Р Е Ш Е Н И E 96/3.5.2018г.

 

   В  ИМЕТО НА НАРОДА

 

РАЙОНЕН СЪД  КАРНОБАТ,  ГРАЖДАНСКИ СЪСТАВ,

в открито  съдебно заседание, проведено на  дванадесети април  през две хиляди и  осемнадесета година в състав:

                                                                      Районен съдия: Мариела Иванова

 

при участието на секретаря Галина Милкова и прокурор, като взе предвид докладваното от съдия Иванова гр.д. № 455/2017г. по описа на КРС, и  за  да се произнесе, взе  предвид следното:

 

Производството по делото е образувано по постъпила искова молба от На В.Ч., ЕГН ********** и Д.В.Ч., ЕГН **********, двамата с адрес *** против П.К.Н., ЕГН **********, Д.Д.Н., ЕГН ********** и М.К.Н., ЕГН ********** с адрес ***. Ищците твърдят че с Решение №1/04.01.2016г. по гр.д. №665/2014г. по описа на БОС са признати за изключителни собственици на придадените по регулация към собственото им по наследство дворно място, представляващо ПИ с идентификатор 501.1719, за който е бил, съобразно протокола за извършено трасиране от месец април 2011г. на Община Карнобат, представляващ неразделна част от решението на БОС. От началото на м.декември 2016г. до 18.12.2016г. ищците правили опити  да преместят леката си дървена ограда от старата имотна граница така, че зад нея в техния имот да попаднат придадените по регулация части от дворното място, които ответниците ползват без правно основание, като ищците твърдят, че нямат пряк и непосредствен достъп до тях. Освен това в посочените придаваеми към имота им части попадал изграден от ответниците канал за отпадъчни води, който представлявал непосредствена опасност за ищците да ползват собствения си имот по предназначението му. Предвид изложеното е направено искане  да постанови решение, с което да осъди П.К.Н., ЕГН **********, с адрес ***, Д.Д.Н., ЕГН **********, с адрес ***, и М.К.Н., ЕГН **********, с адрес ***, да прекратят неоснователните си действия си, с които им пречат да упражнят правото си на собственост върху ПИ с идентификатор 501.1719 по КККР на гр.Карнобат, представляващи изявленията им, че няма да ги допуснат доброволно да оградят придаваемите към имота им части с обща ограда с наследствения им недвижим имот и да си търсят правата в съда, както и ответниците да преместят собствения си канал за отпадъчни води извън имота на ищците.Представят и ангажират доказателства.

В с.з. исковата претенция се поддържа.

В срока за отговор ответниците са оспорили исковете като са посочили, че не са препятствали ищците да извършат ограждане на имота си, както и че изградения канал попада в съоръжение на В и К, който се явява собственик на съоръжението.

В с.з. изразеното становище се поддържа.

Съдът като взе предвид събраните по делото доказателства и обсъди становищата на страните намира за установено от фактическа страна следното:

С Нотариален акт за собственост на недвижим имот по обстоятелствена проверка №114/1967г. на съдия при КРС Ч. са признати за собственици на недвижим имот,а именно дворно място от 500кв.м., заснето като имот пл.№471по плана на гр.Карнобат при граници улица,В Ч.,***, за който е отреден парцел XXVIII-28 в кв. 104.

С нотариален акт№ 95/1998г. за собственост върху недвижим имот, придобит по регулация на съдия при КРС Н В.Ч. и Д.В.Ч. са признати за изключителни собственици на придадените по регулация към собственото им по наследство дворно място с площ 24 квадратни метра.

С Решение №1/04.01.2016г. по гр.д. №665/2014г. по описа на БОС са признати за изключителни собственици на придадените по регулация към собственото им по наследство дворно място, представляващо ПИ с идентификатор 501.1719, за който е бил образуван УПИ XXIV в кв.36 по ПУП - ПРЗ на гр.Карнобат, части от недвижим имот, а именно: т, представляващ неразделна част от решението на БОС. Със същото решение е отхвърлен предявеният иск за осъждане на ответниците да им предадат владението на това придаваемо място.

По делото са събрани гласни доказателства. От показанията на св.Желязков се установява, че през 2011-2012г. е ходил в имота на ищците да извършва трасиране заедно с представител на общината, но ответниците му попречили и не успели да извършат трасирането.

От назначените и изслушани СТЕ и КСТЕ се установява, че на място са трасирани точки 1,2, и 3 с координати по протокол за трасиране от 04.2011г. От това трасиране се установява, че е приложена регулацията между процесните имоти между т. 1 и т.2, материализирана с масивна ограда. По т.2 и т.3регулацията не е приложена. В рамките на КСТЕ са заснети шахти с бетонови капаци, които се намират в имота на ответниците. Шахта с метален капак е част от уличната канализация. Една част от заснетия линеен оток на улицата (0.66м. дължина) попада в имота на ищците, в частта, за която не е проведена регулацията.

