Районен съд - Карнобат
Справка за съдебните актове, подлежащи на публикуване
за периода от 2.5.2018г. до 2.5.2018г.

No по ред Вид дело, No и година Предмет Обвинител, ищец, жалбо - подател Обвиняем, ответник или ответник на жалбата Съдия - докладчик и председател на съдебния състав                     Резултат                    
1 Гражданско дело No 550/2014 ДЕЛБИ И ИСКОВЕ ПО ЗН Р.Д.Д.,
Т.А.К.,
Д.К.Д.,
Й.Д.С.,
В.И.Д.,
И.Ж.Д.,
Р.Д.Р.,
И.К.Д.,
Н.П.Д.,
Е.Д.К.,
С.К.Ф.,
К.Д.К.,
К.Х.Д.,
Й.И.Д.,
И.Д.Ж.,
Ж.Д.И.
И.Д.Я.,
Д.Д.Д.,
С.Х.Х.,
Р.Х.З.,
Й.К.Н.,
С.Г.М.,
Т.Г.С.,
Г.А.К.,
Т.А.К.,
Т.Ж.Д.,
Д.К.П.,
С.К.Д.
Докладчик:
МАРИЕЛА А. ИВАНОВА
Решение от 2.5.2018г.
2 Гражданско дело No 1225/2017 Павлов иск И.Х.Д. Р.Н.Н.,
Т.М.Н.
Докладчик:
ТАТЯНА С. СТАНЧЕВА
Решение от 2.5.2018г.
ОБЯВЯВА за относително недействителни по отношение на И.Х.Д., с ЕГН **********,***: договор за дарение, обективиран в нотариален акт № 138, том ІІ, рег. № 2174, дело № 236/2017 г. по регистъра на Нотариус с рег. № 570 на НК, вписана в СВ с вх. рег. № 2432/11.07.2017 г., акт № 157, том VІІ, дело № 1106, с която Р.Н.Н., ЕГН **********, с адрес: *** е дарила на Т.М.Н., ЕГН **********, с адрес: ***, собствената си 1/6 /една шеста/ идеална част от недвижим имот, находящ се в град Карнобат, ул. „Екзарх Антим І” № 41, представляващ апартамент № 14, във вход първи на жилищна сграда блок, разположен на петия етаж, със застроена площ 40,77 кв.м., състоящ се от кухня, дневна, антре, при граници: апартамент на Руси Тодоров, апартамент на Р.П., коридор, външен зид, отгоре – покрив, отдолу – апартамент на А.Т., заедно с принадлежащото избено помещение, находящо се в същият вход, с площ от 3,23 кв.м., при граници: избено помещение на А.Т., външен зид, избено помещение на Р.П., коридор, както и 2,08% ид.ч. от общите части на сградата и от правото строеж върху терена, на който е построена жилищната сграда-блок, съставляващ УПИ І в кв. 87 по ПУП на град Карнобат и договор за дарение от 10.07.2017г., с който Р.Н.Н., ЕГН ********** с адрес: *** е дарила на Т.М.Н., ЕГН **********, с адрес: *** МПС, марка Мерцецес А 170 ЦДИ, с рег. № А5360 МХ, цвят тъмно сив металик.