Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 3.5.2018г. до 3.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 455/2017 Вещни искове и искания за разпределяне на ползването на съсобствена вещ Н.В.Ч.,
Д.В.Ч.
П.К.Н.,
Д.Д.Н.,
М.К.Н.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 3.5.2018г.
ОТХВЪРЛЯ предявените от Николина В.Ч., ЕГН ********** и Д.В.Ч., ЕГН **********, двамата с адрес *** против П.К.Н., ЕГН **********, Д.Д.Н., ЕГН ********** и М.К.Н., ЕГН ********** с адрес *** искове с правно основание чл. 109 ЗС да се осъдят ответниците да прекратят неоснователните си действия си, с които им пречат да упражнят правото си на собственост върху ПИ с идентификатор 501.1719 по КККР на гр.Карнобат, представляващи изявленията им, че няма да ги допуснат доброволно да оградят придаваемите към имота им части с обща ограда с наследствения им недвижим имот и да си търсят правата в съда, както и ответниците да преместят собствения си канал за отпадъчни води извън имота на ищците. ОСЪЖДА Николина В.Ч., ЕГН ********** и Д.В.Ч., ЕГН **********, двамата с адрес *** да заплатят на П.К.Н., ЕГН **********, Д.Д.Н., ЕГН ********** и М.К.Н., ЕГН ********** с адрес *** сумата от 750лв. съдебно деловодни разноски. ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ претенцията на Николина В.Ч., ЕГН ********** и Д.В.Ч., ЕГН **********, двамата с адрес *** за присъждане на съдебно-деловодните разноски. Решението подлежи на обжалване пред Бургаски окръжен съд в двуседмичен срок от връчването му.
В законна сила на 5.6.2018г.
2 Гражданско дело No 1097/2017 Искове за развод и недействителност на брака Д.Т.Т. И.С.Т. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 3.5.2018г.
В законна сила на 3.5.2018г.
3 НОХД No 89/2018 Кражба РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
А.Р.П. Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Присъда от 3.5.2018г.
НА ОСНОВАНИЕ чл. 194, ал. 1, във вр. чл.54 от НК го О С Ъ Ж Д А: НА ШЕСТ МЕСЕЦА ЛИШАВАНЕ ОТ СВОБОДА, като на основание чл.58а, ал.1 от НК НАМАЛЯ така определеното наказание с една трета и НАЛАГА наказание лишаване от свобода за СРОК ОТ ЧЕТИРИ МЕСЕЦА. ОТЛАГА, на основание чл.66, ал.1 от НК, изпълнението на наложеното на А.Р.П., наказание в размер на ЧЕТИРИ МЕСЕЦА лишаване от свобода с изпитателен срок от ТРИ ГОДИНИ.
А.Р.П.
Мотиви от 17.5.2018г.
В законна сила на 19.5.2018г.
4 АНД No 130/2018 Производства по приложението на чл.78а НК РАЙОННА ПРОКУРАТУРА ГР.КАРНОБАТ,
Г.Т.Д.
Х.С.И. Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 3.5.2018г.
Х.С.И.
На основание чл. 308, ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК Х.С.И. с ЕГН ********** ОСВОБОЖДАВА от наказателна отговорност и й налага административно наказание „глоба” в размер на 1000 лева.
Мотиви от 3.5.2018г.
В законна сила на 19.5.2018г.