При така установена фактическа обстановка съдът прави следните правни изводи:

Исковете с правно основание чл. 109 ЗС са недоказани и като такива следва да бъдат отхвърлени, като съображенията за това са следните:

Съгласно чл.109 ЗС собственикът може да иска прекратяване на всяко неоснователно действие, което му пречи да упражнява своето право. От самия текст на разпоредбата е видно, че двете задължителни условия за уважаването на иска са: неоснователност на действията на ответника по негаторния иск и създаването на пречки за собственика да упражнява правото си на собственост в неговия пълен обем. Ако действията на ответника са основателни, няма да е налице хипотезата на чл.109 ЗС. Същото ще бъде, ако действията са неоснователни, но не създават пречки на собственика. Следователно, за уважаването на този иск във всички случаи е необходимо ищецът да докаже не само че е собственик на имота и че върху този имот ответникът е осъществил неоснователно въздействие /действие или бездействие/, но и че това действие или бездействие на ответника създава за ищеца пречки за използването на собствения му имот по-големи от обикновените /чл.50 ЗС/-Тълкувателно решение №4, постановено по т.д.№4/2015 на ОСГК на ВКС.

По отношение на иска ответниците да прекратят неоснователните си действия си, с които им пречат да упражнят правото си на собственост върху ПИ с идентификатор 501.1719 по КККР на гр.Карнобат, представляващи изявленията им, че няма да ги допуснат доброволно да оградят придаваемите към имота им части с обща ограда с наследствения им недвижим имот и да си търсят правата в съда съдът намира, че по делото не се доказа ответниците да са извършвали неоснователни действия.

Това е така, тъй като от заключението на КСТЕ се установи, че след извършено на място трасиране с координати по протокол за трасиране от 04.2011г. регулацията между процесните имоти между т. 1 и т. 2 е приложена, материализирана с масивна ограда. Следователно ищците упражняват правото си на собственост в пълен обем. В този случай действията на ответниците не биха могли да се приемат за неоснователни.

По отношение на иска ответниците да преместят собствения си канал за отпадъчни води извън имота на ищците, то последните също не доказват необходимите предпоставки за уважаването на иска.

Видно от заключението на КСТЕ  две шахти с бетонови капаци се намират в близост до имота на ищците, но в имота на ответниците. Не се доказа, че близостта на шахтите с техния имот създава за ищците пречки за използването на имота им. Не се представиха доказателства, че от тези шахти се носи силна, неприятна миризма.

Не се доказа също така, че части от канализационното отклонение, обслужващо имота на ответниците, попада в имот на ищците. Дори и това да е така, следва да се съобрази заключението на СТЕ, според което канализацията е най-дълбокият подземен строеж в частта В и К и тя се намира на 1.80-2м. дълбочина. Следователно канализационно отклонение, обслужващо имота на ответниците и находящо се в имота на ищците, също не би могло да създаде пречки на страната за използването на собствения му имот по-големи от обикновените.

 

 Предвид изложеното съдът намира, че по делото не се доказва върху този имот ответниците да са осъществили неоснователно въздействие /действие или бездействие/ върху имота на ищците, поради което предявените искове се явяват неоснователни.

При този изход на спора претенцията на ищците за разноски е неоснователна, но дължат заплащането на сторените от ответниците разноски в размер на 750лв.

Така мотивиран Районен съд - Карнобат

 

 

Р  Е   Ш   И :

 

ОТХВЪРЛЯ предявените от Н В.Ч., ЕГН ********** и Д.В.Ч., ЕГН **********, двамата с адрес *** против П.К.Н., ЕГН **********, Д.Д.Н., ЕГН ********** и М.К.Н., ЕГН ********** с адрес *** искове с правно основание чл. 109 ЗС да се осъдят ответниците да прекратят неоснователните си действия си, с които им пречат да упражнят правото си на собственост върху ПИ с представляващи изявленията им, че няма да ги допуснат доброволно да оградят придаваемите към имота им части с обща ограда с наследствения им недвижим имот и да си търсят правата в съда, както и ответниците да преместят собствения си канал за отпадъчни води извън имота на ищците.

ОСЪЖДА Ни В.Ч., ЕГН ********** и Д.В.Ч., ЕГН **********, двамата с адрес *** да заплатят на П.К.Н., ЕГН **********, Д.Д.Н., ЕГН ********** и М.К.Н., ЕГН ********** с адрес *** сумата от 750лв. съдебно деловодни разноски.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Николина В.Ч., ЕГН ********** и Д.В.Ч., ЕГН **********, двамата с адрес *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски.

Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.

 

                                                 

 

                                                                                                Районен съдия: