплението по чл.194, ал.1 от НК,  законът предвижда наказание лишаване от свобода до осем години.

Съобразявайки се със стойността на отнетото имущество, съдебното минало на подс.П. - осъждан-реабилитиран, съдът счита, че на подсъдимия следва да се наложи наказание в размер на шест месеца лишаване от свобода. При налагането на наказанието, съдът се съобрази със стойността на отнетата сума – в размер под минималната работна заплата, тежкото материално положение на подсъдимия признанието на вената и процесуалното поведение на подс.П.

След като наложи наказанието от шест месеца  лишаване от свобода, съдът на основание чл.58а, ал.1 от НК го намали с една трета, като определи подс. П. да изтърпи наказание лишаване от свобода за срок от четири месеца, което на основание чл.66, ал.1 от НК отложи за изпитателен срок от три години.

С така определеното наказание, съдът счита, че в най- пълна степен ще се въздейства за поправянето и превъзпитанието на подсъдимия А.Р.П. към спазване на обществените и законови норми, ще се въздейства предупредително върху него, ще му бъде отнета възможността да извърши и други подобни престъпления и в най -пълна степен ще се постигнат целите на наказанието, визирани в чл.36 от НК.

След като осъди подс. А.Р.П. за престъплението по чл.194, ал.1 от НК, на основание чл.189,  ал.3 от НПК, съдът го осъди да заплати направените по делото разноски в размер на 31.74 лв. в полза на ОД на МВР Бургас, както и сумата от 5/пет/ лева в полза на бюджета на съдебната власт, представляваща държавна такса за издаване на изпълнителни листи.

 

Мотивиран от горното съдът постанови присъдата си.

 

 

 

 

 

                                               СЪДИЯ: