Р Е Ш Е Н И Е 58/3.5.2018г.

гр. Карнобат

 

В  И М Е Т О  Н А  Н А Р О Д А

 

РАЙОНЕН СЪД КАРНОБАТ                       НАКАЗАТЕЛЕН СЪСТАВ

На  трети май две хиляди и осемнадесета година

в публичното заседание в следния състав :

                                                                  Районен съдия: Мариела И.

Секретар : Галина Милкова

като разгледа докладваното от съдия И. НАХД №130 по описа на съда за 2018година, за да се произнесе взе предвид следното :

       

            Производството по делото е образувано по внесено постановление от Районна прокуратура – Карнобат, с предложение за освобождаване на Х.С.И. ЕГН ********** *** от наказателна отговорност и налагане на административно наказание „глоба” за извършено от него престъпление по чл. 308, ал.1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

            Районна прокуратура – Карнобат не изпраща представител в съдебно заседание.

Служебно назначеният защитника на подс.И. пледира за уважаване на предложението на КРП и налагане на административно наказание в минимален размер предвид тежкото финансово положение на семейството й.

В съдебно заседание подсъдимата се явява и изразява съжаление за сторненото.

            Съдът, като прецени събраните по делото доказателства, намира за установено следното :

 

По фактите :

 

Подсъдимата Х.С.И. с ЕГН ********** ***, българка, българска гражданка, начално образование, разведена, неосъждана, личен асистент, живуща ***.

На 03. 11. 2016 г. в офис на ТП на НОИ гр. Карнобат пред свидетелката М.Т.- специалист в сектор Пенсионно обслужване, отдел Пенсии се явява подс.Х.С.И.. Самоличността си подсъдимата удостоверява с лична карта. В ТП подс.И. попълва Заявление за отпускане на пенсия/и добавки. Свидетелката Тодорова вижда, че подс.И. се затруднява при изписването на необходимото съдържание в заявлението, поради което  попълва данни на втора и трета страница от заявлението, а именно изписаното в раздел А –Документи за осигурителен стаж и раздел Б Други документи. В тези раздели свидетелката Тодорова записва носените от подс. И. документи, представени за прилагане към заявлението в оригинал. Това са документите УП – 3 с изх. № 84 от 11. 07. 2013 г, издадено от „Общински имоти – Карнобат “, УП– 2 с изх. № 85 от 12. 07. 2013 г , издадено от „Общински имоти– Карнобат“, УП– 3 с изх. № 64 от 01. 08. 2013 г, издадено от „Карнобатплод“ АД, УП- 2 с изх. № 68 от 27. 08. 2013г, издадено от Община Карнобат.

 При представянето на документите св. Тодорова вижда, че същите са поправяни- на места е заличен текста с коректор, а върху коректора е изписано ръкописно съдържание, но приема документите и входира заявлението, което със служебната поща изпраща в гр. Бургас до дирекцията на НОИ.

След получаване на документите в отдел Пенсии на НОИ Бургас и със заповеди на ръководителя на ТП на НОИ Бургас е възложено  извършването на проверки при осигурителя, а именно в дружествата, които фигурират като издатели на представените от подс. И. официални документи- УП- 2 и УП- 3, а именно в „Карнобатплод“ АД гр. Карнобат, Общински имоти –Карнобат ЕООД и Община Карнобат.

Проверките е извършена от свидетеля Д.С, който за извършените проверки и направените констатации съставя Констативни протоколи № КП-5-02-00208964 / 15. 12. 2016 г.; КП-5-02-00208726  / 15. 12. 2016 г.  и КП 5-02-00208692  / 15. 12. 2016 г. В тях той отразява, че представените от подс. Х.И. удостоверения УП-2  и УП- 3 от различни работодатели са недостоверни, тъй като същите са издадени на нейната майка В.М.И., а в последствие върху тях е  извършена подправка.

В хода на разследването са разпитани в качеството на свидетели лицата издали инкриминираните документи, както и са извършени справки в регистрите на дружествата по номерата на издадените документи. От разпитите на свидетелите и извършените справки се установява, че представените  на  03. 11. 2016 г. в ТП на НОИ от подс. И., удостоверения обр. УП-2 и УП- 3 са издадени на името на нейната майка и съответстват на трудовия стаж на В.М.И..

По досъдебното производство е назначена графическа експертиза със задача установяване лицето, което е изпълнило ръкописния текст в представените  на 03.  11. 2016 г. в ТП на НОИ от подс. И., удостоверения обр. УП-2 и УП- 3. В заключението на извършената експертиза е посочено, че ръкописният текст: Х.С., **, ***, Х. и Х.С. в представените документи, обекти на експертизата, е изпълнен от Х.С.И. с ЕГН **********.

 

 По доказателствата :

 

Описаната фактическа обстановка безспорно се установява и подкрепя от събраните в хода на разследването доказателства- протоколи за разпит на свидетели и обвиняем,  констативни протоколи, справка за съдимост, заключение на графическа експертиза.

                                                          

По правото :

 

 От изложените факти е видно, че подс. Х.С.И. *** е осъществила от обективна и субективна страна състава на престъпление по смисъла на чл. 308, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1  от НК, като  на неустановена дата през периода от 11. 07. 2013 г до  03. 11. 2016 г. в град Карнобат, област Бургас, при условията на продължавано престъпление,  преправила съдържанието на официални документи-  с цел да бъдат използвани пред Директора на Териториално  поделение на Националния осигурителен институт в гр.Бургас за отпускане на  пенсия поради инвалидност от общо заболяване, като:

-          на неустановена дата през периода от 11. 07. 2013 г до  03. 11. 2016 г. в град Карнобат, област Бургас преправила съдържанието на официален документ- удостоверение  обр. УП – 3 с изх. № 84 от 11. 07. 2013 г, издадено от „ Общински имоти – Карнобат “, ЕООД гр. Карнобат за В.М.И. ***, заличила с коректор името,  презимето, единен граждански номер, място и дата на раждане и попълнила за  име и презиме „ Х. С.“, ЕГН „**********“ и рождена дата “***“ с цел да бъде използван  пред Директора на Териториално  поделение на Националния осигурителен институт в гр.Бургас;

-          на неустановена дата през периода от 12. 07. 2013 г до  03. 11. 2016 г. в град Карнобат, област Бургас преправила съдържанието на официален документ-  удостоверение обр. УП– 2 с изх. № 85 от 12. 07. 2013 г , издадено от „Общински имоти– Карнобат“, ЕООД гр. Карнобат за В.М.И. ***- заличила с коректор името,  презимето, единен граждански номер и дата на раждане и попълнила име и презиме „Х.С.“, ЕГН „**********“ и рождена дата“***“ с цел да бъде използван  пред Директора на Териториално  поделение на Националния осигурителен институт в гр. Бургас;

-          на неустановена дата през периода от 01. 08. 2013 г до  03. 11. 2016 г. в град Карнобат, област Бургас преправила съдържанието на официален документ-  удостоверение обр. УП– 3 с изх. № 64 от 01. 08. 2013 г, издадено от „Карнобатплод“, АД гр. Карнобат за В.М.И. ***- заличила с коректор името,  презимето, фамилията, единен граждански номер и дата на раждане и попълнила име „Х.“, ЕГН „*********“ и рождена дата “***“ с цел да бъде използван  пред Директора на Териториално  поделение на Националния осигурителен институт в гр. Бургас;

-          на неустановена дата през периода от 27. 08. 2013 г. до  03. 11. 2016 г. в град Карнобат, област Бургас преправила съдържанието на официален документ- удостоверение  обр. УП- 3 с изх. № 67 от 27. 08. 2013 г , издадено от Община Карнобат за В.М.И. ***- заличила с коректор името,  презимето, фамилията, единен граждански номер, място и дата на раждане и попълнила име и презиме „Х.С.“,  ЕГН „*********“ и рождена дата “***“ с цел да бъде използван  пред Директора на Териториално  поделение на Националния осигурителен институт в гр. Бургас;

-          на неустановена дата през периода от 27. 08. 2013 г до  03. 11. 2016 г. в град Карнобат, област Бургас преправила съдържанието на официален документ удостоверение обр. УП- 2 с изх. № 68 от 27. 08. 2013 г , издадено от Община Карнобат за В.М.И. ***- заличила с коректор името,  презимето, фамилията, единен граждански номер, място и дата на раждане и попълнила име и презиме „Х.С.“ ,  ЕГН „*********“ и рождена дата“ ***“ с цел да бъде използван  пред Директора на Териториално  поделение на Националния осигурителен институт в гр. Бургас.

От субективна страна подсъдимита е извършила деянието при форма на вината "пряк умисъл" по см. на чл. 11, ал. 2 от НК. Същата е съзнавала общественоопасния характер на деянието, предвиждала е неговите вредни последици и е искала тяхното настъпване.

Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.1 от НК продължавано престъпление е налице, когато две или повече деяния, които осъществяват поотделно един или различни състави на едно и също престъпление, са извършени през непродължителни периоди от време, при една и съща обстановка и при еднородност на вината, при което последващите се явяват от обективна и субективна страна продължение на предшестващите.

По делото се доказа, че подс.И. е преправила съдържанието на четири различни официални документи-УП – 3 с изх. № 84 от 11. 07. 2013 г, издадено от „Общински имоти – Карнобат “, УП– 2 с изх. № 85 от 12. 07. 2013 г , издадено от „Общински имоти– Карнобат“, УП– 3 с изх. № 64 от 01. 08. 2013 г, издадено от „Карнобатплод“ АД,обр. УП- 2 с изх. № 68 от 27. 08. 2013г, издадено от Община Карнобат, които деяния поотделно осъществяват състава на престъпление по чл.308, ал.1 от НК.

Обстановката, при която са осъществени е една и съща. При продължаваното престъпление между отделните деяния трябва да има не само обективна, но и субективна връзка. Тя се изразява в повторността на едно и също психическо отношение на дееца към деянието и неговите последици, проявено в "еднородност на вината". Отделните деяния са извършени от подсъдимата при форма на вина “пряк” умисъл, като за всяко едно от тях подсъдимата е вземала конкретно решение, но е преследвала една и съща цел – а именно да се ползва от преправените официални документи, за да докаже отразените в тях факти.

Предвид изложеното съдът намира, че обвиняемата е осъществила от обективна и субективна страна престъплението по чл.308, ал.1, вр. чл.26, ал.1 от НК.

По наказанието:

 

За престъплението по  чл. 308, ал.1 от НК се предвижда наказание лишаване от свобода за срок от три години. Подсъдимата не е осъждана  и не е освобождавана от наказателна отговорност по глава осма, раздел ІV на Наказателния кодекс. От дяението не са причинени имуществени вреди. При тези факти съдът намира, че са налице едновременно условията, предвидени в чл. 78а, ал.1 от НК за освобождаване на подс.И. от наказателна отговорност с налагане на административно наказание.

При определяне на размера на наказанието съдът съобрази следните обстоятелства. Подс.И. е направила самопризнания още в хода на досъдебното производство. Добросъвестно е съдействала за изясняване на фактите от значение за делото. Проявява критичност към извършеното от нея. Същата е разведена и полага грижи за болното си дете, като е назначена за негов личен асистент.

С оглед на горните обстоятелства съдът счита, че целите на наказанието могат да бъдат изпълнени с налагане на наказание, определено към минимум, предвиден в закона.

При определяне на конретния размер съдът намира, че глоба в размер на 1000лв. ще изпълни предназначението си, а именно да се превъзпита подсъдимата и да въздейства предупредително спрямо нея.

            Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 378, ал.4 от НПК Районен съд - Карнобат

 

Р Е Ш И :

 

     ПРИЗНАВА подсъдимата Х.С.И. с ЕГН ********** ***, българка, българска гражданка, начално образование, разведена, неосъждана, личен асистент, живуща *** за ВИНОВНА в това, че  на неустановена дата през периода от 11. 07. 2013 г до  03. 11. 2016 г. в град Карнобат, област Бургас, при условията на продължавано престъпление,  преправила съдържанието на официални документи-  с цел да бъдат използвани пред Директора на Териториално  поделение на Националния осигурителен институт в гр.Бургас за отпускане на  пенсия поради инвалидност от общо заболяване, като:

-    на неустановена дата през периода от 11. 07. 2013 г до  03. 11. 2016 г. в град Карнобат, област Бургас преправила съдържанието на официален документ- удостоверение  обр. УП – 3 с изх. № 84 от 11. 07. 2013 г, издадено от „ Общински имоти – Карнобат “, ЕООД гр. Карнобат за В.М.И. ***, заличила с коректор името,  презимето, единен граждански номер, място и дата на раждане и попълнила за  име и презиме „ Х. С.“, ЕГН „**********“ и рождена дата “***“ с цел да бъде използван  пред Директора на Териториално  поделение на Националния осигурителен институт в гр.Бургас;

-    на неустановена дата през периода от 12. 07. 2013 г до  03. 11. 2016 г. в град Карнобат, област Бургас преправила съдържанието на официален документ-  удостоверение обр. УП– 2 с изх. № 85 от 12. 07. 2013 г , издадено от „Общински имоти– Карнобат“, ЕООД гр. Карнобат за В.М.И. ***- заличила с коректор името,  презимето, единен граждански номер и дата на раждане и попълнила име и презиме „Х.С.“, ЕГН „**********“ и рождена дата“***“ с цел да бъде използван  пред Директора на Териториално  поделение на Националния осигурителен институт в гр. Бургас;

-    на неустановена дата през периода от 01. 08. 2013 г до  03. 11. 2016 г. в град Карнобат, област Бургас преправила съдържанието на официален документ-  удостоверение обр. УП– 3 с изх. № 64 от 01. 08. 2013 г, издадено от „Карнобатплод“, АД гр. Карнобат за В.М.И. ***- заличила с коректор името,  презимето, фамилията, единен граждански номер и дата на раждане и попълнила име „Х.“, ЕГН „*********“ и рождена дата “***“ с цел да бъде използван  пред Директора на Териториално  поделение на Националния осигурителен институт в гр. Бургас;

-    на неустановена дата през периода от 27. 08. 2013 г. до  03. 11. 2016 г. в град Карнобат, област Бургас преправила съдържанието на официален документ- удостоверение  обр. УП- 3 с изх. № 67 от 27. 08. 2013 г , издадено от Община Карнобат за В.М.И. ***- заличила с коректор името,  презимето, фамилията, единен граждански номер, място и дата на раждане и попълнила име и презиме „Х.С.“,  ЕГН „*********“ и рождена дата “***“ с цел да бъде използван  пред Директора на Териториално  поделение на Националния осигурителен институт в гр. Бургас;

-    на неустановена дата през периода от 27. 08. 2013 г до  03. 11. 2016 г. в град Карнобат, област Бургас преправила съдържанието на официален документ удостоверение обр. УП- 2 с изх. № 68 от 27. 08. 2013 г , издадено от Община Карнобат за В.М.И. ***- заличила с коректор името,  презимето, фамилията, единен граждански номер, място и дата на раждане и попълнила име и презиме „Х.С.“ ,  ЕГН „*********“ и рождена дата“ ***“ с цел да бъде използван  пред Директора на Териториално  поделение на Националния осигурителен институт в гр. Бургас, поради което и на основание чл. 308, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1  от НК вр. чл. 78а  НК я ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева.

ОСЪЖДА Х.С.И., със снета по делото самоличност, да заплати по сметка на ОД на МВР Бургас разноските по делото в размер на 94.45лв.

Решението може да бъде обжалвано и/или протестирано в 15-дневен срок от съобщаването му пред Бургаския окръжен съд.

 

                                                          

           

РАЙОНЕН СЪДИЯ :